taxci
 

Bronbelasting op royalty's uit Singapore

Laatst gewijzigd: 02-03-2007

Verdrag

 Signapore

Artikel

 Royalty's

Getekend

 19 februari 1971

In werking getreden

 


Art. 12

 

Royalty's

 

1. Onder voorbehoud van de bepalingen van het zesde lid zijn royalty's afkomstig uit een van de Staten en betaald aan een inwoner van de andere Staat, slechts in die andere Staat belastbaar.
2. Onder voorbehoud van de bepalingen van het zesde lid zijn bedragen ineens verkregen uit de vervreemding van enig recht of enige zaak uit hoofde waarvan royalty's verschuldigd zijn, slechts belastbaar in de Staat waarvan de vervreemder inwoner is.
3. De uitdrukking 'royalty's', zoals gebezigd in dit artikel, betekent vergoedingen van welke aard ook voor het gebruik van, of voor het recht van gebruik van, een auteursrecht op een werk op het gebied van de wetenschap, van een octrooi, een fabrieks- of handelsmerk, een tekening of model, een plan, een geheim recept of werkwijze, dan wel voor het gebruik van, of het recht van gebruik van, nijverheids- en handelsuitrusting of wetenschappelijke uitrusting, of voor inlichtingen omtrent ervaringen op het gebied van nijverheid, handel of wetenschap.
4. De bepalingen van het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing, indien de genieter van de royalty's of bedragen ineens, die inwoner is van een van de Staten, in de andere Staat waaruit de royalty's of bedragen ineens afkomstig zijn, een vaste inrichting heeft en het recht of de zaak uit hoofde waarvan de genoemde inkomsten verschuldigd zijn, tot het bedrijfsvermogen van die vaste inrichting behoort. In een zodanig geval zijn de bepalingen van artikel 7 van toepassing.
5. Indien, tengevolge van een bijzondere verhouding tussen de schuldenaar en de schuldeiser of tussen hen beiden en een derde, het bedrag van de betaalde royalty's, in aanmerking nemende het gebruik, het recht, de zaak, of de inlichtingen waarvoor zij worden betaald, hoger is dan het bedrag dat zonder zulk een verhouding door de schuldenaar en de schuldeiser zou zijn overeengekomen, vinden de bepalingen van de voorgaande leden van dit artikel slechts op het laatstbedoelde bedrag toepassing. In dat geval blijft het daarboven uitgaande deel van de betaalde bedragen belastbaar overeenkomstig de wetgeving van elk van de Staten, zulks met inachtneming van de overige bepalingen van deze Overeenkomst.
6. Deze Overeenkomst is niet van toepassing op vergoedingen van welke aard ook voor het gebruik van, of voor het recht van gebruik van, een auteursrecht op een werk op het gebied van letterkunde of kunst, daaronder begrepen bioscoopfilms en geluidsbanden voor televisie of radio, of op bedragen ineens verkregen uit de vervreemding van enig recht of enige zaak uit hoofde waarvan die vergoedingen verschuldigd zijn.

 

Hierboven treft u de bewoording aan van het artikel uit het belastingverdrag tussen Nederland en Singapore met betrekking tot royalty’s. Wij attenderen u erop dat het werkelijke bronheffingspercercentage kan afwijken van hetgeen in het verdrag is bepaald, bijvoorbeeld door antimisbruik bepalingen in lokale wetgeving, afwijkende bepalingen uit het protocol, etc. Alvorens u met deze informatie aan de slag gaat, adviseren wij u dan ook om ons eerst te raadplegen voor het juiste bronheffingspercentage in uw concrete situatie. U kunt ons bereiken via e-mail of telefonisch op kantoor onder nummer 010-2010466