taxci
 

Wijzigingen schenking en successie rechten 2008

Laatst gewijzigd: 08-01-2008

 

4 Rechten van successie, van schenking en overgang

 

 

4.1 Vrijstellingen successierecht

 

 

 

Echtgenoten

€ 523.667 (€ 515.928) 

Jonge kinderen

€ 4.479 (€ 4.412) per jaar beneden 23 jaar met een minimum van € 10.150 (€ 10.000) 

Oudere kinderen

€ 10.150 (€ 10.000) voor kinderen ouder dan 23 jaar, mits de verkrijging niet meer bedraagt dan  € 26.852 (€ 26.455) 

Invalide kinderen

€ 4.479 (€ 4.412) per jaar beneden 23 jaar met een minimum van € 13.429 (€ 13.230).

€ 10.150 (€ 10.000) voor kinderen ouder dan 23 jaar

Ouders

€ 44.752 (€ 44.090) 

Andere bloedverwanten in de rechte lijn

Drempel* € 10.150 (€ 10.000)

Kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen

Volledig vrijgesteld indien en voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden die aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang. 

Alle andere gevallen

€ 1.942 (€ 1.913) 

 

 

* onder drempel wordt hier verstaan een vrijstelling die in beginsel vervalt als de verkrijging het maximum van de vrijstelling te boven gaat.

 

 

Ongehuwd samenwonenden

Voor de ongehuwd samenwonende die na zijn 18e jaar tenminste 6 maanden met de erflater tot diens overlijden een gemeenschappelijke huishouding heeft gevoerd en die voldoet aan de verdere eisen genoemd in noot 2, onderdeel a, bij de hierna in onderdeel 4.3 opgenomen tarieftabel voor het successie- en schenkingsrecht, geldt een vrijstelling van € 523.667 

(€ 515.928).

Voor ongehuwd samenwonenden die na hun 22e jaar tenminste vijf jaren met erflater tot diens overlijden hebben samengewoond, geldt:

 

• een vrijstelling € 523.667 (€ 515.928) indien sprake is van een zogenoemde tweerelatie (zie hiervoor noot 2, onderdeel b, bij de hierna opgenomen tabel 4.3 Tarief successie en schenking 

 

• een vrijstelling van € 261.836 (€ 257.966) indien sprake is van een zogenoemde meerrelatie (zie hiervoor noot 2, onderdeel c, bij tabel 4.3 Tarief successie en schenking).

 

 

Heeft de samenleving vier, drie of twee jaar geduurd, dan bedraagt in beide hiervoor genoemde gevallen de vrijstelling volgens onderstaande tabel respectievelijk

 

Samenleving

2008

2007

vier jaar

€ 209.465

€ 206.369

drie jaar

157.098

154.776

Twee jaar

104.729

103.181

 

 

Op de vrijstellingen van echtgenoten, de ongehuwd samenwonenden bedoeld in noot 2 bij de hierna in onderdeel 4.3 opgenomen tarieftabel voor het successie- en schenkingsrecht  kinderen tot 23 jaar, en ouders worden eventuele pensioenrechten in mindering gebracht (bij echtgenoten en ongehuwd samenwonenden voor de helft). Deze vermindering is echter aan een maximum gebonden. De vrijstelling voor echtgenoten en de genoemde ongehuwd samenwonenden (tweerelaties) kan nooit minder bedragen dan € 149.622 (€ 147.410) en voor de meerrelatie nooit minder dan € 74.817 (€ 73.711).

 

4.2 Vrijstellingen schenkingsrecht

 

 

Schenkingen door ouders aan kinderen

 

 

• Per kalenderjaar € 4.479 (€ 4.412)

 

• Eenmalig € 22.379 (€ 22.048) voor kinderen tussen 18 en 35 jaar mits in de aangifte op de vrijstelling een beroep wordt gedaan

Kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen

Volledig vrijgesteld indien en voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden die aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang 

Alle andere gevallen

Drempel* per kalenderjaar € 2.688 (€ 2.648)

 

 

* onder drempel wordt hier verstaan een vrijstelling die in beginsel vervalt als de verkrijging het maximum van de vrijstelling te boven gaat.

