taxci
 

Overige inkomsten uit het buitenland - rente en royalty's uit het buitenland

Laatst gewijzigd: 22-10-2007

Indien u als Nederlandse BV rente of royalty's uit het buitenland ontvangt kunt u te maken krijgen met belastingheffing in het buitenland.

Nederland hanteert voor de belastingheffing van BV's die in Nederland zijn gevestigd als uitgangspunt dat de gehele winst in Nederland is belast, ongeacht de herkomst of de aard van de inkomsten.  Dit betekent dat ook rente en royalty's uit het buitenland - ongeacht of hier in het buitenland reeds belasting over is geheven - tot de in Nederland belastbare winst moeten worden gerekend. 

Hier staat tegen over dat veel landen ook een belasting heffen indien royalty's of rente worden betaald aan buitenlanders.  Indien een BV bijvoorbeeld rente ontvangt van een Franse dochtermaatschappij zal in beginsel in Frankrijk een belasting zijn verschuldigd.

In de meeste gevallen beperkt de belastingheffing in het buitenland zich tot een inhouding aan de bron, wat betekent dat de buitenlandse betaler verplicht is om een bepaald percentage op de bruto bedragen in te houden en aan de lokale belastingdienst af te dragen.  De BV ontvangt dan alleen het netto bedrag.  Deze vorm van belastingheffing wordt in het algemeen als bronbelasting aangeduid.  Een bronbelasting is normaal gesproken een eindheffing zodat de BV zich lokaal niet behoeft te registeren en geen aangifte behoeft in te dienen.  In bepaalde situaties kan dit echter anders zijn, bijvoorbeeld indien de royalty's of rente moeten worden toegerekend aan een vestiging (vaste inrichting) van uw onderneming in het land van waaruit de rent/royalty's worden betaald. 

Het feit dat u zowel in het buitenland als in Nederland belasting moet betalen, betekent niet dat ook daadwerkelijk dubbele belasting wordt verschuldigd. Ter bescherming van hun onderdanen/inwoners hebben landen onderling afspraken gemaakt over de bevoegdheid om belastingheffing te heffen over inkomen en vermogen van inwoners van andere landen.  Deze afspraken zijn neergelegd in belastingverdragen.  Voor een overzicht van de door Nederland afgesloten belastingverdragen voor inkomen en vermogen verwijzen wij naar de pagina Nederlandse Belastingverdragen. Voor een overzicht van de bronbelastingtarieven die gelden bij toepassing van belastingverdragen verwijzen wij naar de pagina Belastingverdragen - bronbelasting op rente en Belastingverdragen - overzicht bronbelasting op royalty's

Indien geen belastingverdrag van toepassing is (het land waar u actief bent komt niet in de lijst van verdragen voor), dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op de Nederlandse eenzijdige regeling ter voorkoming van dubbele belasting, die soortgelijke voorkomingsregels kent, maar die echter geen invloed heeft op het belastingtarief in het buitenland.
 
Voor royalty en rente inkomsten bieden belastingverdragen in beginsel twee faciliteiten. 

In de eerste plaats kunnen belastingverdragen voorzien in de mogelijkheid van een gereduceerd belastingtarief in het buitenland.  Dit betekent dat het belastingverdrag bepaalt dat de belastingheffing in het buitenland een bepaald percentage van de bruto betalingen niet mag overstijgen.  Voor een overzicht van de verdragstarieven verwijzen wij naar de pagina's Belastingverdragen - bronbelasting op rente en Belastingverdragen - bronbelasting op royalty's. De verlaging van het normale belastingtarief naar het lagere verdragstarief kan normaal gesproken op twee manieren worden gerealiseerd.  Vaak is het mogelijk om al bij betaling een beroep te doen op gehele of gedeeltelijke vrijstelling, dan wel kunt u achteraf verzoeken om gehele of gedeeltelijke teruggaaf van de buitenlandse belasting.  De exacte procedure kan per land verschillen. Voor meer informatie over deze onderwerpen verwijzen wij naar de pagina Belastingverdragen - vrijstelling of teruggaaf buitenlandse bronbelasting.   

In de tweede plaats bieden belastingverdragen een tegemoetkoming voor de Nederlandse belastingheffing.  Indien u in het buitenland een bronbelasting heeft betaald over inkomsten die ook in Nederland worden belast zou u zonder nadere voorziening dubbele belasting gaan betalen.  Om dit te voorkomen bieden belastingverdragen de mogelijkheid om de in het buitenland betaalde belasting te verrekenen met de in Nederland verschuldigde belasting (tax credit).  Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij naar de pagina Belastingverdragen - verrekening van in het buitenland betaalde bronbelastingen.     
     

Terug naar index - Overige inkomsten uit het buitenland

Terug naar index - Bronbelastingen in het buitenland