taxci
 

Belastingwijzigingen met ingang van 1 januari 2007 - inkomstenbelasting

Laatst gewijzigd: 12-03-2011

Op dinsdag 12 december 2006 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2007 en het wetsvoorstel Paarse Krokodil.

In dit persbericht geeft het ministerie van Financiën een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2007.

 

De inflatiecorrectie voor 2007 leidt tot een bijstelling van de daarvoor in aanmerking komende bedragen met 1,6%. In de tekst zijn tussen haakjes de bedragen vermeld zoals die gelden voor 2006.

 

Paraaf Onderwerp
1 Inkomstenbelasting 
1.1 Tarieven
1.1.1 Tarief Box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning)
1.1.2 Tarief Box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang)
1.1.3 Tarief Box 3 (belastbaar inkomen uit sparen en beleggen)
1.2 Heffingskortingen
1.2.1 Bedragen heffingskortingen
1.2.2 Algemene heffingskorting
1.2.3 Arbeidskorting
1.2.4 Kinderkorting
1.2.5 Combinatiekorting
1.2.6 Aanvullende combinatiekorting
1.2.7 Alleenstaande-ouderkorting
1.2.8 Aanvullende alleenstaande-ouderkorting
1.2.9 Jonggehandicaptenkorting
1.2.10 Ouderenkorting
1.2.11 Aanvullende ouderenkorting
1.2.12 Levensloopverlofkorting
1.2.13 Ouderschapsverlofkorting
1.2.14 Korting voor maatschappelijke beleggingen
1.2.15 Korting voor beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen
1.3 Aanslaggrens voor de inkomstenbelasting
1.4 Teruggaafgrens loonbelasting en premie volksverzekeringen (T-biljet)
1.5 Verruiming termijn indienen T-biljet
1.6 Reisaftrek
1.7 Zeedagenaftrek
1.8 Eigenwoningforfait
1.9 Bijtelling privé-gebruik auto
1.10 Buitengewone uitgaven 
1.10.1 Drempels buitengewone uitgaven
1.10.2 Kleding en beddengoed
1.10.3 Reiskosten ziekenbezoek
1.10.4 Uitgaven wegens arbeidsongeschiktheid
1.10.5 Uitgaven wegens chronische ziekte
1.10.6 Uitgaven wegens chronische ziekte van kinderen
1.10.7 Uitgaven wegens ouderdom
1.11 Aftrek levensonderhoud voor kinderen
1.12 Weekenduitgaven gehandicapten
1.13 Scholingsuitgaven
1.14 Kapitaalverzekering eigen woning
1.15 Uitgaven voor inkomensvoorzieningen: lijfrenten en andere premies
1.16 Kamerverhuurvrijstelling
1.17 Giftenaftrek
1.18 Aftrek van bepaalde gemengde kosten
1.19 Winstvrijstelling voor aan eindloonheffing onderworpen bedragen
1.20 Waardering onderhanden werk en onderhanden opdrachten
1.21 Afschrijving bedrijfsmiddelen
1.22 Beperking afschrijving gebouwen
1.23 Willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen
1.24 Investeringsaftrek
1.24.1 Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
1.24.2 Energie-investeringsaftrek
1.24.3 Milieu-investeringsaftrek
1.24.4 Filminvesteringsaftrek en overige filmstimulering
1.24.5 Desinvesteringsbijtelling
1.25 Ondernemersaftrek
1.25.1 Zelfstandigenaftrek
1.25.2 Aftrek speur-en ontwikkelingswerk
1.25.3 Meewerkaftrek
1.25.4 Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
1.25.5 Stakingsaftrek
1.26 MKB-Vrijstelling
1.27 Oudedagsreserve
1.28 Verrekening verliezen na geruisloze terugkeer uit de BV
1.29 Extra lijfrentepremieaftrek bij stakende ondernemers
1.30 Beperking verliesrekening
1.31 Box 3
1.31.1 Heffingvrij vermogen
1.31.2 Toeslag heffingvrij vermogen minderjarige kinderen
1.31.3 Ouderentoeslag
1.31.4 Vrijstelling maatschappelijke beleggingen
1.31.5 Vrijstelling beleggingen in durfkapitaal
1.31.6 Vrijstelling voor een uitvaartverzekering
1.31.7 Kapitaaluitkering uit levensverzekering: overgangsrecht
1.31.8 Schulden

 

Inkomstenbelasting

 

Tarieven

 

Tarief Box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning)

 

 

2007

Belastbaar inkomen meer dan

doch niet meer dan

belastingtarief

tarief premie volksverzekeringen

totaal tarief

heffing over totaal van de schijven

Jonger dan 65 jaar

 

 

 

 

 

-

€ 17.319

2,10%

31,15%

33,25%

€ 5.827

€ 17.319

31.122

9,40%

31,15%

40,55%

11.541

31.122

53.064

42 %

 

42 %

20.756

53.064

 

52 %

 

52 %

 

65 jaar en ouder

 

 

 

 

 

-

€ 17.319

2,10%

13,25%

15,35%

2.727

€ 17.319

31.122

9,40%

13,25%

22,65%

5.970

31.122

53.064

42 %

 

42 %

15.185

53.064

 

52 %

 

52 %

 

 

2006

Belastbaar inkomen meer dan

doch niet meer dan

belastingtarief

tarief premie volksverzekeringen

totaal tarief

heffing over totaal van de schijven

Jonger dan 65 jaar

 

 

 

 

 

-

€ 17.046

2,45%

31,70%

34,15%

€ 5.821

€ 17.046

30.631

9,75%

31,70%

41,45%

11.451

30.631

52.228

42 %

 

42 %

20.521

52.228

 

52 %

 

52 %

 

65 jaar en ouder

 

 

 

 

 

-

€ 17.046

2,45%

13,80%

16,25%

€ 2.769

€ 17.046

30.631

9,75%

13,80%

23,55%

5.968

30.631

52.228

42 %

 

42 %

15.038

52.228

 

52 %

 

52 %

 

 

Premiepercentages volksverzekeringen:

AOW 17,90%

ANW 1,25%

AWBZ 12,00%

31,15%

 

Tarief Box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang)

Voor belastingjaar 2007 bedraagt de belasting op het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang 22% voor zover dat inkomen lager is of gelijk aan € 250.000. Voor het meerdere geldt het reguliere tarief van 25%. Het betreft een tijdelijke maatregel: de ‘extra’ tariefschijf van 22% geldt alleen voor belastingjaar 2007. Vanaf belastingjaar 2008 geldt dus weer één vast tarief van 25%.

