taxci
 

Wijziging Belastingen op milieugrondslag 2004

Laatst gewijzigd: 11-03-2011
 

 


 


in eurocenten per m (exclusief BTW):

 

2004

2003

Waterleidingbedrijven

17,85

17,43

vermindering infiltratie

14,95

14,60in eurocenten per m  (exclusief BTW):

 

 

2004

2003

Leidingwater tot een maximum van 300 mj

14,40

14,10per 1000 kg (exclusief BTW):

Voor storten van:

2004

2003

Afvalstoffen

€83,61

€81,65

Afvalstoffen laag tarief

13,79

13,47

Belasting op brandstoffen

De brandstoffenbelasting (BSB) wordt met ingang van 2004 grotendeels opgenomen in de energiebelasting en de accijns (voorzover deze wordt geheven van gas en minerale oliën). Bestaande vrijstellingen - thans van toepassing in de BSB - worden daarbij gehandhaafd.

Voor kolen blijft de BSB bestaan. Het tarief bedraagt voor 2004 € 12,28 per 1000 kg (2003: € 11,99). Als alternatief kan een gecombineerd tarief van € 0,2100 per GJ en € 2,5984 per kg CO2 worden toegepast.

Energiebelasting

De naam van de regulerende energiebelasting wijzigt met ingang van 2004 in energiebelasting.

Voor elektriciteit wordt voor verbruik boven de 10 min kWh per aansluiting per jaar op basis van een Europese richtlijn Energiebelastingen - die minimumtarieven voorschrijft - een tarief geïntroduceerd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen zakelijk verbruik en niet-zakelijk verbruik. Het tarief voor zakelijk zal boven deze grens € 0,0005 per kWh worden. Het tarief voor niet-zakelijk verbruik wordt € 0,0010 per kWh.

Het bijzondere tarief voor groene stroom komt gefaseerd te vervallen. Met ingang van 1 juli 2004 zal het voordeel ten opzichte van het reguliere tarief voor leveringen tot en met 10 000 kWh worden beperkt tot 1,5 cent per kWh. Daarboven blijft het nihiltarief van toepassing. Met ingang van 1 januari 2005 zal het reguliere schijventarief voor elektriciteitverbruik onder én boven 10.000 kWh van toepassing zijn op groene stroom.

Bij de tarieven voor aardgas in de energiebelasting worden de oude tarieven van de brandstoffenbelasting opgeteld. Als gevolg daarvan worden twee nieuwe tariefgroepen geïntroduceerd: één voor verbruik tussen 1 min en 10 min m3 en één voor verbruik boven 10 min m . Voor niet-zakelijk verbruik boven 10 min m  wordt niet voldaan aan het minimumtarief dat wordt voorgeschreven volgens de nieuwe Europese richtlijn. Voor niet-zakelijke verbruikers wordt daarom een apart tarief geïntroduceerd.

Ook bij het bijzondere tarief voor groen gas worden de tarieven voor gas uit de brandstoffenbelasting opgeteld en daarom worden ook enkele tariefschijven toegevoegd. Met ingang van 1 januari 2005 zal het bijzondere tarief geheel vervallen.

Daarnaast zijn de tarieven van de energiebelasting aangepast aan de inflatie. Dit leidt tot de volgende tarieven:

in eurocenten (exclusief BTW)

 

2004

2003

Aardgas (rrf)

 

 

0   -5.000

14,29

12,85

5.000-170.000

7,27

6,00

170.000-1 min

2,27

1,11

1 min - 10 min

1,13

-

Boven 10 min zakelijk

0,75

-

Boven 10 min niet -zakelijk

1,06

-

Groen gas (m3)

 

 

0 -5.000

5,77

4,53

5.000 -10 min

1,13

-

Boven 10 min

0,75

-

Elektriciteit (kWh)

 

 

0 -10.000

6,54

6,39

10.000-50.000

2,12

2,07

50.000 -10 min

0,65

0,63

Boven 10 min zakelijk

0,05

-

Boven 10 min niet -zakelijk

0,10

-

Groene stroom (kwh)

 

 

0 -10.000

3,57(*)

3,49

Boven 10.000

-

-

(*) tarief wordt m.i.v. 1 juli 2004 5,04 eurocent per kWh.

Op de belasting, die aan de hand van deze tarieven is berekend, wordt vervolgens een belastingvermindering van € 181 per elektriciteitsaansluiting toegepast.


Voor de tarieven voor halfzware olie, gasolie en vloeibaar gemaakt petroleumgas (LPG), voor zover deze worden gebruikt anders dan als motorbrandstof voor het wegverkeer geldt dat hierbij de tarieven uit de Brandstoffenbelasting worden opgeteld. Op basis daarvan ontstaan er per 1 januari 2004 ook voor deze brandstoffen twee schijven. De tarieven (met inflatiecorrectie) gaan als volgt luiden:

 

 

per

2004

2003

Halfzware olie 0-159.000 Boven 159.000

1 000 liter 1 000 liter

€152,77 14,43

€135,10

Gasolie 0-153.000 Boven 153.000

1 000 liter 1 000 liter

154,04 14,53

136,24

LPG 0-119.000 Boven 119.000

1 000 kg 1 000 kg

182,38 17,35

161,16

Het tarief voor hoogovengas, cokesovengas, kolen- en raffinaderijgas bedraagt € 124,24 per 1000 GJ. Voor KV-gas bedraagt het tarief € 490,64 per 1000 GJ. In 2003 waren deze tarieven opgenomen in de brandstoffenbelasting.

Voor wijzigingen in andere belastingwetten zie:

Inkomstenbelasting 2004
Loonbelasting 2004
Rechten van successie, van schenking en overgang 2004
Afdrachtvermindering loonbelasting 2004
Autobelastingen
Overige belastingen