taxci
 

Belastingwijzigingen 2006 - autobelastingen

Laatst gewijzigd: 11-03-2011

6

Autobelastingen

6.1 

Milieudifferentiatie van de BPM voor personenauto’s

6.2 

Milieudifferentiatie van de BPM voor hybride personenauto’s

6.3 

Indexering tarieven motorrijtuigenbelasting

6.4 

Geen indexering tarieven accijns motorbrandstoffen

6.5 

Fiscale stimulering biobrandstoffen

6.6 

Eurovignet

6 Autobelastingen

Milieudifferentiatie van de BPM voor personenauto’s

· Voor auto’s die worden gekocht na 30 juni 2006 wordt in de belasting op de aankoop van auto’s (BPM) rekening gehouden met de zuinigheid (de CO2-uitstoot) van de auto: voor personenauto’s die ten opzichte van hun klasse weinig brandstof verbruiken wordt de belasting verlaagd, voor auto’s die relatief onzuinig zijn wordt de belasting verhoogd.

· Voor de vraag of een auto wegens zuinigheid een bonus of malus krijgt, is het energielabel van de auto maatgevend. Zo’n label hoort sinds een paar jaar bij alle voor verkoop in ons land tentoongestelde nieuwe personenauto’s. De rijksoverheid publiceert aan het begin van elk kalenderjaar per merk, model en uitvoering personenauto het bijbehorende label, onder meer in een brandstofverbruikboekje.

· Voor auto’s in zuinigheidsklasse C, voor auto’s zonder label en voor bestelauto’s (grijze kentekens) geldt geen bonus of malus. Voor sommige hybride personenauto’s geldt nog een bijzondere milieudifferentiatie (zie hierna).

· Er zijn zeven labels: A (zuinigste) tot en met G (onzuinigste). Bij die labels horen (voor niet-hybride auto’s) de volgende bedragen van bonus (minder BPM) of malus (meer BPM).

Energielabel (niet-hybride auto’s)

A

B

C

D

E

F

G

Bonus (belastingverlaging)

€ 1.000

€ 500

 

 

 

 

Malus (belastingverhoging)

 

 

€ 135

€ 270

€ 405

€ 540

Milieudifferentiatie van de BPM voor hybride personenauto’s

De belasting (BPM) op de aankoop van hybride personenauto’s verandert zowel op 1 januari 2006 als op 1 juli 2006. Een hybride auto kan zowel op brandstof rijden als op elektriciteit.

· Hybride personenauto’s met een A-label zijn nu vrij van BPM. Dat verandert per 1 juli 2006; dan wordt BPM verschuldigd, echter alleen voorzover die belasting hoger is dan € 6.000.

· Voor hybride personenauto’s met een B-label is nu de volle BPM verschuldigd. Voor zulke auto’s waarvan het kenteken na 31 december 2005 te naam wordt gesteld, geldt een gedeeltelijke vrijstelling van BPM; die vrijstelling bedraagt € 3.000.

· Voor een hybride personenauto zonder A- of B-label gelden ook in 2006 dezelfde regels als voor niet-hybride personenauto’s.

· De regeling voor hybride auto’s geldt niet voor bestelauto’s (grijze kentekens).

Indexering tarieven motorrijtuigenbelasting

De tarieven van de motorrijtuigenbelasting worden sinds 1 januari 2004 jaarlijks aangepast aan de inflatie. In dat verband worden met ingang van 1 januari 2006 de tarieven met 0,9% verhoogd. Voor een gemiddelde benzinepersonenauto (ongeveer 1.000 kg) stijgt de motorrijtuigenbelasting met ongeveer € 1,65 per jaar. Voor de gemiddelde dieselpersonenauto (ongeveer 1.250 kg) leidt deze aanpassing tot een jaarlijkse verhoging van ongeveer € 6.

Geen indexering tarieven accijns motorbrandstoffen

Ook de tarieven van de accijns op motorbrandstoffen (benzine en diesel) worden in beginsel jaarlijks aangepast aan de inflatie. Deze aanpassing blijft echter in 2006 achterwege.

Fiscale stimulering biobrandstoffen

Met ingang van 1 januari 2006 treedt een tijdelijke stimuleringsregeling voor biobrandstoffen in werking. Voor benzine en dieselolie (voor het wegverkeer) waaraan respectievelijk bio-ethanol en biodiesel is toegevoegd geldt een vermindering van de accijns. Deze vermindering bedraagt ongeveer 1 eurocent per liter voor benzine waaraan 2% bio-ethanol is toegevoegd en 0,6 eurocent per liter voor dieselolie waaraan 2% biodiesel is toegevoegd. Indien minder biobrandstof is toegevoegd wordt de accijnsvermindering naar verhouding verlaagd. Wordt er meer dan 2% biobrandstof toegevoegd, dan leidt dat niet tot een hogere vermindering. Deze stimulering is tijdelijk en eindigt op 31 december 2006. Vanaf 1 januari 2007 zullen de brandstofleveranciers verplicht worden een deel van hun brandstoffen te leveren in de vorm van biobrandstoffen. De staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu zal hiertoe de noodzakelijke wetgeving voorbereiden.

Eurovignet

De tarieven van de belasting zware motorrijtuigen (eurovignet; van toepassing op vrachtauto's met een toegelaten maximum massa van 12.000 kg of meer) worden per 1 januari 2006 niet gewijzigd.

Tarief voor vrachtauto’s:

Aantal assen

tijdvak

Niet-EURO

EURO I

EURO II en schoner

3 of minder

jaar

    960

    850

    750

4 of meer

jaar

1.550

1.400

1.250

3 of minder

één maand

96

85

75

4 of meer

één maand

155

140

125

3 of minder

één week

26

23

20

4 of meer

één week

41

37

33

 

één dag

8

8

8