taxci
 

De belastingprocedure

Laatst gewijzigd: 11-03-2011
Inleiding
Maakt u kans om te winnen?
Betekent dit dan dat procederen in de meeste gevallen zinloos is ?
Wat is de juiste procedure?
De fiscale boete
De proceskostenvergoeding
Wat kunnen wij voor u betekenen?

Inleiding

 

Het komt steeds vaker voor dat een discussie met de belastingdienst vastloopt en u geen andere keuze heeft dan een procedure te starten.

Voor een fiscale procedure heeft u in beginsel geen advocaat nodig (tot de Hoge Raad); u kunt het zelf doen of het uitbesteden aan een belastingadviseur.

Wij hebben ruime ervaring op het gebied van onderhandelen met de belastingdienst en het voeren van fiscale procedures en wij zijn u daarbij graag van dienst.  Belt u ons gerust op 010 -2010466 voor een vrijblijvend gesprek.  U kunt ook per e-mail reageren.  

Hierna worden kort enige onderwerpen behandeld die van belang zijn als u in een procedure verzeild raakt.

Wij merken nog op dat wij voor belastingprocedures, een bijzondere vergoedingstructuur hebben, waaronder de mogelijkheid van een "no cure - no pay" vergoeding.

Indien u meer informatie wenst kunt u contact met ons opnemen.

Maakt u kans om te winnen?

Voordat u aan een procedure begint, zou u zich moeten afvragen of uw zaak gezien de stand van wetgeving, beleid en jurisprudentie kans van slagen heeft.

Een gevoel van onrechtvaardigheid is niet voldoende. Belastingheffing kan nu eenmaal onrechtvaardig uitwerken. De belastinginspecteur moet zich aan de wet houden en mag gaan uitzonderingen maken, ook al werkt de wet onrechtvaardig uit in een individueel geval.

Betekent dit dan dat procederen in de meeste gevallen zinloos is?

Nee, het is aan de orde van de dag dat de belastingplichtige een belastingprocedure wint.

Hier zijn een aantal redenen voor aan te voeren:

  1. De verschuldigde belasting vloeit voort uit de feiten. Als u loon ontvangt bent u daarover in beginsel belasting verschuldigd. Maakt u kosten, dan kunt u recht hebben op een fiscale aftrekpost. Het komt nog al eens voor dat de belastingplichtige en de inspecteur een andere visie op zaken hebben. De feiten zijn dan in geschil, waarbij de verdeling van de bewijslast tussen partijen een belangrijke factor is. De feiten kunnen aan de rechter worden voorgelegd, die dan op basis van de geldende bewijsleer gaat vaststellen van welke feiten voor de belastingheffing moet worden uitgegaan. 
  2. De wet geeft vaak alleen algemene regels en behandelt hoofdzaken. Dit betekent dat voor specifieke situaties de wet meestal geen direct antwoord geeft en er ruimte is voor interpretatieverschillen. Dit leidt tot rechtsvragen die aan de rechter kunnen worden voorgelegd. De rechter zal dan uiteindelijk moeten beoordelen welke interpretatie de juiste is. 
  3. De inspecteur handelt vaak niet alleen op basis van de wet, maar ook op basis van al dan niet schriftelijk beleid. De belastingdienst en het Ministerie van Financiën mogen in beginsel hun eigen beleid formuleren. Ze worden geacht dit te doen in overeenstemming met de wet en de jurisprudentie, maar in de praktijk is hier eigenlijke geen controle op. Het kan dus gebeuren dat beleid in strijdt is met de wet of jurisprudentie. De rechter mag dit toetsen en mag beleid (en bepaalde stukken wetgeving) onverbindend verklaren.
  4. De Nederlandse rechter mag de wet niet toetsen. De rechter moet de wet toepassen zoals die is. De belastingplichtige kan echter wel een beroep doen op Europese regelgeving, indien een Nederlandse wettelijke bepaling in strijdt is met Europese wetgeving. De Europese rechter moet dan bepalen of de Nederlandse wettelijke bepaling in strijdt is met Europese wetgeving of niet. Indien dit zo is, dan kan de wettelijk bepaling onverbindend worden verklaard.

Er zijn dus nogal wat mogelijkheden om een fiscale procedure te voeren. Het zal uiteindelijk van de specifieke omstandigheden afhangen in hoeverre uw zaak kans van slagen heeft.

Wat is de juiste procedure?

Het begint allemaal met het maken van bezwaar tegen een aanslag of beschikking. Zonder aanslag of beschikking is een fiscale procedure in beginsel niet mogelijk (tenzij het niet om een aanslagbelasting gaat; zie ook hierna).

Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij de belastinginspecteur binnen de daarvoor gestelde termijn.

Het bezwaar tegen een belastingaanslag moet zijn ingediend binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet, of als de heffing niet bij wege van aanslag plaatsvindt (bijvoorbeeld bij de heffing BTW of loonbelasting), binnen zes weken na afdracht of voldoening van de belasting.

