taxci
 

Wijziging Overige belastingen 2004

Laatst gewijzigd: 11-03-2011

7 Overige
7.1 Verlaagde BTW-tarief op arbeidsintensieve diensten
7.2 BTW facturering 
7.3 Pensioenfondsen en woningcorporaties
7.4 Verhoging tabaksaccijns
7.5 Automatische voorlopige teruggaaf
7.6 Electronische aangifte 
7.7 Dwangbevelen per post
7.8 Stortingskosten contante betaling belastingdienst
7.9 Heffings- en invorderingsrente

  

           Overige

           Verlaagde BTW-tarief op arbeidsintensieve diensten

Het verlaagde BTW-tarief voor arbeidsintensieve diensten wordt verlengd. Het verlaagde BTW-tarief zou oorspronkelijk vervallen per 1 januari 2004. Het gaat hier om het herstellen van fietsen, schoenen en kleding, om kappersdiensten en om het schilderen en stukadoren van huizen ouder dan 15 jaar.

        BTW-facturering

Vanaf 1 januari 2004 wordt het voor ondernemers mogelijk om in alle lidstaten van de EU gebruik te

maken van elektronische facturen, mits de afnemer daarmee instemt.

Ook zullen in alle lidstaten in principe dezelfde gegevens op een factuur vermeld moeten worden voor de

BTW, kleine afwijkingen zijn mogelijk. Voor Nederland heeft dit een beperkte uitbreiding van de verplichte

factuurgegevens tot gevolg.

De factuurplicht voor bij ministeriële regeling aan te wijzen groothandelaren wordt uitgebreid tot al hun

leveringen. Dit betekent dat die groothandelaar ook een factuur aan een niet-ondernemer moet uitreiken.

          Pensioenfondsen en woningcorporaties

Voor pensioenfondsen en woningcorporaties wordt de vrijstelling voor de vennootschapsbelasting beperkt. Voor het uitoefenen van de kerntaken blijft de vrijstelling volledig gehandhaafd. Hun commerciële activiteiten worden voortaan wel belast. De nadere invulling van het begrip commerciële activiteiten zal in een later stadium plaatsvinden. Daarnaast zal de overgangsregeling van de faciliteit voor woningbouwvennootschappen worden beëindigd.

           Verhoging tabaksaccijns

Op 1 februari wordt de accijns op sigaretten en shag verhoogd met € 0,46 voor zowel het pakje sigaretten van 25 stuks als het pakje shag van 50 gram. Inclusief BTW brengt deze verhoging voor genoemde pakjes een prijsstijging met zich mee van € 0,55 in de belastingsfeer.

            "Automatische" voorlopige teruggaaf

De Belastingdienst gaat met ingang van belastingjaar 2005 over van een systeem van voorlopige teruggaaf op verzoek naar het "automatisch" verlenen van de voorlopige teruggaaf. De voorlopige teruggaaf 2005 en verder wordt gebaseerd op de voorlopige teruggaaf van het voorafgaande belastingjaar. Om in aanmerking te komen voor een automatische voorlopige teruggaaf moet belastingplichtige in het voorafgaande jaar zelf een voorlopige teruggaaf aangevraagd hebben. Verder moet de belastingplichtige de Belastingdienst op de hoogte houden van wijzigingen in zijn situatie. Voor het melden van die wijzigingen stelt de Belastingdienst formulieren beschikbaar.

              Elektronische aangifte

Het doen van aangifte inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting door ondernemers kan met ingang van 2005 (wat betreft de aangiften over het jaar 2004) uitsluitend nog elektronisch plaatsvinden. Verder is het de bedoeling de aangiften omzetbelasting over tijdvakken na 1 januari 2005, nog uitsluitend elektronisch te laten plaatsvinden en per 1 januari 2006 voor de aangiften loonbelasting over te gaan tot verplichtstelling van de elektronische aangifte. Voor diegenen die absoluut niet in staat zijn elektronisch aan te geven en die ook niet beschikken over een adviseur die dat kan, komt er een ontheffingsregeling.

Voor alle douaneaangiften wordt gestreefd naar verplichtstelling per 1 januari 2005; dit is mede afhankelijk van communautaire ontwikkelingen.

Voor de wijzigingen van andere belastingwetten zie:

Inkomstenbelasting 2004
Loonbelasting 2004
Rechten van successie, van schenking en overgang 2004
Afdrachtvermindering loonbelasting 2004
Belastingen op milieugrondslag
Autobelastingen
Overige belastingen