taxci
 

Belastingwijzigingen 2007 - Overige belastingen

Laatst gewijzigd: 11-03-2011

 

Sofinummer wordt burgerservicenummer
Verlaagd btw-tarief voor medische middelen
Aanpassing btw-vrijstelling thuiszorg aan Wet maatschappelijke ondersteuning
Btw-aanpassingen aan Europese jurisprudentie
Btw-regels lompenhandel
Wijzigingen dividendbelasting
Jaarlijkse waardering onroerende zaken
Vrijstelling overdrachtsbelasting cultuurgrond

Sofinummer wordt burgerservicenummer

In 2007 verandert het sofinummer in het burgerservicenummer (BSN). Het BSN is hetzelfde nummer als het sofinummer. Alleen de naam verandert. Invoering van het BSN zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2007 plaatsvinden.

 

Verlaagd btw-tarief voor medische hulpmiddelen

De toepassing van het verlaagde btw-tarief voor medische hulpmiddelen wordt uitgebreid met de volgende hulpmiddelen:

·         hulpmiddelen die specifiek zijn ontworpen voor het overnemen van de fixatiefunctie van een niet of slecht functionerende hand

·         hulpmiddelen voor het uittrekken van therapeutisch elastische kousen

·         computermuis-software voor tremorpatiënten

·         leespennen en andere hulpmiddelen die ten behoeve van dyslectici tekst omzetten in spraak

·         oorapparaten voor stotteraars

·         meetapparatuur voor de zelfdiagnose van de stollingstijd van bloed

·         medicijnvernevelaars

·         apparaat dat zelf medicinale zuurstof maakt en tegelijk (kort) opslaat

·         trolley voor een zuurstofcilinder

·         teksttelefoons voor doven die spraak omzetten in tekst

 

Aanpassing btw-vrijstelling thuiszorg aan Wet maatschappelijke ondersteuning

De wettelijke btw-vrijstelling voor thuiszorg wordt geactualiseerd en aangepast aan de (met ingang van 1-1-2007) in werking tredende Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Er is geen inhoudelijke wijziging mee beoogd.

 

Btw-aanpassingen aan Europese jurisprudentie

De btw wordt aangepast naar aanleiding van Europese jurisprudentie. Een ondernemer heeft daardoor vanaf 1 januari 2007 een recht op aftrek van de btw die hij heeft betaald bij aankoop van goederen voor zijn onderneming, voorzover hij die goederen tevens privé gebruikt. Over de kosten van het privé-gebruik moet de ondernemer btw gaan betalen.

 

Btw-regels lompenhandel

Per 1 januari 2007 geldt een verleggingsregeling voor de btw bij levering van schroot en afvalstoffen. De zogenaamde lompenregeling komt hiermee te vervallen. 

 

Wijzigingen dividendbelasting 

·         Het tarief van de dividendbelasting gaat omlaag van 25% naar 15%.

·         In andere EU-lidstaten gevestigde vrijgestelde lichamen, zoals pensioenfondsen, krijgen recht op teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting.

·         Nederlandse vennootschappen hoeven voortaan geen dividendbelasting meer in te houden als het dividend wordt uitbetaald aan een in een andere EU-lidstaat gevestigde vennootschap die voor ten minste 5% (was 20%) deelneemt in de Nederlandse vennootschap.

 

Jaarlijkse waardering onroerende zaken

Vanaf 1 januari 2007 gaan gemeenten de WOZ-waarde van onroerende zaken jaarlijks vaststellen. De waardepeildatum ligt nog wel twee jaar voor het kalenderjaar waarvoor die waarde zal worden gebruikt. In het kalenderjaar 2007 zal dus de waarde volgens de waardepeildatum 1 januari 2005 gebruikt worden. Vanaf 1 januari 2008 zal de periode tussen het gebruik van de WOZ-waarde en de waardepeildatum van een onroerende zaak nog maar 1 jaar bedragen. Dit betekent dat voor het kalenderjaar 2008 de waarde naar de waardepeildatum 1 januari 2007 geldt.

 

Vrijstelling overdrachtsbelasting cultuurgrond

Met ingang van 1 januari 2007 is er één vrijstelling voor alle cultuurgrond. Daardoor zijn 5 specifieke vrijstellingen voor verkrijgingen van landbouwgrond vervallen. Voorwaarde van deze nieuwe vrijstelling is wel dat de grond na aankoop nog 10 jaar als zodanig in een landbouwbedrijf wordt gebruikt. Indien de grond -binnen de 10 jaarstermijn- gebruikt wordt om bijvoorbeeld op te gaan bouwen dan vervalt de eerder verkregen vrijstelling. De vrijstelling vervalt niet indien de grond een natuurbestemming krijgt.