taxci
 

Bronbelasting op royalty's uit Australië

Laatst gewijzigd: 08-02-2007

Verdrag  

Australië

Artikel

Royalty's

Getekend

17 maart 1976

Inwerkingtreding

                                                                                           

Art. 12.

 

Royalty's

 

(1). Royalty's afkomstig uit een van de Staten mogen, indien het royalty's betreft waartoe een inwoner van de andere Staat uiteindelijk gerechtigd is, in die andere Staat worden belast.
(2). Deze royalty's mogen in de Staat waaruit zij afkomstig zijn, overeenkomstig de wetgeving van die Staat worden belast, maar de aldus geheven belasting mag 10 percent van het bruto-bedrag van de royalty's niet overschrijden.
(3). De uitdrukking 'royalty's' in dit artikel betekent vergoedingen, al dan niet periodiek betaald en hoe ook omschreven of berekend, voor zover zij worden betaald voor het gebruik van, of voor het recht van gebruik van, een auteursrecht, van een octrooi, van een tekening of model, van een plan, van een geheim recept of een geheime werkwijze, van een fabrieks- of handelsmerk, of van een andere soortgelijke zaak of soortgelijk recht, of van nijverheidsuitrusting, handelsuitrusting of wetenschappelijke uitrusting, dan wel voor het verstrekken van kennis of inlichtingen op het gebied van wetenschap, techniek, nijverheid of handel of voor het verstrekken van bijstand van bijkomstige en aanvullende aard die verleend wordt om de toepassing of het genot van die kennis of inlichtingen of van elke andere zaak of elk ander recht waarop dit artikel van toepassing is, mogelijk te maken. De uitdrukking omvat ook vergoedingen, voor zover zij worden betaald voor het gebruik van, of voor het recht van gebruik van, bioscoopfilms, van films of beeldbanden voor televisie-uitzendingen of van geluidsbanden voor radio-uitzendingen.
(4). De bepalingen van het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing, indien de persoon die uiteindelijk tot de royalty's gerechtigd is en die inwoner is van een van de Staten, in de andere Staat waaruit de royalty's afkomstig zijn, een bedrijf uitoefent met behulp van een in die andere Staat gevestigde vaste inrichting en de zaak of het recht uit hoofde waarvan de royalty's verschuldigd zijn, tot het bedrijfsvermogen van die vaste inrichting behoort. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 7 van toepassing.
(5). Royalty's worden geacht uit een Staat afkomstig te zijn, indien zij worden betaald door die Staat zelf of door een staatkundig onderdeel van die Staat of door een plaatselijk publiekrechtelijk lichaam van die Staat of door een inwoner van die Staat. Indien evenwel -

(a).

de persoon die de royalty's betaalt inwoner is van een van de Staten en in de andere Staat of buiten beide Staten een vaste inrichting bezit, waarvoor de verplichting tot betaling van de royalty's was aangegaan, en de royalty's ten laste komen van de vaste inrichting, worden de royalty's geacht daarvandaan afkomstig te zijn waar de vaste inrichting is gevestigd;

(b).

de persoon die de royalty's betaalt niet inwoner is van een van beide Staten, maar in een van de Staten een vaste inrichting bezit, waarvoor de verplichting tot betaling van de royalty's was aangegaan, en de royalty's ten laste komen van de vaste inrichting, worden de royalty's geacht daarvandaan afkomstig te zijn waar de vaste inrichting is gevestigd.

(6). Indien, tengevolge van een bijzondere verhouding tussen de schuldenaar en de persoon die uiteindelijk tot de royalty's gerechtigd is of tussen hen beiden en een derde, het bedrag van de betaalde royalty's, gelet op de prestatie waarvoor zij worden betaald, hoger is dan het bedrag dat, naar verwacht had mogen worden, zonder zulk een verhouding door de schuldenaar en de uiteindelijk gerechtigde zou zijn overeengekomen, vinden de bepalingen van dit artikel slechts op het laatstbedoelde bedrag toepassing. In dat geval blijft het daarboven uitgaande deel van de betaalde royalty's belastbaar overeenkomstig de wetgeving van elk van de Staten, doch onder voorbehoud van de overige bepalingen van deze Overeenkomst.

 

Hierboven treft u de bewoording aan van het artikel uit het belastingverdrag tussen Nederland en Australië met betrekking tot royalty’s. Wij attenderen u erop dat het werkelijke bronheffingspercercentage kan afwijken van hetgeen in het verdrag is bepaald, bijvoorbeeld door antimisbruik bepalingen in lokale wetgeving, afwijkende bepalingen uit het protocol, etc. Alvorens u met deze informatie aan de slag gaat, adviseren wij u dan ook om ons eerst te raadplegen voor het juiste bronheffingspercentage in uw concrete situatie. U kunt ons bereiken via e-mail of telefonisch op kantoor onder nummer 010-2010466