taxci
 

Bronbelasting op dividend uit Maleisië

Laatst gewijzigd: 22-02-2007

Verdrag

 Maleisië

Artikel

 Dividend

Getekend

 7 maart 1988

In werking getreden

 

Art. 11

Dividend

1. Dividenden betaald door een lichaam dat inwoner is van een van de Staten aan een inwoner van de andere Staat, mogen in die andere Staat worden belast.
2. Dividenden betaald door een lichaam dat inwoner is van Nederland aan een inwoner van Maleisië, mogen echter ook in Nederland overeenkomstig de Nederlandse wetgeving worden belast, maar indien de genieter de uiteindelijk gerechtigde tot de dividenden is, mag de aldus geheven belasting 15 percent van het brutobedrag van de dividenden niet overschrijden. Indien de uiteindelijk gerechtigde tot de dividenden evenwel een lichaam is waarvan het kapitaal geheel of ged eeltelijk in aandelen is verdeeld en dat onmiddellijk of middellijk ten minste 25 percent bezit van het kapitaal van het lichaam dat de dividenden betaalt, mag Nederland geen belasting heffen op de dividenden.
De bevoegde autoriteiten van de Staten regelen in onderlinge overeenstemming de wijze van toepassing van dit lid.
3. Dividenden betaald door een lichaam dat inwoner is van Maleisië aan een inwoner van Nederland die daarvan de uiteindelijke gerechtigde is, zijn vrijgesteld van elke belasting in Maleisië die geheven wordt ter zake van dividenden naast de belasting die geheven wordt ter zake van de winsten of andere voordelen van het lichaam, met dien verstande dat dit lid in geen enkel opzicht de bepalingen van de wetgeving van Maleisë aantast op grond waarvan de belasting met betrekking tot dividend betaald door een lichaam dat inwoner van Maleisië is en waarvan de belasting van Maleisië is of wordt geacht te zijn ingehouden, mag worden aangepast overeenkomstig het bij het aanslagjaar van Maleisië behorende belastingtarief dat onmiddellijk volgt op dat waarin het dividend werd betaald.
4. De bepalingen van het tweede en derde lid laten onverlet de belastingheffing van het lichaam ter zake van de winsten of andere voordelen waaruit de dividenden worden betaald.
5. De uitdrukking 'dividenden', zoals gebezigd in dit artikel, betekent inkomsten uit aandelen, winstaandelen of winstbewijzen, mijnaandelen, oprichtersaandelen of andere rechten, met uitzondering van schuldvorderingen die aanspraak geven op een aandeel in de winst, alsmede inkomsten uit andere vennootschappelijke rechten die door de belastingwetgeving van de Staat waarvan het lichaam dat de uitdeling doet inwoner is, met inkomsten uit aandelen worden gelijkgesteld.
6. De bepalingen van het eerste, tweede en derde lid zijn niet van toepassing, indien de uiteindelijk gerechtigde tot de dividenden, die inwoner is van een van de Staten, in de andere Staat waarvan het lichaam dat de dividenden betaalt inwoner is, een bedrijf uitoefent door middel van een aldaar gevestigde vaste inrichting en het aandelenbezit uit hoofde waarvan de dividenden worden betaald, tot het bedrijfsvermogen van die vaste inrichting behoort. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 8 van toepassing.
7. Indien een lichaam dat inwoner is van een van de Staten, winsten of andere voordelen verkrijgt uit de andere Staat, mag die andere Staat geen belasting heffen op de dividenden die door het lichaam worden betaald, behalve voor zover deze dividenden worden betaald aan een inwoner van die andere Staat of voor zover het aandelenbezit uit hoofde waarvan de dividenden worden betaald, tot het bedrijfsvermogen van een in die andere Staat gevestigde vaste inrichting behoort, noch de niet-uitgedeelde winsten of andere voordelen van het lichaam onderwerpen aan een belasting op niet-uitgedeelde winsten of andere voordelen van het lichaam, zelfs indien de betaalde dividenden of de niet-uitgedeelde winsten of andere voordelen geheel of gedeeltelijk bestaan uit winsten of andere voordelen die uit die andere Staat afkomstig zijn.

Hierboven treft u de bewoording aan van het artikel uit het belastingverdrag tussen Nederland en Maleisë met betrekking tot dividenden. Wij attenderen u erop dat het werkelijke bronheffingspercercentage kan afwijken van hetgeen in het verdrag is bepaald, bijvoorbeeld door antimisbruik bepalingen in lokale wetgeving, afwijkende bepalingen uit het protocol, etc. Alvorens u met deze informatie aan de slag gaat, adviseren wij u dan ook om ons eerst te raadplegen voor het juiste bronheffingspercentage in uw concrete situatie. U kunt ons bereiken via e-mail of telefonisch op kantoor onder nummer 010-2010466