taxci
 

Wijziging Rechten van successie, schenking en overgang 2004

Laatst gewijzigd: 11-03-2011
 

2004:

Echtgenoten

Vrijstelling: €496.324

Jonge kinderen

Vrijstelling: € 4.243 per jaar beneden 23 jaar met een minimum van € 8.483

Oudere kinderen

Vrijstelling: € 8.483 voor kinderen ouder dan 23 jaar, mits de verkrijging niet meer bedraagt dan € 25.448

Invalide kinderen

Vrijstelling: € 4.243 per jaar beneden 23 jaar met een minimum van € 12.725 Vrijstelling: € 8.483 voor kinderen ouder dan 23 jaar

Ouders

Vrijstelling: €42.41 3

Andere bloedverwanten in de rechte lijn

Drempel *) van € 8.483

2003:

Echtgenoten

Vrijstelling: €484.691

Jonge kinderen

Vrijstelling: € 4.143 per jaar beneden 23 jaar met een minimum van € 8.284

Oudere kinderen

Vrijstelling: € 8.284 voor kinderen ouder dan 23 jaar, mits de verkrijging niet meer bedraagt dan € 24.851

Invalide kinderen

Vrijstelling: € 4.143 per jaar beneden 23 jaar met een minimum van € 12.426 Vrijstelling: € 8.284 voor kinderen ouder dan 23 jaar

Ouders

Vrijstelling: €41 .41 8

Andere bloedverwanten in de rechte lijn

Drempel *) van € 8.284

*)   Onder drempel wordt hier verstaan een vrijstelling die in beginsel vervalt als de verkrijging het maximum van de vrijstelling te boven gaat.

     Ongehuwd samenwonenden: Voor de ongehuwd samenwonende die na zijn 18e jaar ten minste 6
maanden met de erflater tot diens overlijden een gemeenschappelijke huishouding heeft gevoerd en
voldoet aan de verdere eisen genoemd in noot 2, onderdeel a, bij de hierna opgenomen tabel Tarief
van het Successierecht, geldt een vrijstelling van € 496.324 (€ 484.691).

Voor ongehuwd samenwonenden die na hun 22e jaar tenminste vijf jaren met erflater tot diens

overlijden hebben samengewoond, geldt:

         een vrijstelling van € 496.324 (€ 484.691) indien sprake is van een zogenoemde tweerelatie (zie
hiervoor noot 2, onderdeel b, bij de hierna opgenomen tabel Tarief van het Successierecht),
 

         een vrijstelling van € 248.163 (€ 242.346) indien sprake is van een zogenoemde meerrelatie (zie
hiervoor noot 2, onderdeel c, bij de tabel Tarief van het Successierecht).
 

Heeft de samenleving vier, drie of twee jaar geduurd, dan bedraagt in beide hiervoor genoemde gevallen de vrijstelling volgens onderstaande tabel respectievelijk:

 

Samenleving

Vrijstelling 2004

Vrijstelling 2003

Vier jaar Drie jaar Twee jaar

€198.527 148.894 99.260

€193.874 145.404 96.933

  

Rechtspersonen die vallen onder het tarief van 11%

Drempel *) van € 8.483 (€ 8.284) indien en voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden die aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang

Alle andere gevallen

€ 1 .839 (€ 1 .795)

*)          Onder drempel wordt hier verstaan een vrijstelling die in beginsel vervalt als de verkrijging het

maximum van de vrijstelling te boven gaat.

Op de vrijstellingen van echtgenoten, de ongehuwd samenwonenden bedoeld in noot 2 bij de tabel Tarief van het Successierecht hierna, kinderen tot 23 jaar, en ouders worden eventuele pensioenrechten in mindering gebracht (bij echtgenoten en ongehuwd samenwonenden voor de helft). Deze vermindering is echter aan een maximum gebonden. De vrijstelling voor echtgenoten en de genoemde ongehuwd samenwonenden (tweerelaties) kan nooit minder bedragen dan € 141.807 (€ 138.483) en voor de meerrelatie nooit minder dan € 70.909 (€ 69.247).

Voor invalide kinderen tot 23 jaar bedraagt de vrijstelling nooit minder dan € 12.725 (€ 12.426).

Andere kinderen tot 23 jaar en ouders hebben een vrijstelling die nooit minder dan € 8.483 (€ 8.284) kan bedragen. 

Schenkingen door ouders aan kinderen

Vrijstelling: (per kalenderjaar) € 4.243 (€ 4.143) Vrijstelling eenmalig € 21 .209 (€ 20.71 1) voor kinderen tussen 18 en 35 jaar mits in de aangifte op de vrijstelling een beroep wordt gedaan

Rechtspersonen die vallen onder het tarief van 11%

Drempel *) per periode van twee jaar € 4.243 (€ 4.143) indien en voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden die aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang

Alle andere gevallen

Drempel *): (per periode van 2 jaar) € 2.546 (€ 2.486)

*)          Onder drempel wordt hier verstaan een vrijstelling die in beginsel vervalt als de verkrijging het

maximum van de vrijstelling te boven gaat.

       Bedrijfsopvolging

Zowel voor het successie- als voor het schenkingsrecht kan 30% van de waarde van ondernemingsvermogen of van aandelen die bij de schenker of erflater tot een aanmerkelijk belang behoorden buiten de heffing blijven. Hiervoor moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Een van die voorwaarden is dat de onderneming door de verkrijger ten minste vijf jaar wordt voortgezet dan wel dat de aandelen gedurende vijf jaar worden behouden en de onderneming van de vennootschap in die periode niet wordt gestaakt.