 

Tarief Box 3 (belastbaar inkomen uit sparen en beleggen)

De belasting op het belastbare inkomen uit sparen en beleggen bedraagt 30%.

 

Heffingskortingen

 

Bedragen heffingskortingen

 

Heffingskorting

Jonger dan 65 jaar

65 jaar en ouder

 

2007

2006

2007

2006

Algemene heffingskorting

€ 2.043

€ 1.990

€ 957

€ 948

Arbeidskorting (maximaal)

 • tot 57 jaar

 • 57, 58 of 59 jaar

 • 60 of 61 jaar

 • 62 jaar of ouder

 

1.392

1.642

1.890

2.138

 

1.357

1.604

1.849

2.095

 

 

 

 

1.001

 

 

 

 

998

Kinderkorting

 • inkomen ≤ € 28.978

 • 28.978 < inkomen < € 45.309

 

939

939-0*

 

924

924- 0*

 

440

440-0**

 

441

441-0**

Combinatiekorting

149

146

71

70

Aanvullende combinatiekorting

700

608

329

290

Alleenstaande-ouderkorting

1.437

1.414

673

674

Aanvullende alleenstaande ouderkorting (maximaal)

1.437

1.414

673

674

Jonggehandicaptenkorting

656

645

 

 

Ouderenkorting

 

 

380

374

Alleenstaande ouderenkorting

 

 

571

562

Levensloopverlofkorting (per jaar van deelname)

188

185

 

 

Ouderschapsverlofkorting (per verlofuur)

3,76

3,68

 

 

Korting maatschappelijke beleggingen

1,3%***

1,3%***

1,3%***

1,3%***

Korting directe beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen

1,3%***

1,3%***

1,3%***

1,3%***

 

* € 939 - 5,75% van (het gezamenlijke verzamelinkomen minus € 28.978)

** € 440 - 2,691% van (het gezamenlijke verzamelinkomen minus € 28.978)

*** van de vrijstelling in box 3

 

Algemene heffingskorting

Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene heffingskorting. Partners hebben ieder zelfstandig recht op deze heffingskorting. Zij kunnen deze korting niet overdragen aan hun partner. Als één van de partners geen of weinig inkomsten heeft en dus zijn eigen heffingskorting niet (helemaal) gebruikt, kan hij onder bepaalde voorwaarden (een deel van) het bedrag rechtstreeks uitbetaald krijgen door de Belastingdienst. Weinig inkomen houdt hier in: het totaalbedrag van salaris, uitkering of pensioen is lager dan ongeveer € 6.000 en er is geen ander inkomen. Voorwaarde voor uitbetaling is dat de partner van belastingplichtige voldoende inkomen heeft en voldoende belasting betaalt.

 

Arbeidskorting

Een belastingplichtige heeft recht op arbeidskorting als hij één van de volgende soorten inkomsten heeft: loon of salaris, winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden. Het moet gaan om inkomsten uit tegenwoordige arbeid.

De hoogte van de arbeidskorting is afhankelijk van het gezamenlijk bedrag van de hiervoor bedoelde inkomsten uit tegenwoordige arbeid (de arbeidskortingsgrondslag). Voor ouderen vanaf 57 jaar geldt een hogere arbeidskorting.

Kinderkorting

De hoogte van de kinderkorting hangt af van het gezamenlijke inkomen van de belastingplichtige en zijn partner.

Een belastingplichtige heeft recht op kinderkorting als aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan;

 • er behoort in 2007 meer dan zes maanden een kind tot het huishouden van de belastingplichtige en dit kind is op 31 december 2006 jonger dan 18 jaar en

 • dit kind is tijdens die periode op het woonadres van belastingplichtige of dat van zijn partner ingeschreven en wordt door één van beide in belangrijke mate onderhouden en

 • het gezamenlijke verzamelinkomen van de belastingplichtige en zijn partner is niet hoger dan
  € 45.309 (€ 44.591) .

 

Wanneer het verzamelinkomen van de belastingplichtige en zijn partner samen maximaal € 28.978

(€ 28.521) is, bedraagt de kinderkorting € 939 (€ 924). Is dit gezamenlijk verzamelinkomen hoger dan € 28.978 (€ 28.521), dan neemt het bedrag van € 939 (€ 924) af met 5,75% van het bedrag boven € 28.978 (€ 28.521), waardoor de kinderkorting geleidelijk afneemt tot nihil. Vanaf een gezamenlijk verzamelinkomen van € 45.309 (€ 44.591) komt men niet meer in aanmerking voor kinderkorting.

 

Combinatiekorting

Een belastingplichtige heeft recht op de combinatiekorting als:

 • hij inkomen uit tegenwoordige arbeid heeft waarvoor meer dan € 4.475 (€ 4.405) wordt ontvangen, of de belastingplichtige komt in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek voor ondernemers en

 • er behoort in 2007 gedurende tenminste 6 maanden een kind tot zijn huishouding dat op 31 december 2006 jonger is dan 12 jaar en

 • tijdens die periode is dit kind op hetzelfde woonadres ingeschreven als de belastingplichtige.

Als beide ouders aan de voorwaarden voldoen, hebben ze allebei recht op deze korting.

 

Aanvullende combinatiekorting

De minstverdienende partner die recht heeft op de combinatiekorting, heeft ook recht op de aanvullende combinatiekorting. Deze heffingskorting geldt eveneens voor de werkende alleenstaande ouder die recht heeft op de combinatiekorting.

 

Alleenstaande-ouderkorting

Een belastingplichtige heeft recht op de alleenstaande-ouderkorting als hij in 2007 meer dan zes maanden:

 • geen partner heeft en

 • een huishouding voert met een kind dat hij in belangrijke mate onderhoudt en dat op hetzelfde woonadres ingeschreven moet staan en

 • deze huishouding voert met geen ander dan kinderen die op 31 december 2006 de leeftijd van 27 jaar niet hebben bereikt.

 

Aanvullende alleenstaande-ouderkorting

Een belastingplichtige heeft recht op de aanvullende alleenstaande-ouderkorting als hij:

 • recht heeft op de alleenstaande-ouderkorting en

 • tegenwoordige arbeid verricht en

 • tot zijn huishouden behoort gedurende een periode van meer dan zes maanden een kind dat op 31 december 2006 de leeftijd van 16 jaar niet heeft bereikt en dat gedurende die tijd op hetzelfde woonadres is ingeschreven.

De hoogte van de aanvullende alleenstaande-ouderkorting bedraagt 4,3% van de inkomsten uit werkzaamheden buiten de huishouding, maar maximaal € 1.437 (€ 1.414).

