taxci
 

Wijzigingen Overige belastingen 2012

Laatst gewijzigd: 07-02-2012

9.1             Assurantiebelasting, fiscaal vertegenwoordiger

In bepaalde gevallen wordt aan buiten de EU gevestigde verzekeringsmaatschappijen opnieuw de verplichting opgelegd in Nederland een fiscaal vertegenwoordiger aan te stellen.

9.2             Overdrachtsbelasting

9.2.1         Tijdelijke tariefsverlaging

Vooruitlopend op wetgeving is in 2011 bij beleidsbesluit geregeld dat vanaf 15 juni 2011 het tarief van de overdrachtsbelasting dat wordt geheven bij de verkrijging van woningen tijdelijk wordt verlaagd tot 2%. Per 1 januari 2012 is dit in wetgeving omgezet. De verlaging geldt tot 1 juli 2012.

9.2.2         Juridische fusiefaciliteit

Per 1 januari 2012 wordt de juridische fusiefaciliteit in het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer opgenomen. Hierdoor kan voor de toepassing van de faciliteit worden volstaan met een beroep op de vrijstelling door de notaris in de notariële akte en hoeft er geen verzoek meer te worden ingediend bij het Ministerie van Financiën. De faciliteit staat ook open voor juridische fusies tussen pensioenfondsen.

9.3             Vergrijpboete na verzuimboete

Als iemand de op aangifte verschuldigde belasting te laat betaalt of als er niet of te weinig betaald wordt, kan een verzuimboete worden opgelegd. Vanaf 1 januari kan er na zo’n verzuimboete later nog een vergrijpboete worden opgelegd voor hetzelfde feit. Dit kan de Belastingdienst bijvoorbeeld doen als later nieuwe feiten bekend worden die erop wijzen dat de overtreder bewust gehandeld heeft. In totaal wordt geen hogere boete opgelegd dan opgelegd zou zijn als alle relevante feiten op een eerder moment bekend waren geweest. De eerder opgelegde verzuimboete wordt verrekend met de later alsnog opgelegde vergrijpboete.

9.4             Toeslagen

9.4.1         Nieuwe bedragen

De bedragen en wijzigingen in het kindgebonden budget, de zorgtoeslag, de kinderopvangtoeslag en de huurtoeslag zijn afkomstig van andere ministeries. De Belastingdienst zorgt voor de uitvoering en uitbetaling. Op www.toeslagen.nl kan voor de verschillende toeslagen een proefberekening worden gemaakt op basis van individuele gegevens.

9.4.2         Verhoging boetes toeslagen

De boetes voor misbruik en oneigenlijk gebruik van toeslagen gaan met ingang van 1 juli 2012 omhoog:

  • Wanneer niet, niet tijdig of onjuiste informatie wordt verstrekt, wordt de boete verhoogd van maximaal € 1.500 naar maximaal € 4.920.
  • Wanneer opzettelijk of grof schuldig, niet, niet tijdig of onjuiste informatie wordt verstrekt, wordt de boete verhoogd van maximaal 25% van het teruggevorderde bedrag met een bovengrens van € 5.000 naar 100% van het teruggevorderde bedrag zonder bovengrens.
  • Wanneer een derde (bijvoorbeeld een kinderopvanginstelling) niet, niet tijdig of onjuiste informatie verstrekt, wordt de boete verhoogd van maximaal € 1.500 naar maximaal € 4.920.
  • Wanneer een derde (bijvoorbeeld een kinderopvanginstelling) opzettelijk of grof schuldig, niet, niet tijdig of onjuiste informatie verstrekt, wordt het maximumbedrag van de boete verhoogd van € 5.000 naar € 19.000.

 

Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst, of indien u geadviseerd wilt worden op uw specifieke situatie nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen via e-mail of per telefoon op het nummer 020-5709440 (kantoor Amsterdam) of  010-2010 466 (kantoor Rotterdam).

Wij maken graag tijd voor u !