taxci
 

Bronbelasting op dividend uit Malta

Laatst gewijzigd: 22-02-2007

Verdrag

 Malta

Artikel

 Dividend

Getekend

 18 mei 1977

In werking getreden

 

Art. 10

 

Dividend

 

1. Dividenden betaald door een lichaam dat inwoner is van een van de Staten aan een inwoner van de andere Staat, mogen in die andere Staat worden belast.
2. Dividenden betaald door een lichaam dat inwoner is van Nederland aan een inwoner van Malta mogen ook in Nederland overeenkomstig de Nederlandse wetgeving worden belast, maar indien de genieter de uiteindelijk gerechtigde tot de dividenden is, mag de aldus geheven belasting niet overschrijden:

a.

5 percent van het bruto-bedrag van de dividenden, indien de genieter een lichaam is dat onmiddellijk ten minste 25 percent bezit van het kapitaal van het lichaam dat de dividenden betaalt;

b.

15 percent van het bruto-bedrag van de dividenden, in alle andere gevallen.

 

Dit lid laat onverlet de belastingheffing van het lichaam ter zake van de winst waaruit de dividenden worden betaald.


3. Dividenden betaald door een lichaam dat inwoner is van Malta aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daartoe is, zijn vrijgesteld van elke belasting in Malta die geheven wordt ter zake van dividenden naast de belasting die geheven wordt ter zake van de winsten van het lichaam. Voorts mag de Maltese belasting die geheven wordt ter zake van door het lichaam uitgedeelde winst 15 percent van het bruto-bedrag daarvan niet overschrijden, indien de uitgedeelde winst bestaat uit voordelen of winst die behaald zijn in enig jaar ter zake waarvan dat lichaam in het genot is van enige faciliteit ingevolge de bepalingen die de steun aan industrie├źn in Malta regelen, en de winst wordt uitgedeeld aan een lichaam dat inwoner is van Nederland en dat ter zake van deze winst niet in de Nederlandse vennootschapsbelasting wordt betrokken. Hierbij geldt echter de voorwaarde, dat het ontvangende lichaam bij de belastingautoriteiten van Malta aangiftebiljetten indient en jaarstukken overlegt ter zake van zijn in het desbetreffende aanslagjaar aan Maltese belasting onderworpen inkomsten.
Dit lid laat onverlet de belastingheffing van het lichaam ter zake van de winst waaruit wordt uitgedeeld, maar de genieter van de uitgedeelde winst is gerechtigd tot elke teruggaaf die ingevolge de wetgeving van Malta kan worden verleend met betrekking tot de door het lichaam betaalde belasting, indien de aldus betaalde belasting meer bedraagt dan de belasting die volgens de bepalingen van dit lid of van de wetgeving van Malta van uitgedeelde winst geheven mag worden.
4. De uitdrukking 'dividenden', zoals gebezigd in dit artikel, betekent inkomsten uit aandelen, winstaandelen of winstbewijzen, mijnaandelen, oprichtersaandelen of andere rechten die aanspraak geven op een aandeel in de winst, alsmede inkomsten uit andere vennootschappelijke rechten die door de belastingwetgeving van de Staat waarvan het lichaam dat de uitdeling doet inwoner is, op dezelfde wijze aan de belastingheffing worden onderworpen als inkomsten uit aandelen.
5. De bepalingen van het eerste, tweede en derde lid zijn niet van toepassing, indien de genieter van de dividenden, die inwoner is van een van de Staten, in de andere Staat waarvan het lichaam dat de dividenden betaalt inwoner is, een bedrijf uitoefent met behulp van een aldaar gevestigde vaste inrichting, of in die andere Staat een vrij beroep uitoefent vanuit een aldaar gevestigd vast middelpunt, en het aandelenbezit uit hoofde waarvan de dividenden worden betaald, tot het bedrijfsvermogen van die vaste inrichting of tot het beroepsvermogen van dat vaste middelpunt behoort. In dat geval zijn, naar gelang van het geval, de bepalingen van artikel 7 of artikel 15 van toepassing.
6. Indien een lichaam dat inwoner is van een van de Staten, voordelen of inkomsten verkrijgt uit de andere Staat, mag die andere Staat geen belasting heffen op de dividenden die door het lichaam worden betaald, behalve voor zover deze dividenden worden betaald aan een inwoner van die andere Staat of voor zover het aandelenbezit uit hoofde waarvan de dividenden worden betaald, tot het bedrijfsvermogen van een in die andere Staat gevestigde vaste inrichting of tot het beroepsvermogen van een aldaar gevestigd vast middelpunt behoort, noch de niet-uitgedeelde winst van het lichaam onderwerpen aan een belasting op niet-uitgedeelde winst, zelfs indien de betaalde dividenden of de niet-uitgedeelde winst geheel of gedeeltelijk bestaan uit voordelen of inkomsten die uit die andere Staat afkomstig zijn.

Hierboven treft u de bewoording aan van het artikel uit het belastingverdrag tussen Nederland en Malta met betrekking tot dividenden. Wij attenderen u erop dat het werkelijke bronheffingspercercentage kan afwijken van hetgeen in het verdrag is bepaald, bijvoorbeeld door antimisbruik bepalingen in lokale wetgeving, afwijkende bepalingen uit het protocol, etc. Alvorens u met deze informatie aan de slag gaat, adviseren wij u dan ook om ons eerst te raadplegen voor het juiste bronheffingspercentage in uw concrete situatie. U kunt ons bereiken via e-mail of telefonisch op kantoor onder nummer 010-2010466