 

Jonggehandicaptenkorting

De jonggehandicaptenkorting geldt voor de belastingplichtige die in het kalenderjaar recht heeft op een uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (een zogenoemde Wajonguitkering), tenzij voor hem de ouderenkorting geldt. Men komt ook voor de jonggehandicaptenkorting in aanmerking, als weliswaar recht bestaat op een Wajonguitkering maar niet daadwerkelijk een Wajonguitkering wordt ontvangen, vanwege het hebben van een andere uitkering of ander inkomen uit arbeid.

 

Ouderenkorting

Een belastingplichtige heeft recht op de ouderenkorting als hij op 31 december 2007 65 jaar of ouder is en een verzamelinkomen heeft van niet meer dan € 31.757 (€ 31.256).

 

Alleenstaande ouderenkorting

Een belastingplichtige heeft recht op de alleenstaande ouderenkorting als hij recht heeft op een AOW-uitkering voor alleenstaanden.

 

Levensloopverlofkorting

Op deze korting heeft men recht bij een reguliere opname van levenslooptegoed.

De levensloopverlofkorting is gelijk aan het bedrag van het opgenomen levenslooptegoed, maar ten hoogste € 188 (€ 185) per jaar waarin is gestort in de levensloopregeling. Bedragen aan levensloopverlofkorting die in voorafgaande jaren al zijn genoten worden in mindering gebracht.

 

Ouderschapsverlofkorting

De ouderschapsverlofkorting geldt voor de belastingplichtige die in 2007 gebruik maakt van zijn wettelijke recht op ouderschapsverlof en deelneemt aan de levensloopregeling. De korting wordt berekend door het aantal uren ouderschapsverlof in het kalenderjaar te vermenigvuldigen met een bedrag van 50% van het bruto minimumuurloon per opgenomen verlofuur. De korting bedraagt niet meer dan de terugval in het belastbare loon in 2007 ten opzichte van 2006.

 

Korting voor maatschappelijke beleggingen

Deze korting geldt voor de belastingplichtige die belegt in maatschappelijke beleggingen (groene beleggingen en sociaal-ethische beleggingen). De korting bedraagt 1,3% van het bedrag dat daarvoor gemiddeld is vrijgesteld op grond van de bepalingen in box 3.

 

Korting voor directe beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen

Deze korting geldt voor de belastingplichtige die belegt in direct durfkapitaal en in culturele beleggingen. De korting bedraagt 1,3% van het bedrag dat daarvoor gemiddeld is vrijgesteld op grond van de bepalingen in box 3.

 

Aanslaggrens voor de inkomstenbelasting

De aanslaggrens voor de inkomstenbelasting wordt in 2007 € 42 (€ 41). Als het verschil tussen de verschuldigde inkomstenbelasting en het saldo van de gezamenlijke voorheffingen en de voorlopige teruggaven meer bedraagt dan € 42 (€ 41) volgt een aanslag.

 

Teruggaafgrens loonbelasting en premie volksverzekeringen (T-biljet)

De grens voor teruggaaf op verzoek, op grond van teveel ingehouden loonbelasting en premie volksverzekering over het belastingjaar 2007 is € 13 (€ 13).

Naast de voorheffingen moeten ook in aanmerking worden genomen de voorlopige teruggaven (gezamenlijk genoemd: voorheffingssaldo). Als dit voorheffingssaldo de verschuldigde belasting niet of met niet meer dan € 13 (€ 13) overtreft, dan volgt geen aanslag.

 

Verruiming termijn indienen T-biljet

De termijn voor het indienen van een verzoek om teruggaaf (T-biljet) is in september 2006 wettelijk verruimd van drie jaren naar vijf jaren. Hiervoor geldt de algemene teruggaafgrens van € 13. De grens van € 454 die als voorwaarde gold bij T-biljetten die ná drie jaren maar binnen vijf jaren na afloop van het belastingjaar werden ingediend, is daarmee vervallen.

Deze wijziging werkt terug tot en met het belastingjaar 2001.

 

Reisaftrek

Voor het regelmatig woon-werkverkeer met het openbaar vervoer kan de reisaftrek van toepassing zijn. Voor deze aftrek gelden een aantal voorwaarden:

 • de belastingplichtige moet beschikken over een openbaar-vervoerverklaring of een reisverklaring en

 • de per openbaar vervoer afgelegde enkele reisafstand moet meer dan 10 kilometer bedragen en

 • de belastingplichtige moet regelmatig (doorgaans minimaal één keer per week of minimaal 40 dagen in 2007) tussen zijn woning en zijn werkplek heen en weer reizen per openbaar vervoer.

Reiskosten openbaar vervoer

Enkele reisafstand woon-werkverkeer in km

aftrekbedrag in 2007

aftrekbedrag in 2006

meer dan

niet meer dan

 

 

0

10

 

-

10

15

€ 403

€ 396

15

20

538

529

20

30

903

888

30

40

1.119

1.101

40

50

1.460

1.437

50

60

1.624

1.598

60

70

1.802

1.773

70

80

1.864

1.834

80

-

1.889

1.859

 

Voor de belastingplichtige die op drie, twee of één dag per week naar dezelfde plaats van werkzaamheden reist per openbaar vervoer bedraagt het aftrekbedrag indien de reisafstand niet meer bedraagt dan 90 kilometer: driekwart, de helft respectievelijk een kwart van het in de tabel aangegeven bedrag. Als de enkele reisafstand groter is dan 90 kilometer: € 0,21 (€ 0,21) per kilometer vermenigvuldigd met het aantal dagen waarop wordt gereisd, maar maximaal € 1.889

(€ 1.859).

 

Zeedagenaftrek

Met ingang van 1 januari 2007 vervalt de zeedagenaftrek. Door het vervallen van de zeedagenaftrek blijft de reisaftrek als enige aftrekpost over bij het belastbaar loon. Daarom vervalt het begrip “werknemersaftrek” en de bijbehorende bepaling.

 

Eigenwoningforfait

Het forfaitpercentage van de WOZ-waarde van de eigen woning bedraagt:

 

2007

Als de WOZ-waarde meer is dan

maar niet meer dan

bedraagt het forfaitpercentage

-

€ 12.500

nihil

€ 12.500

25.000

0,20%

25.000

50.000

0,30%

50.000

75.000

0,40%

75.000

en hoger

0,55%

 

2006

Als de WOZ-waarde meer is dan

maar niet meer dan

bedraagt het forfaitpercentage

-

€ 12.500

nihil

€ 12.500

25.000

0,20%

25.000

50.000

0,35%

50.000

75.000

0,45%

75.000

en hoger

0,60%

 

Het berekende eigenwoningforfait kan niet hoger zijn dan € 9.150 (€ 8.900).

