taxci
 

Belastingwijzigingen 2007 - Autobelastingen

Laatst gewijzigd: 11-03-2011
Paraaf Onderwerp
6 Autobelastingen
6.1 Teruggaaf van BPM bij export
6.2 Vrijstelling van BPM en motorrijtuigenbelasting voor buitenlandse kentekens
6.3 BPM-teruggaaf bestelauto ondernemers omgezet in vrijstelling
6.4 BPM-heffing bestelauto rechtstreeks van kopen
6.5 Vervallen vermeerdering motorrijtuigenbelasting voor aanhangwagens
6.6 Vervallen enkele vrijstellingen in de motorrijtuigenbelasting
6.7 Indexering tarieven motorrijtuigenbelasting
6.8 Indexering tarieven accijns motorbrandstoffen
6.9 Eurovignet
6.10 Teruggaaf belasting zware motorrijtuigen gecombineerd vervoer

Autobelastingen

 

Teruggaaf van BPM bij export

Vanaf 1 februari wordt een algemene teruggaaf van BPM verleend bij export van een personenauto, bestelauto of motor naar een ander EU-land of een EER-land (IJsland, Lichtenstein of Noorwegen).

Eerst moet de volledige BPM worden voldaan waarna bij beëindiging van het gebruik in Nederland een teruggaaf plaatsvindt. Het bedrag van de teruggaaf wordt verminderd met een bedrag voor de leeftijd van de auto. Dit gebeurt aan de hand van een forfaitaire tabel.

De regeling geldt voor auto’s en motoren waarvoor de BPM verschuldigd is geworden na 15 oktober 2006 en die naar een ander land worden overgebracht na 31 januari 2007.

 

Vrijstelling van BPM en motorrijtuigenbelasting voor buitenlands kenteken

De maximale periode voor vrijstelling van BPM voor voertuigen met een buitenlands kenteken die in Nederland worden gebruikt door een Nederlands ingezetene wordt per 1 februari 2007 verruimd van twee dagen naar twee weken per voertuig per jaar. De vrijstelling gaat ook gelden voor de motorrijtuigenbelasting. Vóór het gebruik van het voertuig in Nederland moet elektronisch een beroep op de vrijstelling worden gedaan.

 

BPM-teruggaaf bestelauto ondernemers omgezet in vrijstelling

Vanaf 1 januari 2007 wordt de teruggaafregeling voor bestelauto’s van ondernemers omgezet in een vrijstelling. Deze vrijstelling wordt automatisch verleend indien blijkt dat degene op wiens naam het kenteken van een bestelauto wordt gezet bij de Belastingdienst bekend is als ondernemer voor de omzetbelasting. Een verzoek is niet meer nodig. Wel krijgt de houder een melding van de Belastingdienst onder welke voorwaarden hij als ondernemer in aanmerking komt voor de vrijstelling. Voldoet hij daar niet aan, dan moet hij alsnog de BPM op aangifte betalen.

 

BPM-heffing bestelauto rechtstreeks van koper

In samenhang met de rechtstreekse BPM-vrijstelling voor bestelauto’s van ondernemers verandert de aangifteprocedure voor alle bestelauto’s. Vanaf 1 januari 2007 moet bij eerste registratie van een bestelauto in Nederland de BPM rechtstreeks bij de Belastingdienst worden aangegeven en betaald door degene op wiens naam het kenteken wordt geregistreerd. Dat moet binnen een maand gebeuren. Kopers van een nieuw te registreren bestelauto betalen dus vanaf 1 januari 2007 aan de autohandelaar de prijs exclusief BPM. De auto-importeur moet bij de kentekenaanvraag nog wel het BPM-bedrag doorgeven aan de Dienst Wegverkeer (RDW), maar hoeft de BPM niet meer op aangifte te betalen.

 

Vervallen vermeerdering motorrijtuigenbelasting voor aanhangwagens

Per 1 januari 2007 vervalt de vermeerdering van motorrijtuigenbelasting voor personenauto’s, bestelauto’s en autobussen met een aanhangwagen. Voor zover de vermeerdering voor het komende jaar al is betaald wordt deze teruggegeven, waarbij een minimumdrempel geldt van € 5.

 

Vervallen enkele vrijstellingen in de motorrijtuigenbelasting

Per 1 januari 2007 vervallen enkele vrijstellingen in de motorrijtuigenbelasting waarvan maar zeer beperkt gebruik wordt gemaakt. Dit zijn de vrijstelling voor bibliotheekwagens, schooltandartswagens, voertuigen van keuringsdiensten en voertuigen voor het vervoeren van dode dieren. De betrokken sectoren worden budgettair gecompenseerd.

 

Indexering tarieven motorrijtuigenbelasting 

De tarieven van de motorrijtuigenbelasting worden sinds 1 januari 2004 jaarlijks aangepast aan de inflatie. In dat verband worden met ingang van 1 januari 2007 de tarieven met 1,6% verhoogd. Voor een gemiddelde benzinepersonenauto (ongeveer 1.000 kg) stijgt de motorrijtuigenbelasting met ongeveer € 3 per jaar. Voor de gemiddelde dieselpersonenauto (ongeveer 1.250 kg) leidt deze aanpassing tot een jaarlijkse verhoging van ongeveer € 11.

 
Indexering tarieven accijns motorbrandstoffen

De tarieven van de accijns op motorbrandstoffen (benzine en diesel) worden aangepast aan de inflatie. Voor diesel leidt deze aanpassing tot een accijnsverhoging van 0,58 eurocent per liter en voor benzine (euroloodvrij) tot een verhoging van 1,07 eurocent per liter.

 

Eurovignet

De tarieven van de belasting zware motorrijtuigen (eurovignet; van toepassing op vrachtauto's met een toegelaten maximum massa van 12.000 kg of meer) worden per 1 januari 2007 niet gewijzigd.

 

Tarief voor vrachtauto’s:

Aantal assen

tijdvak

Niet-EURO

EURO I

EURO II en schoner

3 of minder

jaar

    960

    850

    750

4 of meer

jaar

1.550

1.400

1.250

3 of minder

één maand

96

85

75

4 of meer

één maand

155

140

125

3 of minder

één week

26

23

20

4 of meer

één week

41

37

33

 

één dag

8

8

8

 

Teruggaaf belasting zware motorrijtuigen gecombineerd vervoer

De regeling voor teruggaaf van belasting zware motorrijtuigen voor gecombineerd vervoer wordt per 1 januari 2007 administratief vereenvoudigd. Voortaan hoeven de gedetailleerde bescheiden ter onderbouwing van het verzoek niet meer met het verzoek te worden meegestuurd. Het volstaat dat deze bescheiden worden bewaard in de administratie van de vervoerder.