taxci
 

Wijzigingen autobelastingen 2008

Laatst gewijzigd: 08-01-2008

 

6 Autobelastingen

 

6.1 Verschuiving BPM naar MRB

Per 1 februari 2008 wordt de BPM (aanschafbelasting bij aankoop personenauto, bestelauto door particulier en motoren) met ongeveer 6,5% verlaagd en de motorrijtuigenbelasting (MRB) met ongeveer 7,2% verhoogd. Gevolg is dat het BPM-tarief voor auto’s wordt verlaagd van 45,2% naar 42,3% van de netto catalogusprijs. Tevens wordt de standaardkorting voor benzineauto’s verlaagd van € 1.540 naar € 1.442. De standaardtoeslag voor dieselauto’s wordt verlaagd van € 328 naar 

€ 307.

De aanschafbelasting voor motorrijwielen met een netto catalogusprijs tot € 2.133 wordt verlaagd van 10,2% naar 9,6% van de netto catalogusprijs. De aanschafbelasting voor motorrijwielen met een netto catalogusprijs vanaf € 2.133 wordt verlaagd van 20,7% naar 19,4%. De standaardkorting wordt verlaagd van € 224 naar € 210.

 

De verhoging van de MRB geldt voor alle voertuiggroepen, dus ook vrachtwagens, bussen en alle bestelauto’s. Bestelauto’s voor gehandicapten zijn uitgezonderd. De 7,2% verhoging heeft overigens alleen betrekking op het rijksdeel van de MRB en niet op de provinciale opcenten.

 

6.2 Vergroting bonus/malusbedragen energielabel BPM

Per 1 februari 2008 worden de bonus- en malusbedragen in de BPM die zijn gekoppeld aan het energielabel van personenauto’s verhoogd. De bedragen zijn als volgt:

 

Vanaf 1 februari 2008:

 

Energielabel

A

B

C

D

E

F

G

Bonus (belastingverlaging)

€ 1.400

   700

 

 

 

 

BPM korting voor hybride auto’s

5.000

2.500

 

 

 

 

 

Malus (belastingverhoging)

 

 

€ 400

€ 800

€ 1.200

€ 1.600

 

 

De totale BPM-korting voor een hybride auto met een A-label komt dan uit op € 6.400.

De totale BPM-korting voor een hybride auto met een B-label komt dan uit op € 3.200.

 

Tot 1 februari 2008:

 

Energielabel (niet-hybride auto’s)

A

B

C

D

E

F

G

Bonus (belastingverlaging)

€ 1.000

€ 500

 

 

 

 

Malus (belastingverhoging)

 

 

€ 135

€ 270

€ 405

€ 540

 

 

Hybride auto’s komen tot 1 februari 2008 alleen in aanmerking voor een BPM-kortingsregeling en die bedraagt voor auto’s met een A-label € 6.000 en voor auto’s met een B-label € 3.000.

 

De behandeling van personenauto’s die niet aan een Europese typegoedkeuring (ETG) kunnen worden gekoppeld, wordt gewijzigd. Voorheen kregen deze auto’s noch een bonus noch een malus, vanaf 1 februari 2008 vallen deze auto’s automatisch in het G-label waarbij de belastingplichtige de mogelijkheid heeft om, op basis van het brandstofverbruiksboekje, aannemelijk te maken dat een ander label van toepassing is.

 

6.3 Fijnstofdifferentiatie BPM

Per 1 april 2008 wordt er voor dieselpersonenauto’s een differentiatie van het BPM-tarief geïntroduceerd afhankelijk van de uitstoot van fijnstof. Bij een uitstoot van nul milligram bedraagt de korting € 900. Voor iedere milligram uitstoot wordt € 200 geheven. Zie onderstaande tabel.

 

 

fijnstof mg/km

0

1

2

3

4

5

6

7

8

etc

BPM korting

€ 900

€ 700

€ 500

€ 300

€ 100

 

 

 

 

 

BPM toeslag

 

 

 

 

 

€ 100

€ 300

€ 500

€ 700

etc

 

 

De huidige BPM-korting van € 600 voor dieselauto’s met een uitstoot van ten hoogste 5 milligram wordt hierin geïntegreerd en komt hierdoor als zodanig te vervallen. Personenauto’s waarvoor geen uitstoot bekend is, worden geacht de maximumuitstoot te veroorzaken. Deze is in normale gevallen 25 milligram en in uitzonderingsgevallen 40 of 60 milligram. Er bestaat een tegenbewijsmogelijkheid.