 

Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld

Deze aftrek wordt verleend als het saldo van eigenwoningforfait minus de aftrekbare kosten zoals hypotheekrente positief is. De aftrek is gelijk aan het verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten.

Door deze aftrek kan de bijtelling van het eigenwoningforfait nooit leiden tot een positief inkomensbestanddeel in box 1. De regeling beoogt een positieve prikkel te geven aan de financiering van de eigen woning uit eigen middelen.

 

Bijtelling privé-gebruik auto

De bijtelling voor het privé-gebruik van de (bestel)auto door de werknemer is met ingang van

1 januari 2006 niet langer in de inkomstenbelasting belast, maar in de loonbelasting. De ondernemer en de resultaatgenieter moeten wel in de inkomstenbelasting hun privé-gebruik van de auto blijven bijtellen.

 

Buitengewone uitgaven

Per 1 januari 2006 is het nieuwe zorgstelsel ingevoerd. Naar aanleiding daarvan is ook de aftrek buitengewone uitgaven per 1 januari 2006 aangepast. De regels zijn in 2007 als volgt aangepast:

De betaalde of ingehouden inkomensafhankelijke bijdragen en de aan de ziektekostenverzekeraar betaalde aanvullende premies zorgverzekeringswet (ZVW) zijn aftrekbaar als buitengewone uitgaven.

In een kalenderjaar betaalde premies voor een zorgverzekering als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, zijn aftrekbaar als buitengewone uitgaven voor het bedrag van de voor dat jaar geldende standaardpremie, verminderd met de in het kalenderjaar ontvangen of ten gunste van de belastingplichtige verrekende zorgtoeslag (het voorschot daaronder begrepen) en vermeerderd met de in het kalenderjaar terugbetaalde of verrekende zorgtoeslag (het voorschot daaronder begrepen). In verband hiermee zijn de bedragen van de drempel buitengewone uitgaven aangepast.

Deze regels werken terug tot 1 januari 2006.

 

Drempels buitengewone uitgaven

De kosten voor ziekte, invaliditeit en dergelijke komen voor aftrek in aanmerking voor zover zij meer bedragen dan een bepaalde drempel. Het gaat dan om kosten van belastingplichtige zelf, zijn fiscale partner en zijn kinderen jonger dan 27 jaar en tot het huishouden van belastingplichtige behorende ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouder en van tot zijn huishouding behorende zorgafhankelijke ouders, broers of zusters.

 

De drempels zijn als volgt voor 2007

Verzamelinkomen van

Verzamelinkomen tot

Drempel

-

€ 6.896

€ 793

6.896 of meer

 

11,5% van het verzamelinkomen

 

De drempels zijn als volgt voor 2006

Verzamelinkomen van

Verzamelinkomen tot

Drempel

-

€ 6.783

€ 780

€ 6.783 of meer

 

11,5% van het verzamelinkomen

 

Als de belastingplichtige het hele jaar een partner heeft gehad, moeten de verzamelinkomens van de belastingplichtige en zijn partner worden samengevoegd en worden de in de tabel genoemde bedragen verdubbeld.

 

Kleding en beddengoed

Het bedrag voor extra uitgaven voor kleding en beddengoed die als uitgaven ter zake van ziekte en invaliditeit worden aangemerkt bedraagt € 300 (€ 310). Indien wordt aangetoond dat deze extra uitgaven meer bedragen dan € 600 (€ 620) wordt het bedrag van € 300 (€ 310) verhoogd tot € 750 (€ 775).

 

Reiskosten ziekenbezoek

Het bedrag voor uitgaven ter zake van reizen in verband met het regelmatig bezoeken van wegens ziekte of invaliditeit langer dan een maand verpleegde personen met wie de bezoeker bij de aanvang van de ziekte of invaliditeit een gezamenlijke huishouding voerde, is gesteld op

€ 0,20 (€ 0,19). Voorwaarde is dat de enkele reisafstand meer is dan 10 kilometer.

Uitgaven wegens arbeidsongeschiktheid

Deze uitgaven worden in aanmerking genomen indien de belastingplichtige die hiervoor in aanmerking komt bij het begin van het kalender jaar jonger is dan 65 jaar. Het in aanmerking te nemen bedrag wordt gesteld op € 808 (€ 795).

 

Uitgaven wegens chronische ziekte

Voor de vaste aftrek van € 808 (€ 795) voor uitgaven wegens chronische ziekte komt men in aanmerking indien in het kalenderjaar per persoon voor een bedrag van meer dan € 320 (€ 314) aan bepaalde specifieke ziektekosten werkelijk wordt betaald. Tot deze specifieke ziektekosten behoren geneesmiddelen, dieetkosten, eigen bijdrage AWBZ voor verzorging en verpleging, kosten van hulpmiddelen, extra kosten van vervoer en van gezinshulp en extra uitgaven voor kleding en beddengoed.

 

Indien het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek lager is dan

30.631 (€ 30.357), wordt het werkelijke bedrag van deze specifieke ziektekosten verhoogd met een vermenigvuldigingsfactor van 113% (65%). Dit betekent dat 213% (165%) van deze specifieke kosten in aftrek kunnen worden gebracht. Hierdoor kunnen personen met specifieke uitgaven eerder de drempel buitengewone uitgaven overschrijden en daardoor in aanmerking komen voor aftrek wegens buitengewone uitgaven. De toepassing van de vermenigvuldigingsfactor telt niet mee voor het behalen van het minimale bedrag € 320 (€ 314) aan specifieke uitgaven dat recht geeft op het chronisch zieken forfait.

 

Uitgaven wegens chronische ziekte van kinderen

Ouders/verzorgers van chronisch zieke kinderen kunnen per chronisch ziek kind in aanmerking komen voor een vaste aftrek van € 808 (€ 795). Aan deze aftrek worden de zelfde eisen gesteld als aan die van de hiervoor genoemde uitgaven wegens chronische ziekte. Indien beide ouders/verzorgers uitgaven voor chronische ziekte van kinderen in aanmerking nemen, nemen ze deze ieder voor de helft.

 

Uitgaven wegens ouderdom

Uitgaven ter zake van ouderdom worden in aanmerking genomen indien de belastingplichtige bij het begin van het kalenderjaar 65 jaar of ouder is. Het in aanmerking te nemen bedrag is gesteld op € 808 (€ 795).