Indien u te laat bent, kan alleen in zeer bijzondere omstandigheden het bezwaar alsnog worden gehonoreerd.

De inspecteur moet in beginsel binnen een jaar een beslissing nemen.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de belastinginspecteur kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook hiervoor geldt in beginsel een termijn van zes weken. U dient griffierecht te betalen en uw beroepschrift dient aan bepaalde eisen te voldoen.

De procedure bij de rechtbank kan verschillen maar in essentie krijgen zowel u als de belastinginspecteur gelegenheid om hun standpunten te bepleiten.

U moet zich realiseren dat de primaire taak van de rechter het vaststellen van de feiten is. Indien geen onenigheid bestaat over de feiten, dan zal de rechter in beginsel autonoom de wet kunnen toepassen. Wel moet hij binnen de rechtstijd tussen partijen blijven.

De rechter zal vervolgens uitspraak doen en vonnis wijzen. Indien u het niet eens bent met de uitspraak, kunt u nog één keer in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Tegen de uitspraak van het gerechtshof staat nog slechts één middel open; u kunt de zaak voorleggen aan de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege van Nederland.

U heeft alleen een ingang bij de Hoge Raad indien een rechtsvraag in geschil is. De Hoge Raad toetst de feiten niet meer, maar zal alleen kijken of de wet op juiste wijze door de rechter is toegepast. De Hoge Raad kan zelf een definitieve uitspraak doen, maar in de meeste gevallen wordt de zaak terugverwezen om opnieuw door een lagere rechter te worden getoetst. Na een terugverwijzing zal de lagere rechter zich moeten baseren op het vonnis van de Hoge Raad.

De belastingdienst hanteert een aantal vuistregels voor fiscale procedures die in een beleidsnotitie zijn gepubliceerd (2005).

De fiscale boete

Een belastingaanslag kan een boete bevatten. Alhoewel de boete in feite onderdeel is van de belastingaanslag is een boete geen belasting. Een boete is in feite een strafrechtelijke sanctie, waarop speciale regels van toepassing zijn en waarvoor ook speciale procedures gelden.

Het beleid voor het opleggen van een fiscale boete is beschreven in het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst. Dit besluit geeft richtlijnen voor het bepalen van de omvang van de boete en beschrijft de situaties waarin gehele of gedeeltelijke verlaging van de boete mogelijk is.

De fiscale boete loopt wel mee in de fiscale procedure, maar de rechter zal niet kunnen volstaan met toetsing aan de belastingwetten. De rechter zal ook rekening moeten houden met strafrechtelijke bepalingen en de algemene beginselen van strafrecht, waaronder de Europese regelgeving op dit gebied (zoals het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden).

De proceskostenvergoeding

In u als belastingplichtige een procedure wint heeft u in de meeste gevallen recht op een kostenvergoeding. Deze vergoeding is niet direct gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten, maar wordt grotendeels bepaald aan de hand van objectieve criteria. Afhankelijk van de aard van kosten, het aantal handelingen (gerechtelijke stappen) en het belang van de zaak worden punten toegekend die, vermenigvuldigd met een vast bedrag, uiteindelijk tot het bedrag van de proceskostenvergoeding leidt.

Het beleid voor het berekenen van de proceskostenvergoeding is beschreven in het Besluit Proceskosten Bestuursrecht.

U heeft recht op een vergoeding indien u naar aanleiding van een bezwaarprocedure, of een beroepsprocedure in het gelijk wordt gesteld omdat het bestreden besluit (de aanslag of beschikking) onrechtmatig was. Er wordt echter alleen een vergoeding toegekend indien u daar vooraf om heeft verzocht.

Een proceskostenvergoeding kan alleen betrekking hebben op:

  • kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand (zoals de kosten van een belastingadviseur of een advocaat) 
  • kosten van een getuige, deskundige, etc. 
  • reis- en verblijfskosten 
  • verletkosten 
  • kosten van uittreksel, telefoon, etc. 
  • kosten van een arts wiens tussenkomst verplicht is.

 

Alleen voor de kosten van uittreksel, telefoon etc. geldt dat de werkelijke kosten kunnen worden vergoed. Voor de bepaling van de vergoeding voor de overige kosten gelden objectieve standaardtarieven.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Onderhandelen met de belastingdienst
Fiscaal technisch onderzoek van de wet, beleid en jurisprudentie 
Advies op de fiscale positie en de onderhandelingsstrategie
Beoordeling haalbaarheid van een procedure
Het indienen van bezwaarschriften
Het indienen van beroepschriften
Proces vertegenwoordiging
Begeleiding van een fiscale procedure

Indien onze aanpak u aanspreekt, nodigen wij uit om contact met ons op te nemen.  U kunt natuurlijk ook altijd met ons kantoor bellen:  010-2010466. 

Wij maken graag tijd voor u !