taxci
 

Bronbelasting op royalty's uit Ghana

Laatst gewijzigd: 28-09-2010

Verdrag

Ghana

Artikel

Royalty’s  

Getekend

10 maart 2008

Inwerkingtreding

12 november 2008

1. Royalty's en vergoedingen voor technische diensten afkomstig uit een Verdragsluitende Staat die worden betaald aan een inwoner van de andere Verdragsluitende Staat mogen in die andere Staat worden belast.

2. Deze royalty's of vergoedingen voor technische diensten mogen echter ook in de Verdragsluitende Staat waaruit zij afkomstig zijn overeenkomstig de wetgeving van die Staat worden belast, maar indien de uiteindelijk gerechtigde tot de royalty's of vergoedingen voor technische diensten een inwoner van de andere Verdragsluitende Staat is, mag de aldus geheven belasting 8 percent van het brutobedrag van de royalty's of vergoedingen voor technische diensten niet overschrijden.

3. De bevoegde autoriteiten van de Verdragsluitende Staten regelen in onderlinge overeenstemming de wijze van toepassing van het tweede lid.

4. De uitdrukking 'royalty's', zoals gebezigd in dit artikel, betekent vergoedingen van welke aard ook voor het gebruik van, of voor het recht van gebruik van, een auteursrecht op een werk op het gebied van letterkunde, kunst of wetenschap, waaronder begrepen bioscoopfilms of films of banden voor radio- of televisieuitzendingen, een octrooi, een fabrieks of handelsmerk, een tekening of model, een plan, een geheim recept of een geheime werkwijze, of voor het gebruik van of het recht van gebruik van inlichtingen omtrent ervaringen op het gebied van nijverheid, handel of wetenschap.

5. De uitdrukking 'vergoedingen voor technische diensten' zoals gebezigd in dit artikel betekent vergoedingen van welke aard ook aan personen, niet zijnde werknemers van de persoon die de vergoedingen betaalt, ter zake van diensten van leidinggevende, technische of adviserende aard. Het is wel te verstaan dat de uitdrukking 'vergoedingen voor technische diensten' niet mede omvat vergoedingen ter zake van toezichthoudende activiteiten die verband houden met een plaats van uitvoering van een bouwwerk of van constructie-, montage- of installatiewerkzaamheden of terzake van toezichthoudende activiteiten die voortvloeien uit installatiewerkzaamheden in verband met de verkoop van machinerie of onderdelen daarvan en inkomsten bedoeld in artikel 14, eerste lid.

6. De bepalingen van het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing indien de uiteindelijk gerechtigde tot de royalty's of vergoedingen voor technische diensten, die inwoner is van een Verdragsluitende Staat, in de andere Verdragsluitende Staat waaruit de royalty's of vergoedingen voor technische diensten afkomstig zijn, een bedrijf uitoefent door middel van een aldaar gevestigde vaste inrichting of in die andere Staat zelfstandige arbeid verricht vanuit een aldaar gevestigd vast middelpunt, en het recht of de zaak uit hoofde waarvan de royalty's of vergoedingen voor technische diensten worden betaald, tot het bedrijfsvermogen van die vaste inrichting of tot het beroepsvermogen van dat vaste middelpunt behoort. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 7 of van artikel 14 naargelang van het geval, van toepassing.

7. Royalty's of vergoedingen voor technische diensten worden geacht afkomstig te zijn uit een Verdragsluitende Staat indien zij worden betaald door die Staat zelf, een staatkundig onderdeel of een plaatselijk publiekrechtelijk lichaam daarvan of door een inwoner van die Staat. Indien evenwel de persoon die de royalty's of vergoedingen voor tech nische diensten betaalt, ongeacht of hij inwoner van een Verdragsluitende Staat is of niet, in een Verdragsluitende Staat een vaste inrichting of een vast middelpunt heeft waarvoor de verplichting tot het betalen van royalty's of vergoedingen voor technische diensten was aangegaan en deze royalty's of vergoedingen voor technische diensten ten laste komen van die vaste inrichting of dat vaste middelpunt, worden deze royalty's of vergoedingen voor technische diensten geacht afkomstig te zijn uit de Staat waar de vaste inrichting of het vaste middelpunt is gevestigd.

8. Indien, wegens een bijzondere verhouding tussen de schuldenaar en de uiteindelijk gerechtigde of tussen hen beiden en een derde, het bedrag van de royalty's of vergoedingen voor technische diensten, gelet op het gebruik, het recht of de inlichtingen waarvoor zij worden betaald, hoger is dan het bedrag dat zonder zulk een verhouding door de schuldenaar en de uiteindelijk gerechtigde zou zijn overeengekomen, zijn de bepalingen van dit artikel slechts op het laatstbedoelde bedrag van toepassing. In dat geval blijft het daarboven uitgaande deel van het betaalde bedrag belastbaar overeenkomstig de wetgeving van elk van de Verdragsluitende Staten, zulks met inachtneming van de overige bepalingen van dit Verdrag.

 

Hierboven treft u de bewoording aan van het artikel uit het belastingverdrag tussen Nederland en Ghana met betrekking tot royalty's. Wij attenderen u erop dat het werkelijke bronheffingspercercentage kan afwijken van hetgeen in het verdrag is bepaald, bijvoorbeeld door antimisbruik bepalingen in lokale wetgeving, afwijkende bepalingen uit het protocol, etc. Alvorens u met deze informatie aan de slag gaat, adviseren wij u dan ook om ons eerst te raadplegen voor het juiste bronheffingspercentage in uw concrete situatie. U kunt ons bereiken via e-mail of telefonisch op kantoor onder nummer 010-2010466.