 

Aftrek levensonderhoud voor kinderen

Uitgaven voor kosten van levensonderhoud voor kinderen jonger dan 30 jaar zijn aftrekbaar als voor het kind geen recht bestaat op kinderbijslag ingevolge de AKW en het kind geen recht heeft op studiefinanciering of een met AKW of studiefinanciering vergelijkbare regeling. Als de kosten in belangrijke mate drukken op de belastingplichtige, komen deze voor aftrek in aanmerking tot een bedrag van:

 1. 270 per kalenderkwartaal indien het kind jonger is dan 6 jaar

 2. € 330 per kalenderkwartaal indien het kind 6 jaar of ouder, maar jonger dan 12 jaar is

 3. € 399 per kalenderkwartaal indien het kind 12 jaar of ouder, maar jonger dan 18 jaar is

 4. € 330 per kalenderkwartaal indien het kind 18 jaar of ouder is.

 

De kosten van het onderhoud van een kind worden geacht in belangrijke mate op de belastingplichtige te drukken, indien de op de belastingplichtige drukkende bijdrage in de kosten van het onderhoud van het kind tenminste € 393 (€ 386) per kwartaal beloopt.

 

Het bedrag vermeld onder d. wordt verhoogd tot € 660 indien de kosten van het levensonderhoud grotendeels (voor meer dan 50%) op de belastingplichtige drukken en de kosten van de belastingplichtige voor het kind tenminste € 660 bedroegen.

Indien het kind niet tot het huishouden van de belastingplichtige behoort, wordt het bedrag onder d. vermeld verhoogd tot € 990 indien deze kosten geheel (100%) of nagenoeg geheel (90% of meer) op de belastingplichtige drukken en de kosten van belastingplichtige voor het kind tenminste € 990 bedroegen.

 

Als belastingplichtige het gehele jaar een fiscale partner heeft of een deel van het jaar een partner heeft maar wel kiest voor het gehele jaar fiscaal partnerschap en beiden doen uitgaven voor levensonderhoud voor een kind jonger dan 30 jaar worden deze uitgaven samengevoegd.

Als belastingplichtige een deel van het jaar een fiscale partner heeft en niet heeft gekozen voor het gehele jaar fiscaal partnerschap dan wordt het in aanmerking te nemen wettelijk bedrag gesteld op de helft als beiden uitgaven voor levensonderhoud van een kind in aanmerking nemen.

 

Er bestaat geen aanspraak op aftrek uitgaven levensonderhoud als het recht op kinderbijslag is uitgesloten op grond van de Wet beperking export uitkeringen.

 

Weekenduitgaven gehandicapten

Als de belastingplichtige een ernstig gehandicapt kind, broer of zus van 27 jaar of ouder die doorgaans in een AWBZ-instelling verblijft thuis verzorgt, heeft hij recht op een aftrekpost. Ook een mentor als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek kan voor de aftrek in aanmerking komen. De volgende bedragen komen voor aftrek in aanmerking:

 • 9 (€ 9) per dag van verzorging van de gehandicapte door de belastingplichtige

 • 0,20 (€ 0,19) per kilometer voor het vervoer van de gehandicapte per auto door de belastingplichtige over de reisafstand tussen de plaats waar de gehandicapte doorgaans verblijft en de plaats waar de belastingplichtige doorgaans verblijft.

Als belastingplichtige een deel van het jaar een fiscale partner heeft en niet heeft gekozen voor het gehele jaar fiscaal partnerschap dan wordt het in aanmerking te nemen bedrag gesteld op de helft als beiden weekenduitgaven gehandicapten in aanmerking nemen. Uitgaven die in aanmerking zijn genomen als weekenduitgaven voor gehandicapten kunnen niet tevens in aanmerking worden genomen als uitgaven voor levensonderhoud voor kinderen.

 

Scholingsuitgaven

Scholingsuitgaven zijn uitgaven voor het door belastingplichtige zelf volgen van een opleiding of studie met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning. Voor de aftrek van de uitgaven geldt een drempel van € 500 en een maximum van € 15.000. Als belastingplichtige recht heeft op aftrek van de vaste bedragen in het kader van de wet studiefinanciering wordt het maximum daarmee verhoogd.

 

Met ingang van belastingjaar 2007 wordt de aftrek van scholingsuitgaven uitgebreid met uitgaven voor procedures in het kader van Erkenning Verworven Competenties, waarvoor een verklaring is afgegeven door een instantie die is aangeduid bij ministeriële regeling. Daardoor kunnen belastingplichtigen uitgaven voor deze zogenoemde EVC-procedures in aftrek brengen (uiteraard slechts voor zover deze uitgaven samen met andere scholingsuitgaven de drempel overschrijden).

 

Kapitaalverzekering eigen woning

Voor de uitkering uit een kapitaalverzekering eigen woning (box 1) kunnen de volgende vrijstellingen van toepassing zijn:

 • bij 15 tot en met 19 jaar premiebetaling: maximaal € 32.500 (€ 31.900)

 • bij 20 jaar of meer premiebetaling: maximaal € 143.000 (€ 140.500).

De totale vrijstelling kan nooit meer bedragen dan € 143.000 (€ 140.500) per belastingplichtige gedurende zijn leven.

 

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen: lijfrente en andere premies

Premies voor lijfrenten zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar. Indien is voldaan aan de voorwaarden voor lijfrentepremie-aftrek, gelden vervolgens voor de hoogte van de premie-aftrek de volgende regels:

 • premies zijn aftrekbaar voor zover de belastingplichtige een pensioentekort heeft en jonger is dan 65 jaar. De hoogte van het aftrekbare bedrag moet bepaald worden aan de hand van de jaarruimte of reserveringsruimte. Bij de berekening van de jaarruimte zijn het inkomen en de pensioenaangroei van het voorafgaande kalenderjaar bepalend

 • de jaarruimte bedraagt maximaal € 25.663 (€ 25.258)

 • de reserveringsruimte bedraagt in het jaar van aftrek ten hoogste 17% van de premiegrondslag met een maximum van € 6.492 (€ 6.389). Voor de belastingplichtige die op 1 januari 2007 de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt, wordt het maximumbedrag van € 6.492

(€ 6.389) verhoogd tot € 12.823 (€ 12.621).

 

Premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, premies WAZ en premies van lijfrenten voor meerderjarige invalide(klein)kinderen zijn niet gebonden aan een maximaal aftrekbedrag.

 

De maximale premiegrondslag bij de berekening van de jaarruimte is € 150.957 (€ 148.579).

De in te bouwen AOW-franchise bij de berekening van de jaarruimte is € 10.990 (€ 10.816).

Voor tijdelijke oudedagslijfrenten is het maximaal bedrag van de jaaruitkering € 19.468

(€ 19.161).

