taxci
 

Ondernemen in het buitenland - dochtermaatschappij of vaste inrichting?

Laatst gewijzigd: 12-10-2007

Indien u als BV besluit om in het buitenland iets nieuws op te gaan zetten zal u aandacht
moeten besteden aan de implicaties die dit heeft voor de belastingheffing, zowel in Nederland
als in het land waarin u actief zult zijn. 

Een belangrijke vraag is:  moet ik mijn buitenlandse activiteiten onderbrengen in een 
buitenlandse dochtermaatschappij of juist niet? 

Bij beantwoording van deze vraag zal normaal gesproken de fiscale factor niet op de voorgrond staan. 

Eerst zal moeten worden gekeken naar de eisen die het desbetreffende land stelt aan de activiteiten die u in dat land wenst te ontplooien.  Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u een vergunning nodig heeft voor het verrichten van bepaalde activiteiten, of dat het land waarin u wilt investeren de eis stelt dat u hiervoor een lokale rechtspersoon opricht, al dan niet tezamen met een lokale partner.

Indien u een keuze heeft gemaakt met betrekking tot de rechtsvorm kunt u een inventarisatie maken van de voor- en nadelen.  Van belang is dat u hier niet alleen op de fiscale factoren let, maar uiteraard ook op commerciële, financiële en juridische aspecten.         

Normaal gesproken beperken de alternatieven zich  tot het dan wel rechtstreeks vanuit de BV activiteiten ontplooien (in het buitenland gaat u ondernemen op naam van de BV) dan wel vanuit een lokale rechtspersoon (de lokale variant op de BV zoals een Ltd, GmbH, SARL, etc.). 

De belangrijkste voor- en nadelen kunnen dan als volgt schematisch worden weergeven:    

