taxci
 

De Nederlandse rulingpraktijk voor transfer pricing vraagstukken (Advance Pricing Agreements)

Laatst gewijzigd: 29-04-2020

Concrete richtlijnen voor Transfer Pricing zijn vastgelegd in gepubliceerd beleid dat onder meer de richtlijnen geeft voor groepsfinancieringsmaatschappijen om in aanmerking te komen voor een Advance Pricing Agreement (of APA), en meer in het algemeen, de mogelijkheid voor alle vennootschappelijke belastingbetalers om afspraken met de belastingdienst te maken met betrekking tot verrekenprijskwesties. De APA-praktijk is van kracht vanaf 1 april 2001.

Een APA biedt vooraf zekerheid over de zakelijke prijsstelling van met name grensoverschrijdende transacties, waaronder financierings- of licentieactiviteiten en dienstverlening tussen verbonden ondernemingen en tussen delen van dezelfde juridische onderneming (hoofdkantoor en vaste inrichting).

Belastingbetalers hebben een grote vrijheid om te bepalen welke (soorten) transacties in de APA moeten worden opgenomen en of de APA meer dan één belastingjurisdictie zal omvatten. De belastingbetalers kunnen zo de zekerheid vooraf aanpassen aan hun specifieke behoeften.

Voor kwalificerende groepsfinancieringsmaatschappijen gelden speciale beleidslijnen en procedures. Zie ook “Nederlandse transfer pricing regels voor groepsfinancieringsmaatschappijen”.

Een standaard APA is in juridische zin een vaststellingsovereenkomst tussen een belastingplichtige en de Nederlandse belastingdienst. Bij een bilaterale of multilaterale APA zijn twee of meer staten betrokken.

Een APA heeft een geldigheidsduur die in de overeenkomst wordt vastgelegd (maximaal vijf jaar). Na het verstrijken van de overeengekomen termijn kan op verzoek van de belastingplichtige opnieuw worden bezien of onder dezelfde voorwaarden een nieuwe APA kan worden afgesloten.

Het verzoek tot afgifte van een APA dient te worden gericht aan de competente inspecteur. De inspecteur legt het verzoek vervolgens voor aan het Behandelteam IFZ (Internationale Fiscale Zekerheid). Er kan eventueel vooroverleg gevoerd worden tussen de belastingplichtige en de inspecteur en het Behandelteam. De belastingdienst zal bij haar beoordeling van het verzoek rekening houden met alle relevante feiten en omstandigheden die samenhangen met de rechtshandeling en/of transactie(s) waarvoor zekerheid vooraf wordt gevraagd.

De Belastingdienst streeft ernaar een APA verzoek binnen acht weken na indiening te verwerken, welke termijn echter kan worden verlengd indien aanvullende informatie nodig is. In de praktijk zal de afhandeling van een APA verzoek met gemak drie tot zes maanden, maar vaak nog langer duren.

Back to index "Transfer Pricing"

Ga naar: Onze diensten op het gebied van Transfer Pricing