 

 

4.3 Tarief successie en schenking

 

2008

 

Verkrijging tussen

en

I. Echtgenoot, kinderen en afstammelingen in tweede of verdere graad 1) of een verkrijger als hierna onder 2) vermeld

II. Broers, zusters, bloedverwanten in de rechte opgaande lijn

III. Andere verkrijging

(1)

(2)

a

b

a

b

a

b

0

   22.382

0

5%

0

26%

0

41%

   22.382

44.758

    1.119

8%

     5.819

30%

     9.176

45%

44.758

89.504

2.909

12%

12.531

35%

19.245

50%

89.504

178.999

8.278

15%

28.192

39%

41.618

54%

178.999

357.987

21.702

19%

63.095

44%

89.945

59%

357.987

894.948

55.709

23%

141.849

48%

195.547

63%

894.948

en hoger

179.210

27%

399.590

53%

533.832

68%

 

 

2007

 

Verkrijging tussen

en

I. Echtgenoot, kinderen en afstammelingen in tweede of verdere graad 1) of een verkrijger als hierna onder 2) vermeld

II. Broers, zusters, bloedverwanten in de rechte opgaande lijn

III. Andere verkrijging 

(1)

(2)

a

b

a

b

a

b

0

   22.051

0

5%

0

26%

0

41%

   22.051

44.096

     1.102

8%

     5.733

30%

     9.040

45%

44.096

88.181

2.865

12%

12.346

35%

18.960

50%

88.181

176.353

8.155

15%

27.775

39%

41.002

54%

176.353

352.696

21.380

19%

62.162

44%

88.614

59%

352.696

881.722

54.885

23%

139.752

48%

192.656

63%

881.722

en hoger

176.560

27%

393.684

53%

525.942

68%

 

 

 

a belasting over het in kolom (1) genoemde bedrag.

 

b heffingspercentage over het gedeelte van de (belaste) verkrijging, dat ligt tussen de bedragen van kolom (1) en kolom (2).

 

 

 

1) Voor afstammelingen in de tweede of verdere graad bedraagt de belasting het ingevolge deze kolom verschuldigde, vermeerderd met 60% daarvan.

 

2) Onder verkrijger in tariefgroep I wordt verstaan een verkrijger - niet zijnde een echtgenoot; die:

a)

(met ingang van 1 januari 2002) tot het tijdstip van het overlijden of de schenking samen met

de erflater of de schenker een als duurzaam bedoelde gemeenschappelijke huishouding heeft gevoerd, welke huishouding in geval van overlijden reeds zes maanden heeft geduurd en in geval van schenking reeds twee jaar heeft geduurd, waarbij slechts in aanmerking wordt genomen een periode na het bereiken van de 18-jarige leeftijd. Het voeren van een gemeenschappelijke huishouding als bedoeld in dit letteronderdeel wordt slechts aangenomen indien de verkrijger en de erflater of de schenker volgens de basisadministratie persoonsgegevens of een daarmee naar aard en strekking overeenkomende administratie buiten Nederland op hetzelfde woonadres staan ingeschreven en een wederzijdse zorgverplichting zijn aangegaan, vastgelegd in een notarieel samenlevingscontract. Dit letteronderdeel is niet van toepassing op bloedverwanten in de rechte lijn van de erflater of schenker en op verkrijgers die gedurende de laatste vijf kalenderjaren voorafgaand aan het kalenderjaar van overlijden onderscheidenlijk van schenking, voor de heffing van de inkomstenbelasting hadden kunnen kwalificeren als partner van de erflater of schenker, doch zulks hebben nagelaten. De in dit letteronderdeel bedoelde verkrijger dient als enige persoon te voldoen aan de in dit onderdeel gestelde eisen; of

b)

tot het tijdstip van het overlijden of de schenking samen met de erflater of de schenker na hun 22e jaar gedurende een aaneengesloten periode van tenminste vijf jaren en met geen ander dan met één of meer kinderen jonger dan 27 jaar van één van hen of van hen beiden een gemeenschappelijke huishouding heeft gevoerd. Met een kind wordt gelijkgesteld een pleegkind, waaronder voor de toepassing van dit lid wordt verstaan een kind dat door de verkrijger en de erflater of de schenker als een eigen kind is onderhouden en opgevoed; dan wel

c)

tot het tijdstip van het overlijden of de schenking samen met de erflater of de schenker na hun 22e jaar anders dan bedoeld onder letter a gedurende een aaneengesloten periode van tenminste vijf jaren een gemeenschappelijke huishouding heeft gevoerd.