taxci
 

Bronbelasting op dividend uit Barbados

Laatst gewijzigd: 28-09-2010

Verdrag

Barbados

Artikel

Dividend

Getekend

28 november 2006

Inwerkingtreding

12 juli 2007

Artikel 10.  Dividenden

1. Dividenden betaald door een lichaam dat inwoner is van een

Verdragsluitende Staat aan een inwoner van de andere Verdragsluitende

Staat, mogen in die andere Staat worden belast.

2. Deze dividenden mogen echter ook in de Verdragsluitende Staat

waarvan het lichaam dat de dividenden betaalt inwoner is, overeenkomstig

de wetgeving van die Staat worden belast, maar indien de uiteindelijk

gerechtigde tot de dividenden een inwoner van de andere Verdragsluitende

Staat is, mag de aldus geheven belasting 15 percent van het

brutobedrag van de dividenden niet overschrijden.

3. Niettegenstaande de bepalingen van het tweede lid, heft de Verdragsluitende

Staat waarvan het lichaam inwoner is geen belasting over door

dat lichaam betaalde dividenden, indien de uiteindelijk gerechtigde tot

de dividenden een lichaam is waarvan het kapitaal geheel of gedeeltelijk

in aandelen is verdeeld en dat inwoner is van de andere Verdragsluitende

Staat en onmiddellijk ten minste 10 percent bezit van het kapitaal

van het lichaam dat de dividenden betaalt. Deze bepaling is alleen

van toepassing indien van een lichaam dat inwoner is van Nederland

geen vennootschapsbelasting wordt geheven met betrekking tot dividenden

die het ontvangt van een lichaam dat inwoner is van Barbados.

4. De bevoegde autoriteiten van de Verdragsluitende Staten regelen in

onderlinge overeenstemming de wijze van toepassing van het tweede en

derde lid.

5. De bepalingen van het tweede en derde lid laten onverlet de belastingheffing

van het lichaam ter zake van de winst waaruit de dividenden

worden betaald.

6. De uitdrukking ,,dividenden’’ zoals gebezigd in dit artikel betekent:

a. inkomsten uit aandelen, winstaandelen of winstbewijzen, mijnaandelen,

oprichtersaandelen of andere rechten, niet zijnde schuldvorderingen,

die aanspraak geven op een aandeel in de winst alsmede inkomsten

uit andere vennootschappelijke rechten die door de wetgeving van

de Staat waarvan het lichaam dat de uitdeling doet inwoner is, op

dezelfde wijze aan de belastingheffing worden onderworpen als inkomsten

uit aandelen.

b. inkomsten die worden ontvangen in verband met de (gedeeltelijke)

liquidatie van een lichaam of een inkoop van eigen aandelen door

een lichaam.

7. De bepalingen van het eerste, tweede, derde en tiende lid zijn niet

van toepassing indien de uiteindelijk gerechtigde tot de dividenden, die

inwoner is van een Verdragsluitende Staat, in de andere Verdragsluitende

Staat waarvan het lichaam dat de dividenden betaalt inwoner is, een

bedrijf uitoefent door middel van een aldaar gevestigde vaste inrichting

of in die andere Staat zelfstandige arbeid verricht vanuit een aldaar

gevestigd vast middelpunt en het aandelenbezit uit hoofde waarvan de

dividenden worden betaald, tot het bedrijfsvermogen van die vaste

inrichting of tot het beroepsvermogen van dat vaste middelpunt behoort.

In dat geval zijn de bepalingen van artikel 7 of van artikel 14 naargelang

van het geval, van toepassing.

8. Indien een lichaam dat inwoner is van een Verdragsluitende Staat,

voordelen of inkomsten verkrijgt uit de andere Verdragsluitende Staat,

mag die andere Staat geen belasting heffen op de dividenden die door

het lichaam worden betaald, behalve voor zover deze dividenden worden

betaald aan een inwoner van die andere Staat of voor zover het

aandelenbezit uit hoofde waarvan de dividenden worden betaald, tot het

bedrijfsvermogen van een in die andere Staat gevestigde vaste inrichting

of tot het beroepsvermogen van een aldaar gevestigd vast middelpunt

behoort, noch de niet-uitgedeelde winst van het lichaam onderwerpen

aan een belasting op niet-uitgedeelde winst van het lichaam, zelfs indien

de betaalde dividenden of de niet-uitgedeelde winst geheel of gedeeltelijk

bestaan uit voordelen of inkomsten die uit die andere Staat afkomstig

zijn.

9. Indien een lichaam dat inwoner is van Nederland een vaste inrichting

heeft in Barbados en voordelen of inkomsten verkrijgt van die vaste

inrichting, zijn de overmakingen van deze voordelen of inkomsten door

de vaste inrichting aan het lichaam dat inwoner is van Nederland, onverminderd

andere bepalingen van het Verdrag, vrijgesteld van belasting op

winsten uit vaste inrichtingen in Barbados indien dergelijke voordelen

of inkomsten in Nederland vrijgesteld zijn van belasting.

10. Niettegenstaande de bepalingen van het eerste, tweede en achtste

lid, mogen dividenden betaald door een lichaam met een in aandelen

verdeeld kapitaal, dat volgens de wetgeving van een Staat inwoner is

van die Staat, aan een natuurlijke persoon die inwoner is van de andere

Staat, in de eerstbedoelde Staat worden belast overeenkomstig de wetgeving

van die Staat, indien die natuurlijke persoon – al dan niet tezamen

met zijn of haar echtgenoot – dan wel een van hun bloed- of aanverwanten

in de rechte lijn onmiddellijk of middellijk ten minste vijf

percent bezit van het geplaatste kapitaal van een bepaalde soort aandelen

van dat lichaam. Deze bepaling vindt alleen toepassing wanneer de

natuurlijke persoon aan wie de dividenden worden betaald in de loop

van de laatste tien jaar voorafgaande aan het jaar waarin die dividenden

worden betaald inwoner van de eerstbedoelde Staat is geweest en mits

op het tijdstip waarop hij inwoner werd van de andere Staat werd voldaan

aan de eerdergenoemde voorwaarden ten aanzien van het aandelenbezit

in eerdergenoemd lichaam.

In de gevallen waarin, ingevolge de nationale wetgeving van de eerstbedoelde

Staat, aan de natuurlijke persoon aan wie de dividenden worden

betaald, een aanslag is opgelegd ter zake van de vorenbedoelde aandelen

die geacht worden bij diens emigratie uit eerstbedoelde Staat te

zijn vervreemd, geldt het vorenstaande alleen zolang er van deze aanslag

nog een bedrag openstaat.

Hierboven treft u de bewoording aan van het artikel uit het belastingverdrag tussen Nederland en Barbados met betrekking tot dividend. Wij attenderen u erop dat het werkelijke bronheffingspercercentage kan afwijken van hetgeen in het verdrag is bepaald, bijvoorbeeld door antimisbruik bepalingen in lokale wetgeving, afwijkende bepalingen uit het protocol, etc. Alvorens u met deze informatie aan de slag gaat, adviseren wij u dan ook om ons eerst te raadplegen voor het juiste bronheffingspercentage in uw concrete situatie. U kunt ons bereiken via e-mail of telefonisch op kantoor onder nummer 010-2010466.