taxci
 

Overige belastingwijzigingen 2008

Laatst gewijzigd: 08-01-2008

 

8 Overige

 

8.1 Verhoging assurantiebelasting

Per 1 maart 2008 wordt de assurantiebelasting verhoogd van 7% naar 7,5%.

 

8.2 Verhoging wijnaccijns

Met ingang van 1 januari 2008 wordt het accijnstarief op wijn en tussenproducten verhoogd met ruim 16%. 

Als gevolg van deze wijziging stijgt de accijnsdruk op een fles wijn van 0,75 liter met € 0,07 (prijseffect inclusief BTW: € 0,08). De accijnsdruk op een fles champagne van 0,75 liter stijgt met € 0,24 (prijseffect inclusief BTW: € 0,29). Voor tussenproducten zoals sherry en port stijgt de accijnsdruk met € 0,09 per fles van 0,75 liter (prijseffect inclusief BTW: € 0,10).

 

8.3 Verhoging tabakaccijns

Op 1 juli 2008 vindt een tweetal verhogingen plaats op sigaretten en shag:

 

1a) De accijns op sigaretten wordt verhoogd met € 0,29 voor een pakje van 20 stuks. Inclusief BTW brengt deze verhoging een prijsstijging met zich mee van € 0,35 in de belastingsfeer.

1b) De accijns op shag wordt verhoogd met € 0,46 voor een pakje van 50 gram. Inclusief BTW brengt deze verhoging een prijsstijging met zich mee van € 0,54 in de belastingsfeer.

 

2) Tevens wordt de minimumaccijns op tabak verhoogd van 97 naar 100 % van het absolute accijnsbedrag dat geldt voor de meest gevraagde prijsklasse van zowel sigaretten als shag. Dit leidt ertoe dat de prijs van alle pakjes sigaretten en shag die goedkoper zijn dan de meest gevraagde prijsklasse stijgt. Naar schatting zal een goedkoop pakje sigaretten van bijv. 20 stuks of een goedkoop pakje shag van 50 gram hooguit tussen de 5 en 10 cent in prijs stijgen (incl. BTW), bovenop de verhogingen genoemd onder 1a en 1b.

 

8.4 Kansspelbelasting gokautomaten

Op dit moment is de opbrengst van kansspelautomaten onderworpen aan de heffing van BTW. Vanaf 1 juli 2008 wordt kansspelbelasting verschuldigd van 29% over de inleggelden, verminderd met de uitgekeerde prijzen. De tafelspelen, zoals roulette, die op dit moment nog tegen 40,85% kansspelbelasting worden belast, zullen vanaf 1 juli 2008 eveneens tegen 29% worden belast.

 

8.5 Aanpassing BTW-vrijstelling medische diensten

Per 1 januari 2008 wordt de reikwijdte van de (para)medische vrijstelling in de omzetbelasting beperkt. Voortaan zullen (para)medische beroepsbeoefenaren – dit zijn beoefenaren van een beroep waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) – alleen zijn vrijgesteld voor de BTW voor het verrichten van werkzaamheden op het vlak van de gezondheidskundige verzorging van de mens. Ook psychologen vallen alleen onder deze vrijstelling, voor zover sprake is van gezondheidskundige verzorging van de mens. Voor tandtechnici geldt de btw-vrijstelling voortaan uitsluitend voor diensten die tandtechnici als zodanig verlenen. Als het om tandprothesen gaat, is de vrijstelling alleen nog van toepassing op leveringen hiervan door tandartsen en tandtechnici.

 

8.6 Uitbreiding vrijstelling natuurgrond

Per 1 januari 2008 is het verkrijgen van natuurgrond voortaan niet meer belast met overdrachtsbelasting. Als de natuurgrond wordt gebruikt voor behoud en ontwikkeling van natuur en landschap is een vrijstelling van toepassing. Het gaat hier bijvoorbeeld om heidevelden, rietlanden, moerassen, vennen en kleine rivieren. Als voorwaarde wordt gesteld dat tot minimaal 10 jaar na de verkrijging sprake moet blijven van het behoud en de ontwikkeling van de natuurgrond.

 

8.7 Ontgaan overdrachtsbelasting

Per 1 januari 2008 wordt een geconstateerde constructie in de overdrachtsbelasting bestreden. Een verkrijging van een aanmerkelijk belang in een vastgoedvennootschap is belast met overdrachtsbelasting. Thans wordt voor dit belang aansluiting gezocht bij het geplaatste

aandelenkapitaal. In de geconstateerde constructies wordt door middel van het uitgeven van verschillende soorten aandelen voorkomen dat overdrachtsbelasting moet worden betaald. Door voortaan aan te sluiten bij het daadwerkelijke materiële belang dat deze aandelen vertegenwoordigen in zo'n lichaam, wordt voorkomen dat de overdrachtsbelasting wordt ontlopen.

 

8.8 Verleggingsregeling BTW bij executoriale verkoop

Per 1 januari 2008 wordt bij executieverkopen op last van zekerheidsgerechtigden en schuldeisers die over een executoriale titel beschikken de heffing van BTW verlegd naar de koper. Dat wil zeggen dat in deze gevallen de koper van een roerende of onroerende zaak de BTW dient af te dragen in plaats van de verkoper. Dit geldt ook bij de levering van rechten waaraan een onroerende zaak is onderworpen. De verlegging is alleen van toepassing bij verkopen aan ondernemers. Op de factuur die wordt uitgereikt ter zake van de verkoop dient te worden vermeld “omzetbelasting verlegd”.

Door de verlegging wordt voorkomen dat executerende schuldeisers zich mede kunnen verhalen op de BTW-opbrengst.