taxci
 

Overige inkomsten uit het buitenland - dividend uit het buitenland

Laatst gewijzigd: 22-10-2007

Indien u in een BV dividend ontvangt uit het buitenland kunt u te maken krijgen met belastingheffing in Nederland en belastingheffing in het buitenland. 

Nederland hanteert voor de belastingheffing van BV's die in Nederland zijn gevestigd als uitgangspunt dat de gehele winst in Nederland is belast, ongeacht de herkomst of de aard van de inkomsten.  Dit betekent dat in beginsel ook dividend uit het buitenland tot de in Nederland belastbare winst moeten worden gerekend. 

Indien u echter dividend ontvangt van een Nederlandse of buitenlandse dochtermaatschappij waarin u minimaal 5% van de aandelen houdt (onder bepaalde voorwaarden kan een kleiner belang ook kwalificeren) kunt u in aanmerkingen komen voor een vrijstelling van de Nederlandse vennootschapsbelasting (deelnemingsvrijstelling).  Nederland hanteert namelijk het uitgangspunt dat niet meerdere malen vennootschapsbelasting over dezelfde winst dient te worden geheven.  Ten aanzien van de buitenlandse dividenden gelden echter additionele voorwaarden. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij naar de pagina De Nederlandse deelnemingsvrijstelling.      

Indien u niet voor de deelnemingsvrijstelling kwalificeert geldt de hoofdregel; de dividenden uit het buitenland moeten tot de in Nederland belastbare winst worden gerekend.  Wel geeft Nederland inde meeste gevallen een tegemoetkoming voor de in het buitenland ingehouden bronbelasting op de ontvangen dividenden (zie ook hierna). 

Hier staat tegenover dat veel landen ook een belasting heffen indien dividend worden betaald aan buitenlanders.  Indien een BV bijvoorbeeld dividend ontvangt van een Franse dochtermaatschappij zal in beginsel in Frankrijk een belasting zijn verschuldigd.

In de meeste gevallen beperkt de belastingheffing in het buitenland zich tot een inhouding aan de bron, wat betekent dat de buitenlandse dochtermaatschappij verplicht is om een bepaalde percentage op de bruto bedragen in te houden en aan de lokale belastingdienst af te dragen.   De BV ontvangt dan alleen het netto bedrag.  Deze vorm van belastingheffing wordt in het algemeen als bronbelasting aangeduid.  Een bronbelasting is normaal gesproken een eindheffing zodat de BV zich lokaal niet behoeft te registeren en aangifte behoeft in te dienen.  In bepaalde situaties kan dit echter anders zijn, bijvoorbeeld indien de dividenden moeten worden toegerekend aan een vestiging (vaste inrichting) van uw onderneming in het land van waaruit het dividend wordt betaald. 

Het feit dat u zowel in het buitenland als in Nederland belasting moet betalen, betekent niet dat ook daadwerkelijk dubbele belasting wordt verschuldigd.  Ter bescherming van hun onderdanen/inwoners hebben landen onderling afspraken gemaakt over de bevoegdheid om belastingheffing te heffen over inkomen en vermogen van inwoners van andere landen.  Deze afspraken zijn neergelegd in belastingverdragen.  Voor een overzicht van de door Nederland afgesloten belastingverdragen voor inkomen en vermogen verwijzen wij naar de pagina Nederlandse Belastingverdragen. Voor een overzicht van de bronbelastingtarieven die gelden bij toepassing van belastingverdragen verwijzen wij naar de pagina Belastingverdragen - overzicht bronbelasting op dividenden onder belastingverdragen. Indien geen belastingverdrag van toepassing is (het land waar u actief bent komt niet in de lijst voor), dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op de Nederlandse eenzijdige regeling ter voorkoming van dubbele belasting.
 
Voor dividend inkomsten bieden belastingverdragen in beginsel twee faciliteiten. 

In de eerste plaats kunnen belastingverdragen voorzien in de mogelijkheid van een gereduceerd belastingtarief in het buitenland.  Dit betekent dat het belastingverdrag bepaalt dat de belastingheffing in het buitenland een bepaald percentage van de bruto betalingen niet mag overstijgen.  Voor een overzicht van de verdragstarieven verwijzen wij naar de pagina's  Belastingverdragen - bronbelasting op dividenden onder belastingverdragen

De verlaging van het normale belastingtarief naar het lagere verdragstarief kan normaal gesproken op twee manieren worden gerealiseerd.  Meestal is het mogelijk om al bij betaling een beroep te doen op gehele of gedeeltelijke vrijstelling aan de bron.  Vrijwel altijd is het mogelijk om achteraf te verzoeken om gehele of gedeeltelijke teruggaaf van de buitenlandse belasting.  De exacte procedure kan per land verschillen. Voor meer informatie over deze onderwerpen verwijzen wij naar de pagina Belastingverdragen - vrijstelling of teruggaaf buitenlandse bronbelasting. In de tweede plaats bieden belastingverdragen een tegemoetkoming voor de Nederlandse belastingheffing.  Indien u in het buitenland een bronbelasting heeft betaald over inkomsten die ook in Nederland worden belast zou u zonder nadere voorziening dubbele belasting gaan betalen.  Om dit voorkomen bieden belastingverdragen de mogelijkheid om de in het buitenland betaalde belasting te verrekenen met de in Nederland verschuldigde belasting (tax credit).  Indien de deelnemingsvrijstelling van toepassing is heeft u in beginsel geen recht op deze tegemoetkoming (omdat zich dan geen dubbele belastingheffing voordoet).  Voor dividenden is de tax credit dus alleen van  belang voor dividenden waarop de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing is.  Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij naar de pagina Belastingverdragen - verrekening van in het buitenland betaalde bronbelasting.Overigens geldt in Europese verhoudingen een vrijstelling voor de dividendbelasting indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.  Voor meer informatie verwijzen wij naar de pagina De Europese vrijstelling voor dividend
 

Terug naar index - Overige inkomsten uit het buitenland

Terug naar index - Bronbelastingen in het buitenland