taxci
 

Belastingwijzigingen per 1 januari 2006 - vennootschapsbelasting

Laatst gewijzigd: 11-03-2011

7

Vennootschapsbelasting

7.1 

Tarief vennootschapsbelasting

7.2 

Gemengde kostenregeling

7.3 

Giftenaftrek

7.4 

Afwaarderingsverliezen

7.5 

Beperking vrijstelling woningcorporaties

7 Vennootschapsbelasting

Tarief vennootschapsbelasting

Met ingang van 1 januari 2006 wordt het tarief van de vennootschapsbelasting verlaagd van 31,5 percent naar 29,6 percent. Per 2007 wordt het tarief verder verlaagd tot 29,1 percent.

Tevens wordt met ingang van 1 januari 2006 het tarief over de eerste € 22.689 in de vennootschapsbelasting verlaagd van 27 naar 25,5 percent. Per 2007 wordt dit tariefopstapje verder verlaagd naar 24,5 percent.

Gemengde kostenregeling

Belastingplichtigen in de vennootschapsbelasting die werknemers in dienst hebben, krijgen een aftrekbeperking voor gemengde kosten van deze werknemers. Gemengde kosten zijn kosten die gedeeltelijk ook een privé karakter hebben. Het forfaitaire, bij de winstbepaling niet in aftrek te brengen bedrag wordt gesteld op 0,4% van het belastbare loon van alle werknemers samen, met een minimum van € 4000. Er zijn bedrijven die relatief weinig gemengde kosten maken. Daarom bestaat de mogelijkheid om niet te kiezen voor het forfait, maar om 25% van de werkelijk gemaakte gemengde kosten niet in aftrek te brengen.

Giftenaftrek

Het maximum voor de giftenaftrek voor ondernemingen in de vennootschapsbelasting gaat omhoog van 6% naar 10% van de winst en is daarmee gelijk geworden aan de drempel in de inkomstenbelasting.

Afwaarderingsverliezen

De afwaarderingsverliesregeling voor deelnemingen komt te vervallen. De regeling stelde bedrijven in staat om onder bepaalde condities waardeverlies van een dochterbedrijf gedurende vijf jaar na aankoop van deze dochter fiscaal af te trekken. Het betrof een tijdelijke tegemoetkoming (een liquiditeitsvoordeel); vanaf jaar 6 tot en met jaar 10 moest het ten laste van de winst gebrachte bedrag weer aan de winst worden toegevoegd.

Beperking vrijstelling woningcorporaties

De vrijstelling voor de vennootschapsbelasting van woningcorporaties wordt met ingang van 2006 beperkt tot de activiteiten die een woningcorporatie verricht met betrekking tot sociale huurwoningen. De overige activiteiten van de woningcorporaties vallen niet langer onder de vrijstelling.