 

In verband met de invoering van de Wet Vut/prepensioen/levensloop zijn premies voor overbruggingslijfrenten met ingang van 2006 niet meer aftrekbaar. Voor aftrek van premies voor tijdelijk oudedagslijfrenten is de eis gesteld dat de termijnen niet eerder ingaan dan het jaar waarin de belastingplichtige 65 jaar wordt.

 

Kamerverhuurvrijstelling

De vrijstelling voor kamerverhuur bedraagt in 2007 € 4.010 (€ 3.902).

 

Giftenaftrek

Voor giften die niet in de vorm van periodieke uitkeringen zijn gedaan (de zogenaamde andere giften) geldt een drempel van € 60 of als dat meer is 1% van het verzamelinkomen (vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek). Tevens geldt voor deze giften een maximum van 10% van dat inkomen. Bij partners geldt dat zij hun “andere giften” en hun verzamelinkomens moeten samenvoegen. Onder voorwaarden zijn giften in de vorm van periodieke uitkeringen volledig aftrekbaar. Giften die de vorm hebben van het afzien van een vergoeding van kosten voor vervoer per auto, anders dan per taxi, worden in aanmerking genomen voor € 0,20 (€ 0,19) per kilometer.

 

Aftrek van bepaalde gemengde kosten

De kosten die ten laste van de winst kunnen worden gebracht in verband met het gebruik van een privé auto voor de onderneming bedragen voor 2007 € 0,19 per kilometer.

 

Winstvrijstelling voor aan eindloonheffing onderworpen bedragen

Bij de bepaling van de winst uit onderneming worden bedragen waarover in de loonbelasting al eindheffing heeft plaats gevonden niet meer in aanmerking genomen.

 

Waardering onderhanden werk en onderhanden opdrachten

Bij de bepaling van de winst uit onderneming wordt met ingang van 1 januari 2007 bij de waardering onderhanden werk en onderhanden opdrachten voortaan het zogenoemde constante deel van de algemene kosten geactiveerd en voortschrijdend winst worden genomen. De nieuwe waarderingsregel is effectief aan het einde van het eerste boekjaar dat op of na 1 januari 2007 eindigt. Als het boekjaar het kalenderjaar is, is dat 31 december 2007.

 

Afschrijving bedrijfsmiddelen

Bij de bepaling van de winst uit onderneming wordt met ingang van 1 januari 2007 het afschrijvingspercentage van goodwill gesteld op maximaal 10% en voor andere bedrijfsmiddelen wordt het afschrijvingspercentage gesteld op 20% op jaarbasis.

 

Beperking afschrijving gebouwen

Bij de bepaling van de winst uit onderneming wordt de normale jaarlijkse afschrijving op gebouwen beperkt. Deze beperking houdt in dat de boekwaarde van een gebouw niet mag dalen beneden de zogenoemde bodemwaarde. Voor gebouwen die worden verhuurd aan derden (gebouw ter belegging) wordt de WOZ-waarde als bodemwaarde gehanteerd. Voor gebouwen in eigen gebruik wordt 50% van de WOZ-waarde als bodemgrens gehanteerd.

Met betrekking tot een gebouw dat reeds vóór 1 januari 2007 tot het ondernemingsvermogen of resultaatsvermogen behoorde en waarop nog niet gedurende tenminste drie jaren is afgeschreven, gaat het nieuwe regime pas in in het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarin die drie jaren zijn geëindigd.

 

Willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen

Bij de bepaling van de winst uit onderneming vindt met ingang van 1 januari 2007 de beperking afschrijving gebouwen geen toepassing voor gebouwen die kwalificeren als milieubedrijfsmiddel. De boekwaarde voor een gebouw dat kwalificeert als milieubedrijfsmiddel mag dalen beneden de bodemwaarde.

 

Investeringsaftrek

De belastingplichtige die investeert in bedrijfsmiddelen kan (naast de afschrijvingen) een deel van het investeringsbedrag van de winst aftrekken, de zogenoemde investeringsaftrek.

Deze aftrek kan de vorm hebben van kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, van energie-investeringsaftrek, van milieu-investeringsaftrek en van filminvesteringsaftrek.

 

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

De belastingplichtige die in een kalenderjaar investeert in bedrijfsmiddelen, kan een aangewezen percentage van het investeringsbedrag van de winst over dat jaar aftrekken.

 

Per 1 januari 2007 is de tabel vastgesteld zoals aangegeven onder Tabel A. Om redenen van wetstechnische aard kon de indexering van de bedragen van de tabel per 1 januari 2007 niet correct worden toegepast waardoor de meeste bedragen te laag zijn vastgesteld. Deze bedragen zullen daarom in de loop van 2007 met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2007 nog worden aangepast zoals aangegeven onder tabel B. De aftrekpercentages zijn in de tabellen A en B gelijk.

 

Tabel A

Tabel B

Tabel A + B

meer dan

maar niet meer dan

meer dan

maar niet meer dan

bedraagt het percentage

 

€ 2.100

 

€ 2.100

0

€ 2.100

35.000

€ 2.100

35.000

25

35.000

68.000

35.000

68.000

21

68.000

99.000

68.000

100.000

12

99.000

132.000

100.000

133.000

8

132.000

164.000

133.000

166.000

5

164.000

197.000

166.000

198.000

2

197.000

230.000

198.000

232.000

1

230.000

263.000

232.000

 

0

263.000

295.000

 

 

0

295.000

 

 

 

0

 

Bij een samenwerkingsverband worden de investeringen voor het hele samenwerkingsverband samengenomen.

 

Energie-investeringsaftrek

Voor ondernemers die investeren in bedrijfsmiddelen met betrekking waartoe is verklaard dat sprake is van energie-investeringen (investeringen die in het belang zijn van een doelmatig gebruik van energie) geldt de energie-investeringsaftrek. Hieronder kunnen tevens worden begrepen de kosten van een advies dat (mede) op die investering betrekking heeft ter zake van energiebesparende maatregelen in gebouwen of bij processen.

 

De energie-investeringsaftrek bedraagt 44% (44%) bij een bedrag aan energie-investeringen in een kalenderjaar van meer dan € 2.100 (€ 2.100). Als bedrag aan energie-investeringen wordt ten hoogste in aanmerking genomen € 110.000.000 (€ 108.000.000). Bij een samenwerkingsverband worden de investeringen voor het hele samenwerkingsverband samengenomen.

Investeringen kunnen voor zowel de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek als de energie-investeringsaftrek in aanmerking komen.

 

Milieu-investeringsaftrek

Voor ondernemers die investeren in bedrijfsmiddelen die zijn aangewezen als milieu-investeringen (investeringen in het belang van de bescherming van het Nederlandse milieu) geldt de milieu-investeringsaftrek. Hieronder kunnen tevens worden begrepen de kosten van een milieu-advies.

