taxci
 

Wijziging afdrachtvermindering loonbelasting 2007

Laatst gewijzigd: 22-12-2006

3.1         Afdrachtvermindering onderwijs

 

De afdrachtvermindering onderwijs bedraagt € 2.500 (€ 2.500). Het toetsloon voor 2007 is € 21.422 (€ 20.882).

 

scholing tot startkwalificatieniveau

Er bestaat recht op een afdrachtvermindering wanneer een voormalig werkloze werknemer in dienst is die aangewezen scholing volgt die er op gericht is de werknemer op startkwalificatieniveau te brengen. Deze afdrachtvermindering is met terugwerkende kracht tot

1 januari 2006 verhoogd van € 1.500 naar € 3.000.

 

stageplaatsen

De afdrachtvermindering onderwijs voor stageplaatsen mag ook toegepast worden voor stagiairs van een beroepsopleiding in de beroepsopleidende leerweg op mbo-niveau 1 of 2. Deze afdrachtvermindering bedraagt € 1.200 en het loon hoeft niet getoetst te worden aan het toetsloon.

 

Procedure Erkenning verworven competenties

Met een procedure Erkenning verworven competenties (EVC) kan een werknemer laten vaststellen welke competenties hij door werkervaring al heeft en welke aanvullende opleidingen hij eventueel nodig heeft. Als de werkgever de kosten vergoedt, is dat belast loon. Vanaf 1 januari 2007 heeft de werkgever per werknemer die een erkende EVC-procedure volgt, recht op € 300 afdrachtvermindering onderwijs per procedure. De werkgever hoeft geen rekening te houden met het toetsloon of deeltijdfactor.

 

3.2         Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk

De voorwaarden voor het aanvragen van de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O) worden is 1 januari 2006 gewijzigd. De uitvoering van de regeling is bijna geheel aan SenterNovem overgedragen.

Voor de afdrachtvermindering S&O blijft een S&O-verklaring van SenterNovem noodzakelijk. De periode waarvoor SenterNovem een S&O-verklaring afgeeft, wordt korter. Binnen een kalenderjaar mag de werkgever voor maximaal drie perioden van minstens drie kalendermaanden en maximaal zes kalendermaanden een aanvraag indienen. Een verklaring voor een heel kalenderjaar wordt alleen nog onder bepaalde voorwaarden afgegeven.

De afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O) voor 2007 bedraagt 42% x (het verwachte aantal S&O-uren vermenigvuldigd met het gemiddeld uurloon, maar maximaal

€ 110.000).

Over het bedrag boven € 110.000 geldt een afdrachtvermindering van 14%. Voor starters geldt een hoger percentage voor afdrachtvermindering. De S&O-afdrachtvermindering bedraagt per inhoudingsplichtige maximaal € 8.000.000.

 

De afdrachtvermindering S&O kan, samen met de andere afdrachtverminderingen, nooit meer zijn dan de ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen en de eindheffingen.