taxci
 

Wijzigingen belastingen op milieugrondslag 2008

Laatst gewijzigd: 08-01-2008

 

5 Belastingen op milieugrondslag

 

5.1 Vliegbelasting

Per 1 juli 2008 wordt een nieuwe belasting ingevoerd: de vliegbelasting. Deze belasting wordt opgelegd per vertrekkende passagier. Transferpassagiers zijn van de belasting uitgezonderd. Er wordt gedifferentieerd naar bestemming. Het tarief wordt € 11,25 voor landen van de Europese Unie of afstanden tot 2500 kilometer. Voor langere afstanden is de belasting € 45. De belasting wordt opgelegd aan de exploitant van de luchthaven. 

 

5.2 Verpakkingenbelasting

Per 1 januari 2008 wordt een nieuwe belasting ingevoerd: de verpakkingenbelasting. Er worden acht soorten verpakkingsmateriaal onderscheiden: glas, aluminium, andere metalen, kunststof, biokunststof, papier/karton, hout en overige materiaalsoorten. Afhankelijk van de milieudruk is per materiaalsoort een eigen tarief vastgesteld. 

 

Het tarief voor primaire verpakkingen (de verpakking om het te verkopen product) is hoger dan voor secundaire/tertiaire verpakkingen (verpakking om verschillende verkoopeenheden bij elkaar te houden en om producten te beschermen tijdens het vervoer). Voor samengestelde materialen (laminaten) geldt dat de verschillende gebruikte materiaalsoorten apart moeten worden opgegeven. Er geldt voor iedere belastingplichtige een belastingvrijstelling van 15.000 kg. Ondernemingen die minder dan 15.000 kg verpakkingen ter beschikking stellen, zullen daardoor niet met de belasting te maken krijgen.

 

De tarieven voor 2008, per kilo verpakkingsmateriaal, zijn als volgt:

 

Materiaalsoort

Primaire verpakking

Secundaire/tertiaire verpakking

Glas

€ 0,0456

€ 0,0160

Aluminium

0,5731

0,2011

Overig metaal

0,1126

0,0395

Kunststof

0,3554

0,1247

Biokunststof

0,1777

0,0624

Papier en karton

0,0641

0,0225

Hout

0,0228

0,0080

Andere materialen

0,1017

0,0357

 

 

5.3 Aanpassing tarief afvalstoffenbelasting voor shredderafval

Per 1 januari 2008 wordt shredderafval, dat nu onder het lage tarief valt, onder het hoge tarief van de afvalstoffenbelasting gebracht. Het tarief per 1000 kilogram wordt verhoogd van € 14,34 naar (na indexering) € 88,21 per 1000 kilogram. Shredderafval is afval dat ontstaat na het versnipperen van een mix van verschillende afvalstromen. Dit afval is voor ongeveer eenderde afkomstig van autowrakken. De rest is afkomstig van bijvoorbeeld: koelkasten, bedspiralen, elektrische apparaten, oude fietsen, enz. 

 

5.4 Belasting op grondwater

per m3 (exclusief btw)

 

 

2008

2007

Basistarief

€ 0,1883

€ 0,1855

Vermindering infiltratie

0,1577

0,1554

Onttrekkingen met behulp van een OEDI-inrichting

0,0609

0,0600

 

 

5.5 Belasting op leidingwater

per m3 (exclusief btw)

 

 

2008

2007

Leidingwater tot een maximum van 300 m3

€ 0,151

€ 0,149

 

 

 

5.6 Belasting op afvalstoffen

per 1.000 kg (exclusief btw)

 

Voor storten van:

2008

2007

Afvalstoffen

€ 88,21

€ 86,91

Afvalstoffen laag tarief

14,56

14,34

 

 

5.7 Belasting op kolen

per 1.000 kg (exclusief btw)

 

 

2008

2007

Kolen

€ 12,95 

€ 12,76

 

 

5.8 Energiebelasting

Op 1 januari worden alle tarieven geïndexeerd. 

 

Per 1 januari 2008 worden de afzonderlijke tarieven voor hoogovengas, cokesovengas, kolengas, raffinaderijgas en KV-gas afgeschaft. Deze gassen worden dan op gelijke wijze in de heffing betrokken als aardgas. De afzonderlijke tarieven voor de glastuinbouwsector worden gehandhaafd, aangezien de Europese Commissie eind 2007 een goedkeurende beschikking heeft verleend voor het hanteren van die tarieven van 1-1-2008 tot en met 31-12-2010. Daarnaast wordt per 1 juli 2008 de eerste schijf van de energiebelasting op elektriciteit verhoogd met € 0,0025 per kWh. 

 

De tarieven voor de energiebelasting op aardgas en elektriciteit (exclusief btw) zijn als volgt:

 

 

2008

2007

Aardgas (m3)

 

 

           0 -     5.000

€ 0,1554

€ 0,1531

    5.000 - 170.000

0,1362

0,1342

170.000 - 1 mln.

0,0378

0,0372

    1 mln. - 10 mln.

0,0120

0,0118

Boven 10 mln. niet-zakelijk

0,0112

0,0110

Boven 10 mln. zakelijk

0,0079

0,0078

 

 

 

Elektriciteit (kWh)

 

 

          0 - 10.000

per 1-1-08                   0,0727

per 1-7-08                   0,0752

0,0716

 10.000 - 50.000

0,0375

0,0369

 50.000 - 10 mln.

0,0104

0,0102

Boven 10 mln. niet-zakelijk

0,0010

0,0010

Boven 10 mln. zakelijk

0,0005

0,0005

 

 

Op de belasting, die aan de hand van deze tarieven is berekend, wordt vervolgens een belastingvermindering van € 199 (€ 199) per elektriciteitsaansluiting toegepast.

 

Per 1 juli 2008 wordt de energiebelasting op halfzware olie, gasolie en LPG boven een bepaald verbruik verhoogd.

 

De tarieven voor de energiebelasting op halfzware olie, gasolie en LPG, voor zover deze worden gebruikt anders dan voor het aandrijven van motorrijtuigen op de weg of van pleziervaartuigen dan wel voor de voortstuwing van luchtvaartuigen (exclusief btw) zijn als volgt:.

 

 

per

2008

2007

Halfzware olie 

      0 - 159.000

Boven 159.000

 

 

1.000 liter

1.000 liter

 

€ 166,20

per 1-1-08         15,70

per 1-7-08         45,45

 

€163,74

15,46

 

Gasolie

      0 - 153.000

Boven 153.000

 

1.000 liter

1.000 liter

 

167,58

per 1-1-08         15,82

 

165,10

15,58

 

LPG

      0 - 119.000

Boven 119.000

 

 

1.000 kg

1.000 kg

per 1-7-08         45,82

198,41

per 1-1-08         18,88

per 1-7-08         54,37

 

195,48

18,60

 

Aardgas t.b.v. CNG vulstation

1.000 kg

€ 0,0305

€ 0,0300