Bij een bedrag aan milieu-investeringen in een kalenderjaar van meer dan € 2.100 (€ 2.100) bedraagt de milieu-investeringsaftrek:

 • voor milieu-investeringen die behoren tot categorie I: 60%

 • voor milieu-investeringen die behoren tot categorie II: 50%

 • voor milieu-investeringen die behoren tot categorie III: 40%

 • voor milieu-investeringen die behoren tot categorie IV: 30%

 • voor milieu-investeringen die behoren tot categorie V: 15%

 

De milieu-investeringsaftrek is van toepassing naast de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Heeft de ondernemer gekozen voor de energie-investeringsaftrek, dan komt de investering niet tevens in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

 

Filminvesteringsaftrek en overige filmstimulering

In het Belastingplan 2006 is aangekondigd dat de filminvesteringsaftrek wordt verhoogd van 47% naar 55%. Ook wordt een filmexploitatievrijstelling geïntroduceerd. Als gevolg hiervan hoeft een deel van de omzet niet tot de winst gerekend te worden. Deze vrijstelling bedraagt maximaal 55% van het bedrag waarover filminvesteringsaftrek is berekend. Nieuw is de mogelijkheid voor commanditaire vennoten die in aanmerking komen voor filminvesteringsaftrek dat het bedrag dat zij als verlies mogen opgeven met 30% mag worden verhoogd. Zij kunnen ook willekeurig afschrijven. In verband met de goedkeuring door Brussel zijn deze maatregelen op 8 april 2006 in werking getreden. Deze maatregelen zijn van toepassing tot 1 juli 2007.

 

Desinvesteringsbijtelling

Een ondernemer die in een jaar bedrijfsmiddelen van de hand doet (desinvesteert) waarin hij binnen vijf jaar daarvoor heeft geïnvesteerd, moet, als hij met die desinvestering een bepaalde drempel overschrijdt, een bedrag aan de winst toevoegen gelijk aan het destijds genoten investeringsaftrekpercentage over het bedrag van de desinvestering. Daarbij kan de desinvesteringsbijtelling niet hoger zijn dan de destijds genoten investeringsaftrek. De desinvesteringsdrempel is voor 2007 vastgesteld op € 2.100 (€ 2.100).

 

Ondernemersaftrek

De ondernemersaftrek is het gezamenlijke bedrag van:

 • de zelfstandigenaftrek

 • de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk

 • de meewerkaftrek

 • de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en

 • de stakingsaftrek.

 

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek geldt voor de ondernemer die aan het urencriterium voldoet.

Voor de ondernemer die bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt bedraagt:

 

Bij een winst in 2007 van

Meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de zelfstandigenaftrek

-

€ 13.360

9.028

€ 13.360

15.500

8.393

15.500

17.640

7.761

17.640

50.515

6.916

50.515

52.655

6.313

52.655

54.795

5.645

54.795

56.930

4.982

56.930

-

4.379

 

Bij een winst in 2006 van

Meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de zelfstandigenaftrek

-

13.150

€ 8.885

€ 13.150

15.255

8.260

15.255

17.360

7.638

17.360

49.720

6.807

49.720

51.825

6.213

51.825

53.935

5.556

53.935

56.030

4.903

56.030

-

4.310

 

Indien de ondernemer in een of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was en bij hem in die periode niet meer dan tweemaal zelfstandigenaftrek is toegepast, wordt de zelfstandigenaftrek verhoogd met € 2.019 (€ 1.987) (startersaftrek).

De zelfstandigenaftrek voor de ondernemer die bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt bedraagt met ingang van 1 januari 2007 50% van de zelfstandigenaftrek voor de ondernemer die bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt.

 

Aftrek speur - en ontwikkelingswerk

De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk geldt voor de ondernemer die aan het urencriterium voldoet en die in het kalenderjaar ten minste 500 uur (500 uur) besteedt aan werk dat bij een S&O-verklaring is aangemerkt als speur- en ontwikkelingswerk. De aftrek bedraagt € 11.436

(€ 11.255).

 

Indien de ondernemer in een of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was en bij hem in die periode niet meer dan tweemaal de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk is toegepast, wordt de aftrek speur- en ontwikkelingswerk verhoogd met

€ 5.719 (€ 5.628).

 

Meewerkaftrek

De meewerkaftrek geldt voor de ondernemer die aan het urencriterium voldoet en van wie de partner zonder enige vergoeding arbeid verricht in een onderneming waaruit de belastingplichtige als ondernemer winst geniet.

 

Bij arbeid van de partner die gedurende het kalenderjaar een aantal uren in beslag neemt

gelijk aan of meer dan

maar minder dan

bedraagt de meewerkaftrek

525

875

1,25% van de winst

875

1.225

2 % van de winst

1.225

1.750

3 % van de winst

1.750

 

4 % van de winst

 

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid geldt met ingang van 1 januari 2007 voor de ondernemer die een onderneming vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering start en niet aan het urencriterium voldoet maar wel aan een verlaagd urencriterium van 800 uur.

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid bedraagt € 12 000, € 8000 en € 4000 voor het eerste, tweede, respectievelijk derde jaar. De aftrek kan niet hoger zijn dan de genoten winst.

 

Stakingsaftrek

De stakingsaftrek geldt voor de ondernemer die in het kalenderjaar winst behaalt met of bij het staken van één of meer gehele ondernemingen waaruit hij als ondernemer winst geniet en bedraagt € 3.630 eenmaal per leven.

 

MKB-Vrijstelling

De MKB-vrijstelling geldt met ingang van 1 januari 2007 voor de ondernemer die aan het urencriterium voldoet. De vrijstelling bedraagt 10% van de winst nadat deze is verminderd met de ondernemingsaftrek.

 

Oudedagsreserve

De ondernemer die aan het urencriterium voldoet en die bij de aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt, kan bij het bepalen van de in een kalenderjaar genoten winst over dat jaar toevoegen aan de oudedagsreserve. Dit betekent dat hij elk jaar een bepaald bedrag als aftrekpost ten laste van de winst mag brengen. De toevoeging aan de oudedagsreserve over een kalenderjaar bedraagt 12% van de winst, maar niet meer dan

€ 11.227 (€ 11.050).

Deze toevoeging wordt verminderd met de ten laste van de winst gekomen pensioenpremies.

De toevoeging bedraagt ten hoogste het bedrag waarmee het ondernemingsvermogen bij het einde van het kalenderjaar de oudedagsreserve bij het begin van het kalenderjaar te boven gaat.