Niet fiscale factoren Vraag Ondernemen in het buitenland vanuit de BV Ondernemen vanuit een lokale rechtspersoon 
Aansprakelijkheid Hoe risicovol zijn uw nieuwe activiteiten in het buitenland ? De BV wordt in beginsel aansprakelijk voor alle schulden die in het buitenland ontstaan Normaal gesproken is alleen de buitenlandse rechtspersoon aansprakelijk voor haar eigen schulden
Commercieel Wat is het  imago van Nederland c.q een in Nederland gevestigde BV als verkoper van uw producten ? De verkopende partij is een Nederlandse BV De verkopende partij is in beginsel een lokale rechtspersoon, alhoewel deze als "agent" kan handelen op naam van de BV  
Financiering Welke eisen stellen uw lokale leveranciers, voor bijvoorbeeld het leasen van apparatuur, het huren van bedrijfsvesting, etc?  Voor lokale leveranciers is de klant een buitenlandse rechtspersoon (BV) Voor lokale leveranciers en crediteuren is de een lokale  rechtspersoon de klant
  Heeft u de voorkeur voor financiering van een Nederlandse bank of wilt u perse een lokale bank als financier ?  Financiering meestal mogelijk door Nederlandse bank Financiering eenvoudiger bij lokale bank 
  Wilt u het eigen vermogen van de  Nederlandse BV gebruiken als basis voor de financiering van het buitenland ? Kredietwaardigheid en solvabiliteit van de BV geldt als uitgangspunt voor de financiering In beginsel is alleen de kredietwaardigheid en solvabiliteit van de lokale rechtspersoon van belang
Cash management Wilt u cash management in Nederland houden ? Cash flow kan in beginsel dagelijks zonder juridische formaliteiten worden overgeboekt  Cash flow transacties met de BV dienen te voldoen aan statutaire eisen (kapitaal/dividend), dan wel is een contractuele basis vereist (geldlening, rekening courant)
Kosten Wat is goedkoper ? Beperkte kosten doordat in beginsel geen formele oprichtingseisen bestaan en normaliter gelden geen, of slechts beperkte publicatie eisen voor de jaarrekening Additionele kosten voor oprichting en jaarlijkse publicatie van de jaarrekening 
Fiscale factoren Vraag Ondernemen in het buitenland vanuit de BV Ondernemen vanuit een lokale rechtspersoon 
Voorkomen belastingheffing in het buitenland Bent u bereid om belasting te betalen in het buitenland ? Kan worden opgezet als een belastingvrije vestiging afhankelijk van de aard van de activiteiten. Aandachtspunt: belastingverdragen  Een lokale rechtspersoon zal in beginsel altijd aan het lokale belastingtarief zijn onderworpen.  Aandachtspunt: mogelijke belastingbesparing door lager belastingtarief in het buitenland of speciale tegemoetkomingen 
Verkoop producten Gaat u via het buitenland producten van de BV verkopen ? Pas bij verkoop in het buitenland kan van winstneming door de BV sprake zijn. Aandachtspunt: winstverdeling tussen Nederland en het buitenland  Zodra de BV aan de buitenlandse rechtspersoon verkoopt zal de BV winst moeten verantwoorden.  Aandachtspunt: prijsstelling tussen Nederland en het buitenland
Aanloopverliezen Verwacht u aanloopverliezen in het buitenland ? Buitenlandse verliezen kunnen in eerste instantie worden afgezet tegen winsten in Nederland (geen verstoring effectieve tax rate) Buitenlandse verliezen kunnen alleen ingeval van liquidatie tot een aftrekbaar verlies van de BV leiden (wel verstoring effectieve tax rate)
Financiering met eigen vermogen Gaat u de buitenlandse activiteiten met eigen vermogen financieren ? Vanuit Nederlands perspectief wordt eigen vermogen aan het buitenland gealloceerd, hetgeen in feite niet meer is dan een rekenkundige exercitie in de fiscale aangifte De inbreng van eigen vermogen (kapitaal of agio storting) zal aan statutaire eisen moeten voldoen en kan direct tot belastingheffing in het buitenland leiden (kapitaalsbelasting)
Financiering met vreemd vermogen Gaat u de buitenlandse activiteiten met vreemd  vermogen financieren ? Vanuit Nederlands perspectief wordt vreemd vermogen aan het buitenland gealloceerd, hetgeen in feite niet meer is dan een rekenkundige exercitie in de fiscale aangifte.   De BV zal een lening aan de buitenlandse rechtspersoon moeten verstrekken.  Aandachtspunt: bronheffing op rente, fiscale rente aftrek in het buitenland, zakelijk voorwaarden van de lening
Betaling rente Gaat u vanuit het buitenland rente aan de BV betalen ? Normaal gesproken geen extra buitenlandse belasting op rente betalingen  Vaak wel een bronbelasting op rente betalingen. Aandachtspunt: mogelijke vrijstelling of vermindering ten gevolge van Europese regelingen of belastingverdragen
Vrijstelling toekomstige winsten Worden mijn buitenlandse winsten in de toekomst in Nederland vrijgesteld ? In beginsel is winst uit een buitenlandse onderneming in Nederland vrijgesteld, op basis van een belastingverdrag of de Nederlandse eenzijdige regeling ter voorkoming van dubbele belasting.  Aandachtspunten: voorwaarden voor vrijstelling (dit zal per land moeten worden beoordeeld) en vertaalverschillen: bij de technische verwerking van buitenlandse activiteiten in de Nederlandse aangifte van de BV kunnen verschillen ontstaan tussen de winst die echt in het buitenland is belast en de winst die in Nederland is vrijgesteld       Indien de buitenlandse rechtspersoon aan de voorwaarden voor de deelnemingsvrijstelling voldoet, zijn de winsten van de buitenlandse rechtspersoon in Nederland vrijgesteld (dividenden en vermogenswinsten).  Aandachtspunt: voorwaarden voor het toepassen van de deelnemingsvrijstelling 
Aftrek kosten Kan ik de in Nederland gemaakte kosten (zoals rente op financiering) in verband met de buitenlandse activiteiten fiscaal aftrekken ? U kunt de kosten aftrekken, maar u zult in uw aangifte deze kosten aan de buitenlandse winst moeten toerekenen  U kunt deze kosten in beginsel in aftrek brengen, mits ze in Nederland "thuishoren". Aandachtspunt: wetsontwerp voor de uitsluiting van kostenaftrek voor acquisitie kosten is momenteel aanhangig  
Belastingheffing over dividenden Betaal ik in het buitenland belasting bij winstrepatriëring ? In de meeste gevallen is geen belasting verschuldigd op winst uitkeringen door het buitenland aan de BV.  Aandachtspunt: bescherming belastingverdragen  Meestal is een bronbelasting verschuldigd op dividend betalingen.  Aandachtspunt: mogelijke vrijstelling of vermindering ten gevolge van Europese regelingen of belastingverdragen

Wat kan TCI voor u betekenen ?

 

TCI kan u adviseren op optimale strategie voor uw buitenlandse activiteiten. 

 

Voor de buitenlandse fiscale aspecten kan TCI een beroep doen op haar wereldwijde netwerk van lokale belastingadviseurs.   

 

Indien u van u onze diensten gebruik wilt maken, kunt u ons bereiken via e-mail of u kunt ons op ons kantoor bellen op nummer 010-2010466.

 

Wij maken graag tijd voor u !! 

 

 

Terug naar index - Ondernemen in het buitenland