taxci
 

Malawi Dividend, Interest en royalty's

Laatst gewijzigd: 22-02-2007

Verdrag

 Malawi

Artikel

 Dividend, interest en royalty's

Getekend

 8 juni 1969

In werking getreden

 6 juli 1964

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Malawi biedt de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te Lusaka zijn complimenten aan en heeft de eer te verwijzen naar de op 20 en 27 december 1962 tussen de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden gewisselde Nota's tot uitbreiding, op de daarin nader omschreven basis, tot de voormalige Federatie van Rhodesia en Nyasaland van de bepalingen van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland ter vermijding van dubbele belasting en ter voorkoming van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen van inkomsten, ondertekend te Londen op 15 oktober 1948, en eveneens naar de daarop gevolgde, op 7 en 23 december 1963 tussen de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden gewisselde Nota's, waarin werd overeengekomen, dat de hiervoor genoemde uitbreiding onder andere van kracht zou blijven voor het toenmalige grondgebied van Nyasaland na de ontbinding van de Federatie van Rhodesia en Nyasaland op 31 december 1963.
Namens de Regering van de Republiek Malawi heeft het Ministerie de eer aan de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden voor te stellen dat de betrekkingen tussen de beide Staten op het gebied van het vermijden van dubbele belasting zullen worden geregeld volgens de bepalingen van het hierboven genoemde Verdrag van 1948, zoals dit is uitgebreid tot de voormalige Federatie van Rhodesia en Nyasaland en naderhand tot het toenmalige grondgebied van Nyasaland en dat alle verwijzingen daarin naar het Verenigd Koninkrijk zullen worden opgevat als verwijzingen naar Malawi.
Indien bovenstaand voorstel aanvaardbaar is voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, heeft het Ministerie de eer voor te stellen, dat deze Nota en het bevestigend antwoord van de Ambassade daarop een Overeenkomst inzake dit onderwerp tussen de beide Regeringen vormen, welke Overeenkomst, wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt voor het in Europa gelegen grondgebied van het Koninkrijk en welke, met terugwerkende kracht van 6 juli 1964 af, in werking treedt op de datum waarop de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden aan de Regering van de Republiek Malawi mededeelt, dat aan de in het Koninkrijk der Nederlanden grondwettelijk vereiste formaliteiten is voldaan.
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Malawi moge van deze gelegenheid gebruik maken om de verzekering zijner zeer bijzondere hoogachting jegens de Amba ssade van het Koninkrijk der Nederlanden te hernieuwen.

Blantyre
7 juni 1969

Ambassade van het
Koninkrijk der Nederlanden

No. 1054

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te Lusaka biedt het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Malawi haar complimenten aan en heeft de eer de ontvangst te bevestigen van de Nota van het Ministerie van 7 juni 1969, Nota 181, waarvan de inhoud als volgt luidt:

(zoals in Nr. I)

De Ambassade heeft de eer het Ministerie mede te delen, dat de in bovengenoemde Nota vervatte voorstellen voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden aanvaardbaar zijn, zodat die Nota en dit antwoord een overeenkomst inzake dit onderwerp tussen de beide Regeringen vormen, welke overeenkomst, wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt voor het in Europa gelegen grondgebied van het Koninkrijk, en welke, met terugwerkende kracht van 6 juli 1964 af, in werking treedt op de datum waarop de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden aan de Regering van de Republiek Malawi mededeelt, dat aan de in het Koninkrijk der Nederlanden grondwettelijk vereiste formaliteiten is voldaan.
De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden moge van deze gelegenheid gebruik maken om de verzekering harer zeer bijzondere hoogachting jegens het Ministerie van Buitenlandse Zaken te hernieuwen.

Lusaka, 18 juni 1969

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Blantyre
Malawi