taxci
 

Overige inkomsten uit het buitenland

Laatst gewijzigd: 19-10-2007

Indien u als Nederlandse BV inkomsten uit het buitenland ontvangt krijgt u te maken met de Nederlandse belastingheffing over deze inkomsten en mogelijkerwijs een belastingheffing in het buitenland.  
  
Het uitgangspunt voor de Nederlandse belastingheffing is dat u als inwoner van Nederland inkomstenbelasting verschuldigd bent over uw gehele inkomen, ongeacht of dit inkomen in Nederland of in het buitenland is opgekomen. 

Afhankelijk van het land waaruit de inkomsten worden ontvangen, alsmede de aard en omvang van de aldaar verrichtte werkzaamheden, kunt u als buitenlander ook in de buitenlandse belastingheffing worden betrokken.  Deze buitenlandse belastingheffing zal zich normaal gesproken openbaren door een bronbelasting (een heffing op uitgaande inkomstenstromen), een heffing van inkomstenbelasting of een combinatie van deze twee. 

Doordat zowel in Nederland als in het buitenland belasting wordt geheven lijkt het er op dat dubbele belasting wordt verschuldigd.  Dit is in de meeste gevallen echter niet zo, omdat Nederland afspraken heeft gemaakt met andere landen om dubbele belastingheffing te voorkomen.  Deze afspraken zijn neergelegd in belastingverdragen.  Nederland heeft momenteel met zo'n tachtig landen een belastingverdrag afgesloten.  Voor meer informatie verwijzen wij naar de pagina Belastingverdragen.

Indien u inkomsten ontvangt uit landen waarmee Nederland geen belastingverdrag heeft afgesloten, kunt u terugvallen op de Nederlandse eenzijdige regeling ter voorkoming van dubbele belasting.  Dit is een puur Nederlandse regeling, die al naar gelang de aard van de inkomsten een tegemoetkoming geeft. 

Een belastingverdrag bepaalt in eerste instantie welk land bevoegd is om over een bepaald inkomensbestanddeel belasting te heffen.  Het verdrag bepaalt of een land mag heffen en zo ja, waarover en hoeveel het land mag heffen.  Alhoewel ieder verdrag in beginsel een eigen regeling kent voor de verdeling van de heffingsbevoegdheid, vindt men in vrijwel ieder verdrag dezelfde systematiek daar de meeste verdragen zijn afgeleid van een door het OESO opgesteld model. Een aantal richtlijnen voor de verdeling van heffingsbevoegdheid vindt u op de pagina Belastingverdragen - bronnen van buitenlandse belastingplicht.  

Als √©√©nmaal vaststaat welk land mag heffen, geeft het verdrag aan welke tegemoetkomingen de landen moeten verschaffen om dubbele belastingheffing te voorkomen.  De tegemoetkoming die door belastingverdragen wordt geboden kan het volgende inhouden:

  1. een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de inkomsten in het buitenland (bronland) of een gehele of gedeeltelijke teruggaaf van de in het buitenland betaalde belasting   
  2. een vermindering van de in Nederland over het inkomen uit het buitenland verschuldigde belasting  met de in het buitenland betaalde belasting

Wij gaan hier verder in op de specifieke belasting implicaties van rente en royalty's, dividend en inkomsten uit onroerend goed.     

 

Terug naar index - Overige inkomsten uit het buitenland

Index Bedrijven Internationaal