taxci
 

Bronbelastingen in het buitenland

Laatst gewijzigd: 22-10-2007

Inwoners van Nederland die inkomen uit het buitenland genieten krijgen in veel gevallen te maken met belastingheffing in het buitenland.

Soms wordt de genieter van het inkomen rechtstreeks in het buitenland belast, soms indirect door de inhouding van belasting door de betaler.  De laatstgenoemde vorm van belastingheffing wordt doorgaans aangeduid als een bronbelasting.  

Het is internationaal gezien gebruikelijk dat een bronbelasting van niet-inwoners wordt geheven op vooral rente, dividend en royalty's. 

Voor een algemene uitleg over de buitenlandse belastingheffing over dit soort inkomsten verwijzen wij u graag naar het hoofdstuk Overige inkomsten uit het buitenland, en specifiek de hoofdstukken Rente en royalty's uit het buitenland en Dividend uit het buitenland.  

Ieder land is vrij in het bepalen van zijn eigen percentages maar veel landen hebben met andere landen afspraken gemaakt over enerzijds de maximale hoogte van de bronbelastingen die door het bronland mogen worden geheven en anderzijds de voorkoming die het woonland aan haar inwoners moet geven om dubbele belastingheffing te voorkomen.  Deze afspraken zijn neergelegd in belastingverdragen. 

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u naar het hoofdstuk Belastingverdragen.  Daar zijn ook overzichten opgenomen met de actuele stand van zaken van de door Nederland afgesloten belastingverdragen en de feitelijke verdragspercentages voor de bronbelastingen op rente, royalty’s en dividenden.

Voor inwoners van Nederland is vooral van belang dat zij in voorkomende gevallen een bepaalde procedure moeten volgen om een vrijstelling dan wel teruggaaf van een buitenlandse bronbelasting in het buitenland te bewerkstelligen.  Dit is primair een kwestie van het bronland.  Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u naar het hoofdstuk Vrijstelling en teruggaaf buitenlandse bronbelastingen.

Daarnaast is het van belang dat inwoners van Nederland die een buitenlandse bronbelasting zijn verschuldigd recht kunnen hebben op een tegemoetkoming ter voorkoming van dubbele belastingheffing.  Dit is in beginsel een puur Nederlandse aangelegenheid in Nederland het woonland is.  Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u naar het hoofdstuk Verrekening van in het buitenland betaalde bronbelastingen.    

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Advies over vrijstelling of teruggaaf bronbelastingen of toepassing van Nederlandse regelingen ter voorkoming van dubbele belasting

Opstellen en indienen verzoek voor teruggaaf of vrijstelling buitenlandse bronbelasting

Opstellen en indienen verzoek voor vrijstelling of teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting

Beoordeling haalbaarheid van een procedure

Het indienen van bezwaarschriften

Het indienen van beroepschriften

Proces vertegenwoordiging

Begeleiding van een fiscale procedure

Indien u meer informatie wenst, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen. U kunt natuurlijk ook altijd met ons kantoor bellen: 010-2010466.

Wij maken graag tijd voor u!

 

Index - Bronbelastingen Buitenland

Index - Bedrijven Internationaal

Index - Belastingverdragen