taxci
 

De Transfer Pricing documentatie-verplichtingen

Laatst gewijzigd: 28-04-2020

De Nederlandse belastingwetgeving voorziet in een algemene verplichting voor Nederlandse bedrijven om een ​​administratie bij te houden en de belastingdienst te informeren over alles wat relevant kan zijn voor de heffing van Nederlandse belastingen indien de belastinginspecteur hierom vraagt.

Deze algemene administratieverplichting omvat ook de algemene verplichting om transacties met gelieerde partijen (inclusief de gehanteerde interne verrekenprijzen) te documenteren net als met derden aangegane transacties. 

Daarnaast bevat de wet nog een specifieke bepaling die de ondernemer verplicht om bij transacties met gelieerde partijen ook te documenteren hoe de interne prijzen zijn bepaald (de toegepaste methode), en omstandigheden vast te leggen die verklaren waarom deze prijzen moeten worden beschouwd als at arm’s length.

Artikel 8b lid 3 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 verwoordt dit als volgt:

“De in het eerste en tweede lid bedoelde lichamen nemen in hun administratie gegevens op waaruit blijkt op welke wijze de in dat lid bedoelde verrekenprijzen tot stand zijn gekomen en waaruit kan worden opgemaakt of er met betrekking tot de totstandgekomen verrekenprijzen sprake is van voorwaarden die in het economische verkeer door onafhankelijke partijen zouden zijn overeengekomen.”

Deze informatie moet beschikbaar zijn voor de belastingdienst vanaf het moment dat de transactie heeft plaatsgevonden.

Als de belastingplichtige niet voldoet aan deze documentatieverplichting dan zal de bewijslast met betrekking tot het zakelijke karakter van de gehanteerde interne verrekenprijzen bij de onderneming komen te liggen en moet de onderneming desgevraagd alsnog aantonen / bewijzen dat de prijzen zakelijk zijn.

Ook kunnen de zogenaamde “Country-by-Country Reporting”-regels extra documentatie- en rapportage verplichten op het gebied van Transfer Pricing en hiervoor van invloed geachte juridische, financiële en feitelijk gegevens met zich meebrengen. Deze regels gelden echter in beginsel alleen voor grote ondernemingen met een groepsomzet van € 50 miljoen of meer. Als deze regels van toepassing zijn, dan is de onderneming verplicht om specifieke informatie beschikbaar te hebben die van belang geacht wordt voor de Transfer Pricing binnen de groep. Die informatie ziet bijvoorbeeld op de groepsstructuur, de financiële kerngegevens van ieder afzonderlijk lid van de groep, de transacties tussen leden van de groep, het binnen de groep gehanteerde beleid voor Transfer Pricing en diverse feiten en omstandigheden die van belang geacht worden voor een functionele analyse van de groep. Deze informatie moet worden vastgelegd in een zogenaamd Landenrapport (Country Report) (bij een groepsomzet van € 750 miljoen of meer), Groepsdossier (Master File) en Lokaal dossier (Local File). Onder bepaalde voorwaarden moeten dergelijke rapporten ook jaarlijks worden ingediend. 

Back to index "Transfer Pricing"

Ga naar: Onze diensten op het gebied van Transfer Pricing