taxci
 

Wijziging Afdrachtvermindering Loonbelasting 2004

Laatst gewijzigd: 11-03-2011

4 Afdrachtvermindering loonbelasting 2004
4.1 Afdrachtvermindering lage lonen
4.2 Afdrachtvermindering onderwijs
4.3 Afdrachtvermindering scholing non-profit
4.4 Afdrachtvermindering kinderopvang
4.5 Afdrachtvermindering betaald ouderschapsverlof
4.6 Afdrachtvermindering arbo non-profit
4.7 Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk

  

              Afdrachtvermindering loonbelasting 2004

De werknemer kan voor meerdere afdrachtverminderingen tegelijk in aanmerking komen. Er zijn twee uitzonderingen:

         de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk en de afdrachtvermindering zeevaart (deze is
niet in het overzicht opgenomen) kunnen niet samengaan,
 

         bij samenloop van de afdrachtvermindering lage lonen en de afdrachtvermindering onderwijs is het
totaal van de afdrachtverminderingen aan een maximum gebonden, voor 2004 bedraagt dit maximum
€3.405 (€3.363).

         Afdrachtvermindering lage lonen

De afdrachtvermindering lage lonen is van toepassing met betrekking tot de werknemer wiens loon in het desbetreffende loontijdvak niet meer bedraagt dan diens toetsloon voor dat tijdvak. Deze afdrachtvermindering is alleen van toepassing op werknemers die 23 jaar of ouder zijn. Het toetsloon bedraagt € 17.806 (€ 17.576) en het maximale bedrag afdrachtvermindering is € 1.093 (€ 1.687). In 2005 zal het bedrag van deze afdrachtvermindering wederom worden verlaagd, waarna de regeling op 1 januari 2006 wordt afgeschaft.

         Afdrachtvermindering onderwijs

De afdrachtvermindering onderwijs bedraagt in 2004 € 2.500 (€ 2.485).

Het toetsloon voor 2004 is € 20.793 (€ 20.533).

Er bestaat ook recht op deze afdrachtvermindering wanneer een voormalig werkloze werknemer in dienst

is, die aangewezen scholing volgt die er op gericht is de werknemer op startkwalificatieniveau te brengen.

Met ingang van 1 januari 2004 vervalt de voorwaarde dat deze werknemer 23 jaar of ouder moet zijn. De

werkgever kan dan deze afdrachtvermindering van € 1.500 (€ 1.583) dan ook toepassen bij jongere

werknemers.

         Afdrachtvermindering scholing non-profit

De afdrachtvermindering scholing non-profit wordt op 1 januari 2004 afgeschaft.

         Afdrachtvermindering kinderopvang

De afdrachtvermindering kinderopvang is een tegemoetkoming in een deel van de kosten van

kinderopvang die de werkgever maakt voor de opvang van de kinderen van werknemers. Het gaat om

kinderopvang voor eigen kinderen of pleegkinderen jonger dan 13 jaar.

Het bedrag van de afdrachtvermindering bedraagt in 2004 50% van de kosten voor kinderopvang

voorzover de kosten niet meer zijn dan € 21.400. Over de resterende kosten bedraagt de

afdrachtvermindering 30%.

Als de kinderopvang bij de werknemer thuis plaatsvindt, bedraagt het maximum van de kosten waarover

de afdrachtvermindering mag worden berekend € 9.626 (€ 9.400) per kind.

De afdrachtvermindering is alleen van toepassing als het fiscaal erkende kinderopvang betreft.

         Afdrachtvermindering betaald ouderschapsverlof

De afdrachtvermindering betaald ouderschapsverlof wordt toegepast over het loon dat wordt doorbetaald tijdens het ouderschapsverlof van de werknemer. Om voor deze afdrachtvermindering in aanmerking te komen moet de werkgever de werknemer tijdens het ouderschapsverlof tenminste het toetsloon doorbetalen. Het moet gaan om ouderschapsverlof dat voldoet aan de voorwaarden die de Wet Arbeid en Zorg stelt.

De afdrachtvermindering bedraagt 50% van het tijdens het ouderschapsverlof doorbetaalde loon en is per werknemer per kalenderjaar gebonden aan een maximum.


2004:

Indien hij de leeftijd heeft bereikt van

doch niet de leeftijd van

bedraagt het toetsloon

maximaal bedrag afdrachtvermindering

15

16

   3.403

   3.403

16

17

3.913

3.913

17

18

4.480

4.480

18

19

5.161

5.161

19

20

5.955

5.955

20

21

6.975

6.975

21

22

8.223

8.223

22

23

9.641

9.641

23

-

1 1 .342

1 1 .342

2003:

 

Indien hij de leeftijd heeft bereikt van

doch niet de leeftijd van

bedraagt het toetsloon

maximaal bedrag afdrachtvermindering

15

16

   3.361

   3.361

16

17

3.865

3.865

17

18

4.425

4.425

18

19

5.097

5.097

19

20

5.881

5.881

20

21

6.889

6.889

21

22

8.121

8.121

22

23

9.522

9.522

23

-

1 1 .202

1 1 .202

         Afdrachtvermindering arbo non-profit

De afdrachtvermindering arbo non-profit blijft ongewijzigd en bedraagt 3,5% van het bedrag dat is betaald voor de aanschaf, verbetering of het voortbrengen van arbo-bedrijfsmiddelen. Deze kosten moeten tenminste € 454 per bedrijfsmiddel zijn.

         Afdrachtvermindering speur - en ontwikkelingswerk

De afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (s&o) voor 2004 bedraagt 42% van het loon dat betrekking heeft op speur- en ontwikkelingswerk, voorzover dat loon niet meer bedraagt dan € 110.000. Over het resterende s&o-loon bedraagt de afdrachtvermindering 14%. De afdrachtvermindering bedraagt maximaal € 7.941.154.

Voor technostarters is het (verhoogde) percentage van de afdrachtvermindering 60% .Een van de voorwaarden om als technostarter te worden aangemerkt is dat in de vijf voorafgaande kalenderjaren voor niet meer dan twee kalenderjaren een s&o-verklaring is afgegeven. Deze voorwaarde wordt met ingang van 1 januari 2004 aangescherpt. Als namelijk s&o-activiteiten worden voortgezet die voorheen direct of indirect werden uitgevoerd door een verbonden vennootschap of door iemand die nu een aanmerkelijk belang heeft, dan moeten de verklaringen worden meegeteld die aan hen zijn afgegeven.


Voor de wijzigingen van andere belastingwetten zie:

Inkomstenbelasting 2004
Loonbelasting 2004
Rechten van successie, van schenking en overgang 2004
Afdrachtvermindering loonbelasting 2004
Belastingen op milieugrondslag
Autobelastingen
Overige belastingen