taxci
 

Bronbelasting op royalty's uit Duitsland

Laatst gewijzigd: 08-02-2007

Verdrag

Duitsland

Artikel

Royalty's

Getekend

16 juni 1959

In werking getreden

 

Art. 15.

Royalty's

 

1. Indien een persoon met woonplaats in een van de Staten uit de andere Staat inkomsten verkrijgt in de vorm van royalty’s of andere vergoedingen voor het gebruik maken van of voor het recht tot het gebruik maken van uitvinders rechten, auteursrechten, octrooien, modellen, procédés, handelsmerken of soortgelijke rechten (behalve rechten met betrekking tot de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen) heeft de woonstaat het recht tot belastingheffing voor deze inkomsten.
2. Het eerste lid is ook van toepassing op de inkomsten uit de vervreemding van de aldaar vermelde rechten.
3. Als royalty’s worden ook beschouwd huren en soortgelijke vergoedingen voor het ter beschikking stellen van films, voor het gebruik van nijverheids-, handels- of wetenschappelijke uitrustingen of voor het ter beschikking stellen van bedrijfservaring.
4. Het eerste en het tweede lid zijn niet van toepassing indien een persoon met woonplaats in een van de Staten een vaste inrichting in de andere Staat heeft en de inkomsten door middel van deze vaste inrichting verkrijgt. In dit geval heeft de andere Staat het recht tot belastingheffing voor deze inkomsten.


Hierboven treft u de bewoording aan van het artikel uit het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland met betrekking tot royalty’s. Wij attenderen u erop dat het werkelijke bronheffingspercercentage kan afwijken van hetgeen in het verdrag is bepaald, bijvoorbeeld door antimisbruik bepalingen in lokale wetgeving, afwijkende bepalingen uit het protocol, etc. Alvorens u met deze informatie aan de slag gaat, adviseren wij u dan ook om ons eerst te raadplegen voor het juiste bronheffingspercentage in uw concrete situatie. U kunt ons bereiken via e-mail of telefonisch op kantoor onder nummer 010-2010466