taxci
 

Bronbelasting op rente uit China

Laatst gewijzigd: 08-02-2007

Verdrag

China

Artikel

Interest

Getekend

13 mei 1987

In werking getreden

5 maart 1988

Art. 11.

Interest

 

1. Interest afkomstig uit een Overeenkomstsluitende Staat en betaald aan een inwoner van de andere Overeenkomstsluitende Staat, mag in die andere Staat worden belast.
2. Deze interest mag echter ook in de Overeenkomstsluitende Staat waaruit hij afkomstig is, overeenkomstig de wetgeving van die Staat worden belast, maar indien de genieter de uiteindelijk gerechtigde tot d e interest is, mag de aldus geheven belasting 10 percent van het bruto bedrag van de interest niet overschrijden.
3. Niettegenstaande de bepalingen van het tweede lid:

a).

is interest afkomstig uit een Overeenkomstsluitende Staat en betaald direct of indirect aan de Regering van de andere overeenkomstsluitende Staat, vrijgesteld van belasting in de eerstbedoelde Staat;

b).

is interest afkomstig uit een Overeenkomstsluitende Staat en betaald ter zake van een lening gegarandeerd of verzekerd door de Regering van de andere Overeenkomstsluitende Staat, vrijgesteld van belasting in de eerstbedoelde Staat.

4. Voor de toepassing van het derde lid betekent de uitdrukking 'Regering':

a).

wat Nederland betreft, de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en omvat:

 

-

de plaatselijke publiekrechtelijke lichamen;

 

-

(i).

de Nederlandsche Bank;

 

(II).

de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. en de Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V.;

 

-

alle andere instellingen, zoals te eniger tijd tussen de bevoegde autoriteiten van de Overeenkomstsluitende Staten wordt overeengekomen;

 

b).

wat China betreft, de Regering van China en omvat:

 

-

de plaatselijke publiekrechtelijke lichamen;

 

-

(i).

de 'People's Bank of China' '(Central Bank)';

 

(II).

de 'Bank of China';

 

(III).

de 'International Investment and Trust Corporation of China';

 

-

alle andere instellingen, zoals te eniger tijd tussen de bevoegde autoriteiten van de Overeenkomstsluitende Staten wordt overeengekomen.

 

5. De uitdrukking 'interest', zoals gebezigd in dit artikel, betekent inkomsten uit schuldvorderingen van welke aard ook, al dan niet verzekerd door hypotheek en al dan niet aanspraak gevend op een aandeel in de winst van de schuldenaar, en in het bijzonder inkomsten uit overheidsleningen en inkomsten uit obligaties of schuldbewijzen, daaronder begrepen de aan zodanige leningen, obligaties of schuldbewijzen verbonden premie's en prijzen. In rekening gebrachte boete voor te late betaling wordt voor de toepassing van dit artikel niet als interest aangemerkt.
6. De bepalingen van het eerste, tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de uiteindelijk gerechtigde tot de interest, die inwoner is van een Overeenkomstsluitende Staat, in de andere Overeenkomstsluitende Staat waaruit de interest afkomstig is een bedrijf uitoefent door middel van een aldaar gevestigde vaste inrichting, of in die andere Staat zelfstandige arbeid verricht vanuit een aldaar gevestigd vast middelpunt, en de vordering uit hoofde waarvan de interest wordt betaald, tot het bedrijfsvermogen van die vaste inrichting of tot het beroepsvermogen van dat vaste middelpunt behoort. In dat geval zijn, naar gelang van het geval, de bepalingen van artikel 7 of artikel 14 van toepassing.
7. Interest wordt geacht uit een Overeenkomstsluitende Staat afkomstig te zijn, indien deze wordt betaald door die Staat zelf, door een plaatselijk publiekrechtelijk lichaam of door een inwoner van die Staat. Indien evenwel de persoon die de interest betaalt, of hij inwoner van een Overeenkomstsluitende Staat is of niet, in een Overeenkomstsluitende Staat een vaste inrichting of een vast middelpunt heeft, waarvoor de schuld ter zake waarvan de interest wordt betaald, was aangegaan, en deze interest ten laste komt van die vaste inrichting of van dat vaste middelpunt, wordt deze interest geacht afkomstig te zijn uit de Staat waar de vaste inrichting of het vaste middelpunt is gevestigd.
8. Indien, ten gevolge van een bijzondere verhouding tussen de schuldenaar en de uiteindelijk gerechtigde of tussen hen beiden en een derde, het bedrag van de betaalde interest, gelet op de schuldvordering ter zake waarvan deze wordt betaald, hoger is dan het bedrag dat zonder zulk een verhouding door de schuldenaar en de uiteindelijk gerechtigde zou zijn overeengekomen, vinden de bepalingen van dit artikel slechts op het laatstbedoelde bedrag toepassing. In dat geval blijft het daarboven uitgaande deel van het betaalde bedrag belastbaar overeenkomstig de wetgeving van elk van de Overeenkomstsluitende Staten, zulks met inachtneming van de overige bepalingen van deze Overeenkomst.

Hierboven treft u de bewoording aan van het artikel uit het belastingverdrag tussen Nederland en China met betrekking tot rente. Wij attenderen u erop dat het werkelijke bronheffingspercercentage kan afwijken van hetgeen in het verdrag is bepaald, bijvoorbeeld door antimisbruik bepalingen in lokale wetgeving, afwijkende bepalingen uit het protocol, etc. Alvorens u met deze informatie aan de slag gaat, adviseren wij u dan ook om ons eerst te raadplegen voor het juiste bronheffingspercentage in uw concrete situatie. U kunt ons bereiken via e-mail of telefonisch op kantoor onder nummer 010-2010466