taxci
 

Internationaal - Particulieren

Laatst gewijzigd: 08-01-2020

Inwoners van Nederland zijn in de regel aan de Nederlandse belastingheffing onderworpen voor het wereldwijd inkomen en vermogen. Uitgangspunt voor de Nederlandse belastingheffing is het woonplaatsbeginsel. Inwoners van andere landen worden alleen aan de Nederlandse belastingheffing onderworpen voor bepaalde inkomsten en vermogensbestanddelen met Nederlandse bron. Voor buitenlanders geldt het situs (bron) beginsel. 

Deze combinatie van woonplaats- en situsbeginsel vindt men in de meeste landen terug. Een logische consequentie hiervan is dat internationaal dubbele belastingheffing optreedt. Een inwoner van Nederland zal in beginsel in Nederland voor het wereldinkomen worden belast, inclusief het al in het buitenland belaste inkomen. In het internationale verkeer is dubbele belastingheffing derhalve eerder regel dan uitzondering.   

Voor een indicatief overzicht van de internationaal gebruikelijke verdeling van heffingsrechten verwijs ik graag naar het schema Bronnen van buitenlandse belastingplicht.   

Landen kunnen autonoom besluiten om met elkaar, meestal in bilateraal verband, afspraken te maken om dubbele belastingheffing te voorkomen. Deze landen sluiten daartoe een belastingverdrag af.

Voor een overzicht van de Nederlandse belastingverdragen, en een uitleg van de werking van deze verdragen verwijs ik graag naar het Hoofdstuk Belastingverdragen. Hier vindt u ook informatie over de voordelen die een belastingverdrag u kan bieden zoals een vrijstelling van buitenlandse inkomsten, of een aftrek van in het buitenland betaalde bronbelasting (tax credit). 

In situaties waar geen belastingverdrag van toepassing is, kan onder bepaalde voorwaarden een beroep worden gedaan op de Nederlandse eenzijdige regeling ter voorkoming van dubbele belastingheffing. Deze regeling werkt vergelijkbaar als een belastingverdrag, dat wil zeggen dat het kan voorzien in een belastingvrijstelling of tax credit voor bepaalde buitenlandse inkomsten, maar het kan naar zijn aard (als eenzijdige regeling) nooit resulteren in een beperking van heffingsrechten van een ander land. Een ander belangrijk inhoudelijk verschil is dat dat de Eenzijdige Regeling feitelijke belastingheffing in het buitenland als voorwaarde voor belastingvrijstelling stelt (onderworpenheidseis) wat onder belastingverdragen niet gebruikelijk is.   

Als zowel een belastingverdrag als de Eenzijdige Regeling geen soelaas bieden tegen internationaal dubbele belastingheffing, kan nog gekeken worden naar de mogelijkheid om de in het buitenland betaalde belasting in Nederland als kosten af te trekken. De wet biedt deze mogelijkheid maar hier zijn strenge voorwaarden aan verbonden.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij hebben expertise en ervaring op het gebied van internationale belastingheffing en wij adviseren u graag op uw internationale vraagstukken. Dit kan zien op Nederlandse belastingheffing, maar ook op belastingheffing in het buitenland.    

Wij kunnen u ook assisteren bij het opstellen en indienen van uw aangifte inkomstenbelasting. Ook kunnen wij eventueel uw M-biljet voor u opstellen of het door u ingevulde M-biljet voor u nakijken, zodat u zeker weet dat u een juiste aangifte indient.

Voor meer informatie of als u geïnteresseerd bent in onze diensten, dan nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen per e-mail of bel ons kantoor in Amsterdam (020-570 9440) of ons kantoor in Rotterdam (010-2010466).

Wij maken graag tijd voor u!