taxci
 

Bronbelasting op dividend uit Thailand

Laatst gewijzigd: 02-03-2007

Verdrag

 Thailand

Artikel

 Dividend

Getekend

 11 september 1975

In werking getreden

 9 juni 1976

 

 

Art. 10

 

Dividend

 

1. Dividenden betaald door een lichaam dat inwoner is van een van de Staten aan een inwoner van de andere Staat, mogen in die andere Staat worden belast.
2. Deze dividenden mogen echter in de Staat waarvan het lichaam dat de dividenden betaalt inwoner is worden belast, maar de aldus geheven belasting mag 25 percent van het bruto-bedrag van de dividenden niet overschrijden.
3. Niettegenstaande de bepaling van het tweede lid,

A.

mag de Nederlandse belasting op dividenden betaald door een lichaam dat inwoner is van Nederland aan een lichaam waarvan het kapitaal geheel of gedeeltelijk in aandelen is verdeeld en dat inwoner is van Thailand en onmiddellijk tenminste 25 percent bezit van het kapitaal van het lichaam dat de dividenden betaalt, 5 percent van het bruto-bedrag van de dividenden niet overschrijden;

B.

mag de Thaise belasting op dividenden betaald door een lichaam dat inwoner is van Thailand aan een lichaam waarvan het kapitaal geheel of gedeeltelijk in aandelen is verdeeld en dat inwoner is van Nederland en onmiddellijk ten minste 25 percent bezit van het kapitaal van het lichaam dat de dividenden betaalt, 10 percent niet overschrijden, zulks met dien verstande dat:

 

a).

indien het hoogste Thaise belastingtarief op winst van lichamen gedurende het boekjaar waarin de dividenden worden uitgedeeld niet meer dan 30 percent bedraagt, de Thaise belasting op die dividenden niet mag overschrijden:

 

(i).

15 percent van het bruto-bedrag van de dividenden, indien dat lichaam dat de dividenden betaalt een industriële onderneming drijft;

 

(ii).

20 percent van het bruto-bedrag van de dividenden in alle andere gevallen;

 

b).

indien het hoogste Thaise belastingtarief op winst van lichamen gedurende het boekjaar waarin de dividenden worden uitgedeeld me er dan 30 percent, doch niet meer dan 40 percent bedraagt, de Thaise belasting op die dividenden 15 percent van het brutobedrag van die dividenden niet mag overschrijden indien het lichaam dat de dividenden betaalt geen industriële onderneming drijft.

4. De bevoegde autoriteiten van de Staten regelen de wijze van toepassing van het tweede en derde lid.
5. De uitdrukking 'dividenden', zoals gebezigd in dit artikel, betekent inkomsten uit aandelen, winstbewijzen, oprichtersaandelen of andere rechten - met uitzondering van schuldvorderingen - die aanspraak geven op een aandeel in de winst, alsmede inkomsten uit andere vennootschappelijke rechten die door de belastingwetgeving van de Staat waarvan het lichaam dat de uitdeling doet inwoner is, met inkomsten uit aandelen worden gelijkgesteld.
6. De uitdrukking 'industriële onderneming', zoals gebezigd in dit artikel, betekent

a).

iedere onderneming die zich bezig houdt met

 

1.

produktie, montage en bewerking of verwerking,

 

2.

constructiewerkzaamheden, burgerlijke bouwwerkzaamheden en scheepsbouw,

 

3.

mijnbouw en exploratie en exploitatie van natuurlijke rijkdommen,

 

4.

produktie van elektrische energie, waterkracht, gas of met watervoorziening, of

 

5.

landbouw, bosbouw, visserij en het drijven van een plantage, en

b).

iedere andere onderneming die recht heeft op de voorrechten die worden verleend ingevolge de Thaise wetgeving op het bevorderen van industriële investeringen, en

c).

iedere andere onderneming die voor de toepassing van dit artikel door de bevoegde autoriteit van Thailand als 'industriële onderneming' wordt aangemerkt.

7. De bepalingen van het eerste, tweede en derde lid zijn niet van toepassing, indien de genieter van de dividenden, die inwoner is van een van de Staten, in de andere Staat waarvan het lichaam dat de dividenden betaalt inwoner is, een vaste inrichting heeft en het aandelenbezit uit hoofde waarvan de dividenden worden betaald, tot het bedrijfsvermogen van die vaste inrichting behoort. In een zodanig geval zijn de bepalingen van artikel 7 van toepassing, mits de dividenden volgens de wetgeving van die andere Staat worden belast als deel van de winst van die vaste inrichting.
8. Indien een lichaam dat inwoner is van een van de Staten, voordelen of inkomsten verkrijgt uit de andere Staat, mag die andere Staat geen belasting heffen op de dividenden betaald door het lichaam aan personen die geen inwoner zijn van die andere Staat, noch de niet-uitgedeelde winst van het lichaam onderwerpen aan een belasting op niet-uitgedeelde winst, zelfs indien de betaalde dividenden of de niet-uitgedeelde winst geheel of gedeeltelijk bestaan uit voordelen of inkomsten die uit die andere Staat afkomstig zijn.

 

Hierboven treft u de bewoording aan van het artikel uit het belastingverdrag tussen Nederland en Thailand met betrekking tot dividenden. Wij attenderen u erop dat het werkelijke bronheffingspercercentage kan afwijken van hetgeen in het verdrag is bepaald, bijvoorbeeld door antimisbruik bepalingen in lokale wetgeving, afwijkende bepalingen uit het protocol, etc. Alvorens u met deze informatie aan de slag gaat, adviseren wij u dan ook om ons eerst te raadplegen voor het juiste bronheffingspercentage in uw concrete situatie. U kunt ons bereiken via e-mail of telefonisch op kantoor onder nummer 010-2010466