2004:

 

Verkrijging tussen

en

l. Echtgenoot, kinderen en afstammelingen in tweede of verdere graad 1 ) of een verkrijger als hierna onder 2) vermeld

II. Broers, zusters, bloedverwanten in de rechte opgaande lijn

III. Andere verkrijging uitgezonderd de rechtspersonen die vallen onder het tarief van 11%

(D

(2)

a

b

a

b

a

b

0

   21.212

0

5%

0

26%

0

41%

   21.212

42.419

    1 .060

8%

     5.515

30%

     8.696

45%

42.419

84.829

2.756

12%

11.877

35%

18.239

50%

84.829

169.650

7.845

15%

26.720

39%

39.444

54%

169.650

339.293

20.568

19%

59.800

44%

85.247

59%

339.293

848.219

52.800

23%

134.442

48%

185.336

63%

848.219

en hoger

169.852

27%

378.726

53%

505.959

68%

2003:

Verkrijging

en

l. Echtgenoot, kinderen

II. Broers, zusters,

III. Andere verkrijging

tussen

 

en afstammelingen in

bloedverwanten in de

uitgezonderd de

 

 

tweede of verdere

rechte opgaande lijn

rechtspersonen die vallen

 

 

graad 1 ) of een

 

onder het tarief van 11%

 

 

verkrijger als hierna

 

 

 

 

onder 2) vermeld

 

 

(1)

(2)

a

b

a

b

a

b

0

   20.714

0

5%

0

26%

0

41%

   20.714

41 .424

      1 .035

8%

     5.385

30%

     8.492

45%

41.424

82.840

2.691

12%

1 1 .598

35%

17.811

50%

82.840

165.673

7.660

15%

26.093

39%

38.519

54%

165.673

331 .340

20.084

19%

58.397

44%

83.248

59%

331 .340

828.338

51.560

23%

131.290

48%

180.991

63%

828.338

en hoger

165.869

27%

369.849

53%

494.099

68%

a)                                     Belasting over het in kolom (1) genoemde bedrag. 

b)                                     Heffingspercentage over het gedeelte van de (belaste) verkrijging, dat ligt tussen de bedragen
van kolom (1) en kolom (2). 

 

1)                                      Voor afstammelingen in de tweede of verdere graad bedraagt de belasting het ingevolge deze
kolom verschuldigde, vermeerderd met 60% daarvan.
 

2)                                      Onder verkrijger in tariefgroep l wordt verstaan een verkrijger - niet zijnde een echtgenoot; die:
a.   (met ingang van 1 januari 2002) tot het tijdstip van het overlijden of de schenking samen met 

de erflater of de schenker een als duurzaam bedoelde gemeenschappelijke huishouding heeft gevoerd, welke huishouding in geval van overlijden reeds zes maanden heeft geduurd en in geval van schenking reeds twee jaar heeft geduurd, waarbij slechts in aanmerking wordt genomen een periode na het bereiken van de 18-jarige leeftijd. Het voeren van een gemeenschappelijke huishouding als bedoeld in dit letteronderdeel wordt slechts aangenomen indien de verkrijger en de erflater of de schenker volgens de basisadministratie persoonsgegevens of een daarmee naar aard en strekking overeenkomende administratie buiten Nederland op hetzelfde woonadres staan ingeschreven en een wederzijdse zorgverplichting zijn aangegaan, vastgelegd in een notarieel samenlevingscontract. Dit letteronderdeel is niet van toepassing op bloedverwanten in de rechte lijn van de erflater of schenker en op verkrijgers die gedurende de laatste vijf kalenderjaren voorafgaand aan het kalenderjaar van overlijden onderscheidenlijk van schenking, voor de heffing van de inkomstenbelasting hadden kunnen kwalificeren als partner van de erflater of schenker, doch zulks hebben nagelaten. De in dit letteronderdeel bedoelde verkrijger dient als enige persoon te voldoen aan de in dit onderdeel gestelde eisen; of

b.   tot het tijdstip van het overlijden of de schenking samen met de erflater of de schenker na
hun 22e jaar gedurende een aaneengesloten periode van tenminste vijfjaren en met geen
ander dan met één of meer kinderen jonger dan 27 jaar van één van hen of van hen beiden
een gemeenschappelijke huishouding heeft gevoerd. Met een kind wordt gelijkgesteld een
pleegkind, waaronder voor de toepassing van dit lid wordt verstaan een kind dat door de
verkrijger en de erflater of de schenker als een eigen kind is onderhouden en opgevoed; dan
wel

c.    tot het tijdstip van het overlijden of de schenking samen met de erflater of de schenker na
hun 22e jaar anders dan bedoeld onder letter a gedurende een aaneengesloten periode van
tenminste vijf jaren een gemeenschappelijke huishouding heeft gevoerd.

  

  

Voor de wijzigingen in andere belastingwetten zie:

Inkomstenbelasting 2004
Loonbelasting 2004
Rechten van successie, van schenking en overgang 2004
Afdrachtvermindering loonbelasting 2004
Belastingen op milieugrondslag
Autobelastingen
Overige belastingen