 

6.4 CO2-toeslag BPM

Per 1 februari 2008 wordt een differentiatie van het tarief van de BPM voor personenauto’s geïntroduceerd. De differentiatie is afhankelijk van de uitstoot van CO2. De belasting wordt voor iedere gram CO2 die de auto per kilometer méér uitstoot dan 192 (diesel) of 232 (overige brandstoffen) gram/km verhoogd met € 110.

 

6.5 Halvering MRB-tarief voor zeer zuinige auto’s

Per 1 april wordt een halvering van het MRB-tarief voor zeer zuinige auto’s ingevoerd. Dit geldt voor dieselauto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 95 gram per kilometer of andere auto’s met een maximale uitstoot van 110 gram per kilometer.

 

6.6 Indexering MRB

De tarieven van de motorrijtuigenbelasting worden sinds 1 januari 2004 jaarlijks aangepast aan de inflatie. In dat verband worden met ingang van 1 januari 2008 de tarieven met 1,5% verhoogd. Voor een gemiddelde benzinepersonenauto (ongeveer 1.000 kg) stijgt de motorrijtuigenbelasting met ongeveer € 3 dit jaar. Voor de gemiddelde dieselpersonenauto (ongeveer 1.250 kg) leidt deze aanpassing tot een verhoging van ongeveer € 10.

 

Per 1 februari 2008 wordt de motorrijtuigenbelasting wederom verhoogd. Dit leidt tot een verhoging van nog eens ongeveer € 15 per jaar voor een gemiddelde benzinepersonenauto (totale verhoging in 2008 is dus circa € 18) en ongeveer € 48 voor een gemiddelde dieselpersonenauto (totale verhoging in 2008 is dus circa € 58).

 

6.7 Bijtelling van de auto van de zaak

Per 1 januari gaat de bijtelling voor auto’s van de zaak met een geringe CO2-uitstoot van 22% naar 14%. Voor andere auto’s van de zaak gaat de bijtelling van 22% naar 25%. Er is sprake van een geringe CO2-uitstoot indien deze niet hoger is dan 95 gr/km voor dieselauto’s of 110 gr/km voor benzine, LPG en aardgasauto’s.

 

6.8 Verhoging dieselaccijns

Per 1 juli 2008 wordt de accijns op blanke en rode diesel met € 0,03 per liter verhoogd. Dit betekent dat de accijns op blanke diesel verhoogd wordt naar € 0,406 per liter. De accijns op rode diesel wordt verhoogd naar € 0,077 per liter. 

 

6.9 Verhoging LPG-accijns 

Per 1 juli 2008 wordt de accijns op LPG verhoogd met € 0,015 per liter. Dit betekent dat de accijns op LPG € 0,067 per liter wordt. 

 

6.10 Eurovignet

De tarieven van de belasting zware motorrijtuigen (eurovignet; van toepassing op vrachtauto's met een toegelaten maximum massa van 12.000 kg of meer) worden per 1 januari 2008 niet gewijzigd.

Tarief voor vrachtauto’s:

 

Aantal assen

tijdvak

Niet-EURO

EURO I

EURO II en schoner

3 of minder

jaar

    960

    850

    750

4 of meer

jaar

1.550

1.400

1.250

3 of minder

één maand

96

85

75

4 of meer

één maand

155

140

125

3 of minder

één week

26

23

20

4 of meer

één week

41

37

33

 

één dag

8

8

8

 

 

6.11 Afschaffing van twee specifieke accijnsregelingen voor rode diesel

Per 1 juli 2008 worden twee specifieke accijnsregelingen voor rode diesel afgeschaft. Dit betekent dat bepaalde hulpapparatuur en voertuigen voortaan het tarief van blanke diesel betalen. Het gaat hier bij hulpapparatuur bijvoorbeeld om: pompen en compressoren voor het laden en lossen van vloeibare stoffen, betonpompmixers en kraakpers- en draaitrommelinstallaties van huisvuilwagens. Bij voertuigen gaat het bijvoorbeeld om: brandweerauto’s, wegmarkeringsvoertuigen, voertuigen voor het reinigen van huisvuilcontainers, kolkenzuigers, hoogwerkers en tunnelwaswagens.