taxci
 

Bronbelasting op rente uit het Verenigd Koninkrijk

Laatst gewijzigd: 08-02-2007

Verdrag

Verenigd Koninkrijk

Artikel

Interest

Getekend

27 mei 1986

In werking getreden

11 mei 1994

Art. 11.

Interest

1. Interest afkomstig uit een van de Staten die wordt verkregen door een inwoner van de andere Staat, die de uiteindelijk gerechtigde tot de interest is, is slechts in die andere Staat belastbaar.
2. De uitdrukking 'interest', zoals gebezigd in dit artikel, betekent inkomsten uit schuldvorderingen van welke aard ook, al dan niet verzekerd door hypotheek en al dan niet aanspraak gevend op een aandeel in de winst van de schuldenaar, en in het bijzonder inkomsten uit overheidsleningen en inkomsten uit obligaties of schuldbewijzen, daaronder begrepen de aan zodanige leningen, obligaties of schuldbewijzen verbonden premie's en prijzen, maar de uitdrukking omvat niet inkomsten die in artikel 10 zijn behandeld. In rekening gebrachte boete voor te late betaling wordt voor de toepassing van dit artikel niet als interest aangemerkt.
3. De bepaling van het eerste lid van dit artikel is niet van toepassing, indien de uiteindelijk gerechtigde tot de interest, die inwoner is van een van de Staten, in de andere Staat waaruit de interest afkomstig is een bedrijf uitoefent door middel van een aldaar gevestigde vaste inrichting, of in die andere Staat zelfstandige arbeid verricht vanuit een aldaar gevestigd vast middelpunt, en de vordering uit hoofde waarvan de interest wordt betaald, tot het bedrijfsvermogen van die vaste inrichting of tot het beroepsvermogen van dat vaste middelpunt behoort. In dat geval zijn, naar gelang van het geval, de bepalingen van artikel 7 of artikel 14 van toepassing.
4. Indien, ten gevolge van een bijzondere verhouding tussen de schuldenaar en de uiteindelijk gerechtigde of tussen hen beiden en een derde, het bedrag van de betaalde interest hoger is dan het bedrag van de interest dat zonder zulk een verhouding door de schuldenaar en de uiteindelijk gerechtigde - in aanmerking nemende de voorwaarden en het bedrag van de schuldvordering die dan zouden zijn overeengekomen - zou zijn vastgesteld, vinden de bepalingen van dit artikel s lechts op het laatstbedoelde bedrag van de interest toepassing. In dat geval blijft het daarboven uitgaande deel van het betaalde bedrag belastbaar overeenkomstig de wetgeving van elk van de Staten, zulks met inachtneming van de overige bepalingen van deze Overeenkomst.
5. Bepalingen in de wetgeving van een van de Staten die slechts betrekking hebben op interest betaald aan een lichaam dat geen inwoner is, zijn niet van kracht in zoverre zij voorschrijven dat zodanige interest, betaald aan een inwoner van de andere Staat, wordt aangemerkt als een uitdeling door het lichaam dat de interest betaalt, of niet als aftrekpost in aanmerking wordt genomen bij de berekening van de belastbare winst van het lichaam dat de interest betaalt. De voorgaande zin vindt geen toepassing op interest die wordt betaald door een inwoner van een van de Staten aan een lichaam dat inwoner is van de andere Staat en waarvan meer dan 50 percent van het totale aantal stemmen onmiddellijk of middellijk wordt beheerst door een persoon of personen die inwoner zijn van de eerstbedoelde Staat.
6. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing, indien de schuldvordering ter zake waarvan de interest wordt betaald, voornamelijk in het leven is geroepen of de bestemming heeft gekregen ten einde de voordelen van dit artikel te genieten en niet op grond van bona fide zakelijke overwegingen

 

Hierboven treft u de bewoording aan van het artikel uit het belastingverdrag tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot rente. Wij attenderen u erop dat het werkelijke bronheffingspercercentage kan afwijken van hetgeen in het verdrag is bepaald, bijvoorbeeld door antimisbruik bepalingen in lokale wetgeving, afwijkende bepalingen uit het protocol, etc. Alvorens u met deze informatie aan de slag gaat, adviseren wij u dan ook om ons eerst te raadplegen voor het juiste bronheffingspercentage in uw concrete situatie. U kunt ons bereiken via e-mail of telefonisch op kantoor onder nummer 010-2010466