taxci
 

Belastingverdragen - vrijstelling of teruggaaf buitenlandse bronbelasting

Laatst gewijzigd: 02-12-2020

Veel landen heffen belasting over royalty's, rente of dividenden die vanuit hun land worden betaald aan buitenlanders. Indien u bijvoorbeeld rente ontvangt van een Franse vennootschap zal in beginsel in Frankrijk belasting zijn verschuldigd.

In de meeste gevallen beperkt de belastingheffing in het buitenland zich tot een inhouding aan de bron, wat betekent dat de buitenlandse betaler verplicht is om een bepaalde percentage op de bruto bedragen in te houden en aan de lokale belastingdienst af te dragen. U ontvangt dan alleen een netto bedrag. Deze vorm van belastingheffing wordt in het algemeen als bronbelasting aangeduid. 

Een bronbelasting is normaal gesproken een eindheffing zodat u zich niet in het buitenalnd hoeft te registeren en geen belastingaangifte in het buitenland hoeft te doen. In bepaalde situaties kan dit echter anders zijn, bijvoorbeeld indien de royalty's moeten worden toegerekend aan een vestiging (vaste inrichting) van uw onderneming in het land van waaruit de royalty's worden betaald.

Voor een schematisch overzicht van de bronbelasting tarieven onder de belastingverdragen verwijzen wij naar de pagina's Belastingverdragen - bronbelasting op interest, Belastingverdragen - bronbelasting op royalty's en Belastingverdragen - bronbelasting op dividend.

Voor dividenden afkomstig uit de meeste landen die behoren tot de Europese Unie geldt voor de lokale bronbelasting een vrijstelling indien de dividenden worden betaald aan een in Nederland gevestigd lichaam dat minimaal 25%, of in sommige gevallen 10%, van de aandelen (en/of het stemrecht) houdt.  U moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om voor deze vrijstelling in aanmerking te komen. Voor meer informatie verwijzen wij naar de pagina Deelnemingsvrijstelling - de Europese vrijstelling.

Voor rente en royalty betalingen binnen de Europese Unie geldt een speciale regeling. Indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan zijn rente en royalty betalingen binnen de Europese Unie vrijgesteld van belastingheffing in het land van de betaler. De voorzieningen van belastingverdragen voor royalty's en interest zijn dan in feite alleen nog van belang indien niet aan de voorwaarden voor de Europese vrijstelling wordt voldaan. Voor meer informatie verwijzen wij naar de pagina Overige inkomsten uit het buitenland - de Europese vrijstelling voor rente en royalty's.

In die gevallen waarin de Europese vrijstellingen niet van toepassing zijn, kan een belastingverdrag recht geven op een gehele of gedeeltelijk vrijstelling of teruggaaf van de buitenlandse bronbelasting.  Voor een overzicht van de door Nederland afgesloten belastingverdragen voor inkomen en vermogen verwijzen wij naar de pagina Belastingverdragen - overzicht van de Nederlandse belastingverdragen. 

De verlaging van het normale belastingtarief in het buitenland naar het lagere verdragstarief kan normaal gesproken op twee manieren worden gerealiseerd. De exacte procedure verschilt per land. 

Normaal gesproken is het mogelijk om al bij betaling een beroep te doen op gehele of gedeeltelijke vrijstelling, dan wel om achteraf te verzoeken om gehele of gedeeltelijke teruggaaf van de buitenlandse belasting. 

Indien het verdrag daarin voorziet, kunt u vooraf toestemming vragen om de betaler van de rente, royalty's of dividenden in staat te stellen om alleen het verlaagde tarief in te houden (gehele of gedeeltelijke vrijstelling). Ieder belastingverdrag bevat hiervoor zijn eigen procedures. In de meeste gevallen zal eerst een verklaring moeten worden verkregen van de Nederlandse belastingdienst, waarin wordt bevestigd dat de ontvanger als inwoner van Nederland kwalificeert en derhalve gerechtigd is tot het gereduceerde verdragstarief. Meestal dient men hiervoor een door het belastingverdrag voorgeschreven formulier te gebruiken. De goedkeurende verklaring die vervolgens wordt afgeven door de belastingdienst (woonplaatsverklaring) dient dan te worden overhandigd aan de betaler van de royalty's of de rente, die dan op de betalingen alleen het verlaagde tarief behoeft in te houden. 

Indien om welke reden dan ook de vrijstelling niet is toegepast, kunt u een verzoek om teruggaaf van te veel betaalde belasting indienen bij de belastingdienst in het buitenland. De procedure voor een belastingteruggaaf is vergelijkbaar met de procedure voor vrijstelling zoals hierboven omschreven.  Meestal is een belastingteruggaaf op verzoek mogelijk indien het verzoek wordt ingediend binnen een aantal jaren nadat de belasting was betaald. De exacte procedure wordt door het verdrag voorgeschreven.   

 

Terug naar index - Belastingverdragen
 
Terug naar index - Overige inkomsten uit het buitenland

Terug naar index - Bronbelastingen in het buitenland