taxci
 

Wijziging Loonbelasting 2004

Laatst gewijzigd: 11-03-2011

2 Loonbelasting 2004
2.1 Reiskosten
2.2 Carpoolregeling
2.3 Parkeergelegenheid
2.4 Werknemersspaarregelingen
2.5 Feestdagenregeling
2.6 Computers en bijbehorende apparatuur
2.7 Personeelsleningen
2.8 Vrijwilligers
2.9 Telefoonvergoeding
2.10 Normbedragen voor zakelijke maaltijden
2.11 Maaltijden bedrijfskantines

  

Loonbelasting 2004

  

Reiskosten

Met ingang van 1 januari 2004 wordt woon-werkverkeer als zakelijk verkeer aangemerkt. Tegelijkertijd wordt de maximale belastingvrije vergoeding van zakelijke kilometers vastgesteld op € 0,18 per kilometer, ongeacht het vervoermiddel. Dit betekent dat de werkgever vanaf 2004 elke zakelijke kilometer, dus ook elke kilometer voor woon-werkverkeer, tot maximaal € 0,18 belastingvrij kan vergoeden.

Als een werknemer met het openbaar vervoer reist, kan de werkgever vanaf 1 januari 2004 kiezen: er kan maximaal € 0,18 per kilometer worden vergoed, maar ook de werkelijke reiskosten mogen belastingvrij worden vergoed. Dit betekent dat de werkgever aan een werknemer die de reisafstand gedeeltelijk aflegt met eigen vervoer en gedeeltelijk met het openbaar vervoer, voor de volledige reisafstand een belastingvrije vergoeding mag geven van € 0,18 per kilometer. In plaats daarvan mag de werkgever ook de werkelijke kosten van het openbaar vervoer vergoeden, vermeerderd met maximaal € 0,18 per kilometer die met eigen vervoer is gereisd.

Carpoolregeling

De carpoolregeling wordt op 1 januari 2004 afgeschaft. Ook voor een werknemer die in zijn auto meerdere werknemers meeneemt naar de arbeidsplaats, geldt de onbelaste vergoeding van maximaal € 0,18 per kilometer.

Als de chauffeur en de meerijder(s) zonder regeling van de werkgever uit privé-overwegingen hebben besloten om te gaan carpoolen, kan de werkgever aan de chauffeur maar ook aan de meerijder(s) de onbelaste vergoeding betalen van € 0,18 per kilometer. In dat geval mag de werkgever echter geen vrije vergoeding geven voor eventuele omrij-kilometers, omdat de omrij-kilometers een privé-karakter hebben. Als de meerijders op grond van een onderlinge afspraak (een deel van) hun vergoeding aan de chauffeur geven heeft dat geen fiscale gevolgen.

Parkeergelegenheid

De werkgever mag een werknemer onbelast parkeergelegenheid verstrekken, als deze parkeergelegenheid zich bevindt bij de plaats van werkzaamheden. Als de parkeergelegenheid zich echter bevindt bij de woning van de werknemer, is de verstrekking belast.

Als de werkgever geen parkeergelegenheid verstrekt, maar wel vergoedt, dan geldt het volgende: Vergoedingen voor parkeergelegenheid naast de kilometervergoeding van € 0,18 zijn belast. Ook belast zijn vergoedingen voor parkeergelegenheid bij de woning van de werknemer.

Werknemersspaarregelingen

Het bedrag dat in 2004 maximaal geblokkeerd kan worden gespaard ingevolge de spaarloonregeling is

€613.

Geblokkeerd spaarloon dat in 1999 en 2000 is opgebouwd, mag vervroegd vanaf 1 januari 2003

belastingvrij worden opgenomen. Geblokkeerd spaarloon dat vanaf 1 januari 2001 is opgebouwd, blijft

volgens de normale regels geblokkeerd.

Met ingang van 1 januari 2003 zijn de premiespaarregeling en de winstdelingsregeling afgeschaft. Voor de premiespaarregeling is een overgangsregeling getroffen. De spaargelden die vóór 2002 zijn gespaard, kunnen vanaf 1 januari 2003 samen met de bijbehorende spaarpremies worden opgenomen zonder fiscale gevolgen voor de werknemer. Spaargelden die in 2002 zijn gespaard en de bijbehorende spaarpremies zijn in 2003 volgens de normale regels geblokkeerd. Deze bedragen kunnen vanaf 1 januari 2004 met de bijbehorende spaarpremies worden opgenomen zonder fiscale gevolgen voor de werknemer. De werkgever blijft 15% eindheffing over de spaarpremies verschuldigd.

In de inkomstenbelasting geldt voor het jaar 2004 een vrijstelling in box 3 van maximaal € 17.025 voor geblokkeerde spaartegoeden uit een spaarloonregeling.

Feestdagenregeling

Met ingang van 1 januari 2004 mag de werkgever eenmaal per jaar 15% eindheffing toepassen over een geschenk in natura ter gelegenheid van een algemeen erkende feestdag of Sint-Nicolaas, voorzover de waarde in het economisch verkeer niet meer is dan € 35. Voorzover de waarde meer is dan € 35 dan kan gebruik worden gemaakt van de regeling voor kleine verstrekkingen.

Computers en bijbehorende apparatuur

Computers en bijbehorende apparatuur die de werkgever verstrekt of ter beschikking stelt, behoren niet tot het loon als zij door de betrokken werknemers voor de dienstbetrekking worden gebruikt. Onder bijbehorende apparatuur wordt verstaan: modems, printers, faxen, een docking-station en een digitale foto-camera. Vanaf 1 januari 2004 mag er per 3 kalenderjaren in totaal niet meer dan € 1.415 (€2.269) inclusief BTW onbelast worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld.

Personeelsleningen

In 2004 is er geen sprake van een te belasten rentevoordeel als de werknemer tenminste 3,5% (4,4%) rente betaalt over het geleende bedrag.

Vrijwilligers

De vergoeding die een vrijwilliger ontvangt, voor zover deze niet meer bedraagt dan € 735 (€ 700) per jaar en € 21 (€ 20) per week, wordt niet als loon beschouwd.

Telefoonvergoeding

Het normbedrag voor een telefoonabonnement per maand is verhoogd naar € 19,95 (€ 19,59). De overige normbedragen voor de telefoon zijn ongewijzigd.

Normbedragen voor zakelijke maaltijden

De normbedragen voor een zakelijke maaltijd zijn verhoogd per 2004. Voor zover een werknemer meer dan 80 maaltijden verstrekt of vergoed krijgt, moeten de volgende normbedragen als loon worden aangemerkt:

 

 

2004

2003

Warme maaltijd

€3,10

€3,00

Koffiemaaltijd/Lunch

1,55

1,50

Ontbijt

1,55

1,50

Maaltijden in bedrijfskantines

Voor een maaltijd in een bedrijfskantine gelden met ingang van 2004 de volgende normbedragen:

 

 

2004

2003

Warme maaltijd

€3,80

€3,70

Koffiemaaltijd/Lunch

2,00

1,95

Ontbijt

2,00

1,95

 
 
Voor de wijzigingen in andere belastingwetten zie: