taxci
 

Overige inkomsten uit het buitenland - inkomsten uit buitenlands onroerend goed

Laatst gewijzigd: 17-11-2008

Indien u in de BV inkomsten ontvangt uit in het buitenland gelegen onroerend goed kunt u te maken krijgen met buitenlandse belastingen.

Nederland hanteert voor de belastingheffing van BV's die in Nederland zijn gevestigd als uitgangspunt dat de gehele winst in Nederland is belast, ongeacht de herkomst of de aard van de inkomsten.  Dit betekent dat in beginsel ook huurinkomsten uit het buitenland tot de in Nederland belastbare winst moeten worden gerekend.  Hetzelfde geldt in beginsel voor een eventuele winst die u maakt bij verkoop.

In het buitenland bent u in het algemeen ook belasting verschuldigd over de huurinkomsten en  in de meeste gevallen de winst die wordt gemaakt bij verkoop. 

Ieder land bepaalt zelf wanneer de belastingplicht ontstaat voor huurinkomsten en hoe deze exact wordt vormgegeven.  Dit zal per land moeten worden bezien. 

Het is echter niet zo dat ieder land maar naar eigen zicht belasting mag heffen van inwoners van andere landen.  Ter bescherming van hun onderdanen/inwoners hebben landen onderling afspraken gemaakt over de bevoegdheid om belastingheffing te heffen over inkomen en vermogen van inwoners van andere landen.  Deze afspraken zijn neergelegd in belastingverdragen.  Voor een overzicht van de door Nederland afgesloten belastingverdragen voor inkomen en vermogen verwijzen wij naar de pagina Nederlandse belastingverdragen

Indien geen belastingverdrag van toepassing is (het land waar u actief bent komt niet in de lijst voor), dan zal het geheel afhangen van de lokale fiscale wetgeving of en in hoeverre u in dat land belastingplichtig wordt.
 
In het internationale verkeer spelen belastingverdragen een belangrijke rol.  Ze leggen vast welk land mag heffen over bepaalde inkomsten en welke tegemoetkomingen worden verleend om dubbele belastingheffing te voorkomen. 

Ten aanzien van inkomsten uit onroerend goed (zoals huur inkomsten) geldt als uitgangspunt dat u daarvoor in het land waar het onroerend goed is gelegen belastingplichtig wordt.  Nederland verleent in de meeste gevallen een vrijstelling, vergelijkbaar met de vrijstelling zoals die wordt toegekend voor inkomsten uit buitenlandse onderneming.  Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij naar de pagina Belastingverdragen - de vrijstelling voor inkomsten uit onroerend goed. Ook indien geen belastingverdrag van toepassing is kunt u in aanmerking komen voor een vrijstelling (of in sommige gevallen) belastingreductie voor de inkomsten uit buitenlands onroerend goed.  Deze tegemoetkoming is gebaseerd op de Nederlandse eenzijdige regeling ter voorkoming van dubbele belasting. 

Terug naar index - Overige inkomsten uit het buitenland

 

Terug naar index - Bronbelastingen in het buitenland