taxci
 

Ondernemen in het buitenland - internationale tax planning

Laatst gewijzigd: 12-10-2007

Het begrip "internationale tax planning" is geen vast gedefinieerd begrip.  Welke betekenis men hieraan aan geeft zal met name afhangen van de belevingswereld van de lezer. 

Voor een internationaal werkzame fiscalist is dit begrip echter wel duidelijk.  Het staat voor advisering op de feitelijke inrichting van grensoverschrijdende transacties en structuren met het oogmerk om belastingvoordelen te behalen. 

In deze context moet de term "belastingvoordelen" ruim worden uitgelegd, waarbij het belang van het fiscale motief voor een transactie of structuur als een maatstaf kan worden gehanteerd. 

De advisering gericht op transacties met een beperkt fiscaal motief, ziet met name op de voorkoming van dubbele belastingheffing indien meerdere landen dezelfde winst of inkomen in hun belastingheffing willen betrekken.  Centraal staat vaak de belastingheffing op uitgaande inkomensstromen.  De belangrijkste pijlers voor deze categorie advisering bestaan uit de toepassing van belastingverdragen en multilaterale regelingen, zoals de Europese Richtlijnen, die gericht zijn op de voorkoming van dubbele heffing.   

Voor meer informatie over de werking van belastingverdragen verwijzen wij naar de pagina Belastingverdragen.

De advisering gericht op transacties met een sterk fiscaal motief, ziet met name op advisering op structuren en transacties die hoofdzakelijk fiscaal gedreven zijn en zonder de fiscale voordelen niet zouden bestaan.  Ook hier zijn belastingverdragen en multilaterale regelingen van belang, maar de nadruk ligt bij de fiscale wetgeving die in de landen afzonderlijk van toepassing is. Met name de hoogte van de lokale belastingtarieven (belastingparadijzen ofwel tax havens, zie ook de pagina Ondernemen in het buitenland - het gebruik van tax havens) en verschillen in interpretatie van instrumenten of entiteiten (hybride vormen) zijn hierbij van belang.   

Voor een overzicht van de belangrijkste belastingtarieven in de EU verwijzen wij naar de pagina Belastingtarieven in Europa.   

Bij international tax planning hoort ook een lokale planning.  Zo zal het laten vallen van winst in een tax haven zinloos zijn als de investeerder alsnog in zijn woonland het volle pond aan belasting over deze winst moet betalen.  Het gaat hierbij dan met name om de behandeling van de rendementen op aandelen (dividenden en vermogenswinsten) in het woonland.

Voor Nederlandse bedrijven is international tax planning mogelijk en zinvol indien aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan, zoals:

  1. U moet activiteiten in het buitenland hebben of de intentie hebben om die op te zetten;
  2. De inkomsten uit de buitenlandse activiteiten moeten opwegen tegen de kosten die een fiscale structuur met zich meebrengt;
  3. De buitenlandse structuur zal moeten aansluiten op uw Nederlandse structuur, in de zin dat u in Nederland in aanmerking moet komen voor een belastingvrijstelling of reductie voor de in het buitenland gerealiseerde winst.   

Ter illustratie van de fiscale aspecten waarmee een Nederlandse onderneming rekening moet houden als zij internationaal haar belastingpositie wil gaan plannen verwijzen wij naar de pagina Ondernemen in het buitenland - verplaatsing van bedrijfsactiviteiten naar het buitenland.

Wat kan TCI voor u betekenen ?

TCI kan u adviseren op optimale strategie voor uw buitenlandse activiteiten. 

 

Voor de buitenlandse fiscale aspecten kan TCI een beroep doen op haar wereldwijde netwerk van lokale belastingadviseurs.   

 

Indien u van u onze diensten gebruik wilt maken, kunt u ons bereiken via e-mail of u kunt ons op ons kantoor bellen op nummer 010-2010466.

 

Wij maken graag tijd voor u !! 

 

 

Terug naar index - Ondernemen in het buitenland

 

Terug naar index - Internationale tax planning