 

Verrekening verliezen na geruisloze terugkeer uit de BV

Verrekening van verliezen die resteren na geruisloze terugkeer uit de NV of BV door aandeelhouders die de onderneming voortzetten wordt beperkt tot 24/46 deel van die verliezen.

 

 

Extra lijfrentepremieaftrek bij stakende ondernemers

De extra ruimte aan lijfrentepremieaftrek bij ondernemers die hun onderneming of een gedeelte van hun onderneming staken bedraagt maximaal:

 

Bij

2007

2006

 • overdrachten door ondernemers van 60 jaar of ouder

 • overdrachten door invalide ondernemers

 • het staken van de onderneming door overlijden

€ 411.698

€ 405.214

 • overdrachten door ondernemers van 50 tot 60 jaar

 • overdrachten door ondernemers indien de lijfrente-uitkeringen direct ingaan

205.854

202.612

In de overige gevallen

102.932

101.311

 

Bij de berekening van de ruimte voor de lijfrentepremieaftrek is het inkomen en de pensioenaangroei van het voorafgaande kalenderjaar bepalend. Ondernemers mogen in het jaar dat zij (een deel van) hun onderneming staken op verzoek daarvan afwijken en bij de berekening van de lijfrentepremieaftrek er voor kiezen om de gegevens van het kalenderjaar zelf te gebruiken. In het opvolgende kalenderjaar, waarin weer uitgegaan moet worden van de gegevens van het voorafgaande kalenderjaar, mag de stakingwinst niet nogmaals bij de berekening van de ruimte voor de lijfrentepremieaftrek in aanmerking worden genomen.

 

Beperking verliesrekening

Voor het verlies uit werk en woning blijft de achterwaartse verliesverrekening van 3 jaar gehandhaafd. Voor het verlies uit aanmerkelijk belang wordt de achterwaartse verliesverrekening beperkt tot 1 jaar (was 3 jaar). De voorwaartse verliesverrekening voor het verlies uit werk en woning en het verlies uit aanmerkelijk belang wordt 9 jaar, voor ondernemingsverliezen en het verlies uit aanmerkelijk belang was deze onbeperkt.

Overgangsrecht: Tot en met 2011 kunnen alle nog niet verrekende verliezen worden verrekend.

 

Box 3

 

Heffingvrij vermogen

Bij de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen heeft een belastingplichtige recht op een heffingvrij vermogen van € 20.014 (€ 19.698). Het heffingvrije vermogen kan onder voorwaarden worden overgedragen aan de partner.

 

Toeslag heffingvrij vermogen minderjarige kinderen

Het heffingvrije vermogen kan worden verhoogd met de toeslag heffingvrij vermogen minderjarige kinderen indien de belastingplichtige als ouder op 31 december 2007 het gezag uitoefent over een minderjarig kind. De toeslag heffingvrij vermogen minderjarige kinderen bedraagt € 2.674 (€ 2.631) per minderjarig kind. Indien de belastingplichtige een partner heeft, wordt deze toeslag bij de oudste partner in aanmerking genomen, tenzij zij gezamenlijk anders verzoeken.

 

Ouderentoeslag

Het heffingvrije vermogen kan onder voorwaarden worden verhoogd met de ouderentoeslag. Om in aanmerking te komen voor de ouderentoeslag moet men op 31 december 2007 65 jaar of ouder zijn. De hoogte van de ouderentoeslag wordt als volgt berekend:

 

Bij een inkomen uit werk en woning (vóór inachtneming van de uitgaven voor kinderopvang en de persoonsgebonden aftrek) van

 

2007

meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de ouderentoeslag

-

€ 13.540

€ 26.494

€ 13.540

18.836

13.247

18.836

-

nihil

 

2006

meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de ouderentoeslag

-

€ 13.326

€ 26.076

€ 13.326

18.539

13.038

18.539

-

nihil

 

Om in aanmerking te komen voor de ouderentoeslag mag de gemiddelde rendementsgrondslag (na aftrek van het heffingvrije vermogen) niet meer bedragen dan € 264.848 (€ 260.677).

Als men het hele jaar dezelfde fiscale partner heeft dan mag de gezamenlijke gemiddelde rendementsgrondslag (na aftrek van het heffingvrije vermogen) niet meer bedragen dan

529.696 (€ 521.354) om in aanmerking te komen voor de ouderentoeslag. De ouderentoeslag kan onder voorwaarden worden overgedragen aan de partner.

 

Vrijstelling maatschappelijke beleggingen

Van de vermogensrendementsheffing zijn vrijgesteld maatschappelijke beleggingen tot een gezamenlijk maximum van € 53.421 (€ 52.579).

Maatschappelijke beleggingen zijn beleggingen in fiscaal erkende groene of sociaal-ethische fondsen.

De vrijstelling voor maatschappelijke beleggingen kan onder voorwaarden worden overgedragen aan de partner.

 

Vrijstelling beleggingen in durfkapitaal

Van de vermogensrendementsheffing zijn vrijgesteld beleggingen in durfkapitaal tot een gezamenlijk maximum van € 53.421 (€ 52.579).

Beleggingen in durfkapitaal zijn beleggingen in fiscaal erkende durfkapitaalfondsen (indirecte beleggingen) en bepaalde leningen aan startende ondernemers (directe beleggingen). De culturele beleggingen worden ook tot de beleggingen in durfkapitaal gerekend.

De vrijstelling voor beleggingen in durfkapitaal kan onder voorwaarden worden overgedragen aan de partner.

 

Vrijstelling voor een uitvaartverzekering

De vrijstelling voor een uitvaartverzekering of een andere overlijdensrisicoverzekering in box 3 bedraagt € 6.492 (€ 6.389).

 

Kapitaaluitkering uit levensverzekering; overgangsrecht

Voor op 14 september 1999 bestaande kapitaalverzekeringen kan onder voorwaarden een vrijstelling van maximaal € 123.428 van toepassing zijn. Dit bedrag is gelijk aan het bedrag in 2005. Deze vrijstelling kan onder voorwaarden worden overgedragen aan de partner.

 

Schulden

Voor de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen worden schulden in aanmerking genomen voor zover de gezamenlijke waarde meer bedraagt dan € 2.800 (€ 2.700).

Als de belastingplichtige heel 2007 een partner had, kan op beider verzoek een schuldendrempel van € 5.600 (€ 5.400) in aanmerking worden genomen voor de belastingplichtige en diens partner samen. De belastingplichtige en zijn partner mogen dit bedrag onderling toedelen, maar zij mogen geen hogere drempel in aanmerking nemen dan het deel van de schulden dat zij aan zichzelf toerekenen. Als geen verzoek wordt gedaan, dan is de drempel € 5.600 (€ 5.400) per partner.