taxci
 

Belastingverdragen - verrekening van in het buitenland betaalde bronbelastingen

Laatst gewijzigd: 02-12-2020

Voor de inkomsten en de vermogensbestanddelen die volgens een belastingverdrag in het land van oorsprong mogen worden belast, verleent Nederland aan haar inwoners in het algemeen een vrijstelling. Voor de doorgaans beperkt toegestane buitenlandse belastingheffing over de in het buitenland opgekomen rente, royalty's en dividenden (bronbelastingen) en bepaalde andere speciale inkomenscategorieën verleent Nederland aan haar inwoners doorgaans een belastingverrekening (tax credit). 

Voor een schematisch overzicht van methode die per inkomens categorie normaal gesproken wordt toegepast in verdragssituaties verwijzen wij naar de pagina Belastingverdragen - bronnen van belastingplicht in het buitenland. De belastingverrekening geldt niet voor alle buitenlandse inkomsten maar alleen voor de uitdrukkelijk in het betreffende belastingverdrag genoemde inkomenscategorieën.  Meestal geldt de belastingverrekening voor de bronbelasting op rente, dividend en royalty's. Het kan daarnaast gaan om winst uit aanmerkelijk belang, inkomsten van artiesten en sportbeoefenaars en afkoopsommen ter zake van pensioen en bestuurders- en commissarissenbeloningen. Een speciale regeling kan daarnaast gelden voor winst uit een buitenlandse onderneming die financiële transacties met groepsmaatschappijen verricht. 
 
De uitgangspunten voor het berekenen van de belastingverrekening zijn vrijwel altijd hetzelfde, maar de manier waarop de verrekening moet worden berekend kan per verdrag verschillen. 

Belastingverrekening biedt kort samengevat de mogelijkheid om de in het buitenland betaalde belasting in aftrek te brengen op de in Nederland over de buitenlandse inkomsten verschuldigde Nederlandse belasting. Door sommige belastingverdragen wordt de mogelijkheid geboden om meer buitenlandse belasting te verreken dan feitelijk is betaald (tax sparing credit). Voor een overzicht van de belastingverdragen die een zogenaamde tax sparing credit bevatten verwijzen wij naar de pagina  Belastingverdragen - verdragen met een tax sparing credit. 

De verrekening van de buitenlandse belasting op dividenden, rente en royalty's kan lager zijn dan de in het buitenland betaalde belasting. Normaal gesproken gelden twee beperkingen. In de eerste plaats kan het bedrag van de belastingverrekening nooit meer zijn dan de Nederlandse belasting die aan het buitenlandse inkomen kan worden toegerekend. In de tweede plaats kan het bedrag van de verrekening nooit meer zijn dan de in het buitenland betaalde belasting, tenzij het verdrag een tax sparing credit toestaat.   

Voorzover een verrekening in een bepaald jaar niet kan worden geëffectueerd omdat bijvoorbeeld in Nederland verlies is geleden, mag de verrekening onder bepaalde voorwaarden naar de toekomst worden doorgeschoven. 

Als alternatief voor de belastingverrekening kan worden geopteerd voor kostenaftrek van de in het buitenland betaalde belasting. Dit resulteert dan niet in een aftrek van de belasting, maar in een aftrek van de winst of het inkomen.  

Indien geen belastingverdrag van toepassing is kan het Nederlandse Besluit ter voorkoming van dubbele belasting nog uitkomst bieden. Op basis van dit besluit kan in een aantal situaties ook recht bestaan op een vrijstelling of belastingverrekening.    

Tot 2004 werd altijd aangenomen dat alleen inwoners van Nederland gerechtigd waren tot een verrekening van de in het buitenland betaalde belasting. Inwoners van andere staten die bijvoorbeeld in Nederland alleen een vaste inrichting hebben waren expliciet uitgesloten. Deze regeling volgt rechtstreeks uit de bewoording van de belastingverdragen en de Nederlandse eenzijdige regeling ter voorkoming van dubbele belasting. In de jurisprudentie (onder andere Saint-Gobain) van het Europese Hof van Justitie is echter uitgemaakt dat de uitsluiting van niet-inwoners in strijdt is met het recht van vrije vestiging zoals deze voortvloeit uit de deelname aan de Europese Unie en de meeste door Nederland afgesloten belastingverdragen. De Nederlandse belastingdienst heeft haar beleid dienovereenkomstig moeten aanpassen. Voor het beleidsstandpunt dienaangaande verwijzen wij naar de pagina Verrekening buitenlandse bronbelasting door een vaste inrichting.

Als Nederland geen belastingverdrag is overeengekomen met het land van vestiging van de buitenlands belastingplichtige die ook geen toegang heeft tot een verdrag dat de vestigingsvrijheid garandeert, dan kan geen bronbelasting worden verrekend bij de vaste inrichting in Nederland.

 

Terug naar index - Belastingverdragen

Terug naar index - Overige inkomsten uit het buitenland

Terug naar index - Bronbelastingen in het buitenland