taxci
 

Ondernemen in het buitenland - buitenlandse belastingheffing over ondernemingsactiviteiten

Laatst gewijzigd: 12-10-2007

Niet iedere ondernemingsactiviteit in het buitenland is aan de buitenlandse belastingheffing onderworpen. 

Normaal gesproken dienen de activiteiten een bepaalde minimum omvang te hebben qua frequentie en/of omvang.  Zo zal bijvoorbeeld het eenmalig afsluiten van een overeenkomst in een bepaald land in beginsel niet voldoende zijn om belastingplichtig te worden in dat land.  Indien u echter met enige regelmaat dergelijke overeenkomsten gaat afsluiten, al dan niet door tussenkomst van een lokale agent, kan uw onderneming belastingplichtig in dat land worden. 

Ieder land bepaalt zelf wanneer de belastingplicht ontstaat voor buitenlandse ondernemingen.  Dit zal per land moeten worden bezien.  Het is echter niet zo dat ieder land maar naar eigen inzicht belasting mag heffen van inwoners van andere landen. 

Ter bescherming van hun onderdanen/inwoners hebben landen onderling afspraken gemaakt over de bevoegdheid om belastingheffing te heffen over inkomen en vermogen van inwoners van andere landen.  Deze afspraken zijn neergelegd in belastingverdragen.

Voor een overzicht van de door Nederland afgesloten belastingverdragen voor inkomen en vermogen verwijzen wij naar de pagina Belastingverdragen

Indien geen belastingverdrag van toepassing is (het land waar u actief bent komt niet in de lijst voor), dan zal het geheel van de lokale fiscale wetgeving afhangen of en in hoeverre u in dat land belastingplichtig wordt.
 
In het internationale verkeer spelen belastingverdragen een belangrijke rol.  Ze leggen vast welk land mag heffen over bepaalde inkomsten en welke tegemoetkomingen worden verleend om dubbele belastingheffing te voorkomen. 

Ten aanzien van inkomsten uit onderneming geldt als uitgangspunt dat uw onderneming in het buitenland in beginsel alleen belastingplichtig wordt indien uw lokale activiteiten voldoen aan de in het verdrag beschreven definitie van vaste inrichting.  Deze definitie verschilt per land maar in het algemeen worden dezelfde uitgangspunten gehanteerd. 

Wij verwijzen naar de pagina Ondernemen in het buitenland - wanneer belastingplicht in het buitenland ? voor enkele  richtlijnen die u als uitgangspunt kunt nemen voor de beantwoording van de vraag of uw onderneming gezien de aard en omvang van de activiteiten in een bepaald land aldaar belastingplichtig wordt.  Hierbij wordt opgemerkt dat dit overzicht alleen van toepassing is op verdragslanden en dat per land, afhankelijk van het specifieke belastingverdrag, afwijkende regelingen kunnen gelden.  

Indien het belastingverdrag bepaalt dat uw onderneming in het andere land niet belastingplichtig is (oftewel uw lokale activiteiten voldoen niet aan de definitie van vaste inrichting), betekent dit nog niet dat u in het dat land geen belasting behoeft te betalen.  Het belastingverdrag benoemt nog andere bronnen van inkomen zoals bijvoorbeeld het bezit van onroerend goed, die op zich zelf bezien tot een lokale belastingplicht kunnen leiden. 

Voor meer details over andere mogelijke bronnen van belastingplicht in het buitenland verwijzen wij naar de pagina Belastingverdragen - bronnen van belastingplicht in het buitenland.

Indien het belastingverdrag bepaalt dat uw onderneming in het andere land belastingplichtig is (oftewel uw lokale activiteiten voldoen aan de definitie van vaste inrichting), dan mag u er van uitgaan dat uw onderneming zich in dat land moet registreren en lokaal aangifte moet doen.  Dit betekent echter niet dat u dubbel belasting gaat betalen. 

Het belastingverdrag bepaalt namelijk ook dat als u in het andere land belasting over uw ondernemingswinsten moet gaan betalen, u voor deze winsten in Nederland recht hebt op een tegemoetkoming. 

Deze tegemoetkoming neemt in de meeste gevallen de vorm aan van een vrijstelling van deze buitenlandse winst voor de heffing van de Nederlandse vennootschapsbelasting.  In de belastingverdragen geldt voor ondernemingswinsten als uitgangspunt:  belast in het buitenland = vrijgesteld in Nederland.  De manier waarop deze vrijstelling is vormgegeven verschilt per land. 

Ook indien geen belastingverdrag van toepassing is kunt een voor een vrijstelling in aanmerking komen op basis van de Nederlandse eenzijdige regeling ter voorkoming van dubbele belastingheffing (Besluit voorkoming dubbele belasting 1999). Voor meer informatie verwijzen wij naar de pagina Belastingverdragen - de vrijstelling voor buitenlandse inkomsten. 

Wat kan TCI voor u betekenen ?

TCI kan u adviseren op optimale strategie voor uw buitenlandse activiteiten. 

 

Voor de buitenlandse fiscale aspecten kan TCI een beroep doen op haar wereldwijde netwerk van lokale belastingadviseurs.   

 

Indien u van u onze diensten gebruik wilt maken, kunt u ons bereiken via e-mail of u kunt ons op ons kantoor bellen op nummer 010-2010466.

 

Wij maken graag tijd voor u !! 

 

 

Terug naar index - Ondernemen in het buitenland

 

Terug naar index - Internationale tax planning