taxci
 

Wijzigingen afdrachtvermindering loonbelasting 2008

Laatst gewijzigd: 08-01-2008

 

3 Afdrachtvermindering loonbelasting

 

3.1 Afdrachtvermindering onderwijs

De afdrachtvermindering onderwijs bedraagt € 2.566 (€ 2.500). Het toetsloon voor 2008 is 

€ 22.142 (€ 21.422).

 

scholing tot startkwalificatieniveau

Er bestaat recht op een afdrachtvermindering wanneer een voormalig werkloze werknemer in dienst is die aangewezen scholing volgt die er op gericht is de werknemer op startkwalificatieniveau te brengen. Deze afdrachtvermindering bedraagt € 3.079 (€ 3.000).

 

stageplaatsen

De afdrachtvermindering onderwijs voor stageplaatsen mag ook toegepast worden voor stagiairs van een beroepsopleiding in de beroepsopleidende leerweg op mbo-niveau 1 of 2. Deze afdrachtvermindering bedraagt € 1.232 (€ 1.200) en het loon hoeft niet getoetst te worden aan het toetsloon.

 

Procedure Erkenning verworven competenties

Met een procedure Erkenning verworven competenties (EVC) kan een werknemer laten vaststellen welke competenties hij door werkervaring al heeft en welke aanvullende opleidingen hij eventueel nodig heeft. Als de werkgever de kosten vergoedt, is dat belast loon. De werkgever heeft per werknemer die een erkende EVC-procedure volgt, recht op € 308 (€ 300) afdrachtvermindering onderwijs per procedure. De werkgever hoeft geen rekening te houden met het toetsloon of deeltijdfactor.

 

3.2 Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk

Voor de toepassing van de afdrachtvermindering S&O is een S&O-verklaring van SenterNovem noodzakelijk. Binnen een kalenderjaar mag de werkgever voor maximaal drie perioden van minstens drie kalendermaanden en maximaal zes kalendermaanden een aanvraag indienen. Een verklaring voor een heel kalenderjaar wordt alleen onder bepaalde voorwaarden afgegeven. 

De afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O) voor 2008 bedraagt 42% x (het verwachte aantal S&O-uren vermenigvuldigd met het gemiddelde uurloon), maar maximaal

€ 110.000. 

Over het bedrag boven € 110.000 geldt een afdrachtvermindering van 14%. Voor starters geldt een hoger percentage voor afdrachtvermindering namelijk 60%. De S&O-afdrachtvermindering bedraagt per inhoudingsplichtige maximaal € 8.000.000.

 

De in het Belastingplan aangekondigde vereenvoudigde berekeningswijze kan in 2008 nog niet ingevoerd worden. Daardoor wordt voor de bepaling van het gemiddelde uurloon in 2008 nog uitgegaan van de huidige systematiek. Het gemiddelde uurloon in 2008 voor werkgevers die in 2005 S&O hebben verricht en over een S&O-verklaring beschikken, wordt gebaseerd op het door hen in dat jaar voor S&O betaalde loon. De werkgever moet dit loon vermenigvuldigen met de factor 1,02. Dit loon moet naar boven worden afgerond op een veelvoud van € 5. Voor een werkgever die in 2005 geen S&O heeft verricht waarvoor hij over een S&O-verklaring beschikt, geldt een gemiddeld uurloon van € 29 (€ 28).

 

In sommige gevallen geldt een meldingsplicht als het verwachte aantal S&O-uren waarvan de S&O-verklaring uitgaat hoger is dan de daadwerkelijk gerealiseerde uren (margeregeling). Het maximale aantal (correctie)mededelingen van drie per kalenderjaar wordt met ingang van 1 januari 2008 teruggebracht naar één per kalenderjaar.

 

De afdrachtvermindering S&O kan, samen met de andere afdrachtverminderingen, nooit meer zijn dan de te betalen loonbelasting/premie volksverzekeringen.