taxci
 

Belastingen op milieugrondslag 2010

Laatst gewijzigd: 09-02-2010

4.1 Vliegbelasting

 

De tarieven van de vliegbelasting zijn per 1 juli 2009 al op nul gezet. Voor reizigers die op of na 1 juli 2009 vertrokken vanaf een Nederlandse luchthaven was dus geen vliegbelasting meer verschuldigd. Nadat het in het Staatsblad is gepubliceerd, is de vliegbelasting volledig afgeschaft.

 

4.2 Verpakkingenbelasting

 

Per 1 januari 2010 worden de volgende wijzigingen doorgevoerd in de verpakkingenbelasting:

       Verhoging van de “drempel” binnen de verpakkingenbelasting van 15.000 kilogram naar 50.000 kilogram verpakkingen. Dit houdt in dat bij een productie vanaf 50.000 kg verpakkingenbelasting is verschuldigd.

       De drempel voor de vermindering op de exportvermindering wordt verhoogd van 15.000 kg naar 50.000 kg.

       De tarieven worden verhoogd met 8,4% per materiaalsoort ter dekking van de

verhoging van de drempel.

       Voortaan heeft ook een buitenlandse ondernemer, die in Nederland verpakte producten ter beschikking krijgt waarop verpakkingenbelasting drukt welke hij vervolgens exporteert (indirecte export), recht op de exportvermindering .De hoogte van het bedrag van de exportvermindering wordt berekend door het gewicht van de in de verpakking verwerkte materiaalsoorten, gemeten in kilogrammen, te vermenigvuldigen met de tarieven per materiaalsoort. De buitenlandse ondernemer die een beroep doet op de exportvermindering dient ook een administratie te voeren. De plicht hiertoe wordt vastgelegd.

       Om fraude en opzetrisico te voorkomen wordt uitgesloten dat bij de berekening van de exportvermindering het algemeen tarief van € 0,50 kan worden toegepast. Bij de berekening van de exportvermindering worden de tarieven per materiaalsoort toegepast. Het algemeen tarief is een restcategorie en wordt slechts toegepast wanneer een uitsplitsing naar materiaalsoorten niet anders dan met buitengewoon bezwaar mogelijk is.

 

 

Deze tarieven, per kilo verpakkingsmateriaal, zijn in 2010 als volgt:

Materiaalsoort

Tarief per verpakking

Aluminium

€ 0,9506

Kunststof

€ 0,4705

Overige metalen

€ 0,1585

Biokunststof

€ 0,0795

Papier en karton

€ 0,0795

Glas

€ 0,0718

Hout

€ 0,0210

Andere materiaalsoorten

€ 0,1755

 

4.3  Belasting op grondwater

Per m3 (exclusief btw)

 

2010

2009

Reguliere tarief

€ 0,1951

€ 0,1915

Vermindering infiltratie

€ 0,1634

€ 0,1604

Ontrekkingen met behulp van een OEDI-inrichting

€ 0,0631

€ 0,0619

 

4.4 Belasting op leidingwater

Per m3 (exclusief btw)

 

2010

2009

Leidingwater tot een maximum van 300 m3

€ 0,157 

€ 0,154 

 

4.5 Belasting op afvalstoffen

 

In afwijking van het reguliere tarief geldt in een beperkt aantal gevallen een lager tarief in de afvalstoffenbelasting. Om het afgraven van oude stortplaatsen te stimuleren, mag per 1 januari 2010 met een vergunning dit lage tarief worden toegepast bij het storten van afvalstoffen die afkomstig zijn van de afgraving van een oude stortplaats. Deze maatregel wordt budgettair gedekt door een verhoging van zowel het reguliere als het lage tarief van de afvalstoffenbelasting.

 

Het lage tarief is per 1 januari 2010 niet langer van toepassing op gevaarlijke afvalstoffen. Dergelijke afvalstoffen vallen per 1 januari 2010 onder het reguliere tarief, tenzij op andere gronden het lage tarief van toepassing is (bijvoorbeeld indien de massa per volume­eenheid meer dan 1100 kg per m3 bedraagt).

 

per 1.000 kg (exclusief btw)

Voor storten van afvalstoffen

2010 

2009 

Reguliere tarief 

€ 107,49 

 89,71 

Lage tarief 

   16,79 

  14,81 

 

4.6 Belasting op kolen

per 1.000 kg (exclusief btw)

Voor storten van afvalstoffen

2010 

2009 

Kolen

   13,42 

  13,17 

 

4.7 Energiebelasting

 

Op 1 januari 2010 worden alle tarieven (met uitzondering van de belastingvermindering) geïndexeerd met 1,9%.

 

Daarnaast wordt op 1 januari 2010 een nieuwe, kleinere belastingvermindering ingevoerd voor elektriciteitsaansluitingen zonder verblijfsfunctie (niet zijnde een elektriciteitsaansluiting met een doorlaatwaarde tot en met 1x6A op het geschakeld net). Hierdoor worden deze aansluitingen alsnog via de energiebelasting gecompenseerd voor nadelige effecten als gevolg van de invoering van het capaciteitstarief voor kleinverbruikers in 2009. De nieuwe belastingvermindering is budgetneutraal omdat deze gepaard gaat met een verhoging van het energiebelastingtarief van de eerste schijf voor elektriciteit met € 0,0008.

 

Isolatiewerkzaamheden zijn van het 19%­tarief naar het verlaagde 6% BTW­tarief gebracht.

Per 1 januari 2010 wordt die maatregel budgettair gedekt door zowel het energiebelastingtarief van de eerste schijf voor aardgas als het energiebelastingtarief voor aardgas dat wordt gebruikt in een installatie voor blokverwarming te verhogen met € 0,0019.

 

Ten slotte wordt per 1 januari 2010 de energiebelasting op halfzware olie, gasolie en LPG ingebouwd in het accijnstarief. Meer informatie hierover vindt u bij het onderdeel ‘Accijnzen’.

 

 

De reguliere tarieven voor de energiebelasting op aardgas en elektriciteit (exclusief btw):

 

2010 

2009 

Aardgas (m3) 

 

 

0 ­5.000 

€ 0,1629 

€ 0,1580 

5.000 ­170.000 

€ 0,1411 

€ 0,1385 

170.000 ­1 mln. 

€ 0,0391 

€ 0,0384 

1 mln. ­10 mln. 

€ 0,0124 

€ 0,0122 

Boven 10 mln. niet­zakelijk 

€ 0,0116 

€ 0,0114 

Boven 10 mln. zakelijk 

€ 0,0082 

€ 0,0080 

T.b.v. CNG­vulstation* 

0,0316 

0,0310 

 

 

 

* een rechtstreeks op het distributienet van aardgas aangesloten inrichting waar uitsluitend aardgas wordt samengeperst tot CNG, dat wordt afgeleverd aan motorrijtuigen 

 

2010 

2009

Elektriciteit (kWh) 

 

 

0 ­10.000 

0,1114 

0,1085 

10.000 ­50.000 

0,0406 

0,0398 

50.000 ­10 mln. 

0,0108 

0,0106 

Boven 10 mln. niet­zakelijk 

0,0010 

0,0010 

Boven 10 mln. zakelijk 

0,0005 

0,0005 

Op de energiebelasting, die aan de hand van deze tarieven is berekend, wordt vervolgens per elektriciteitsaansluiting met verblijfsfunctie (bijvoorbeeld een aansluiting in een eengezinswoning) een belastingvermindering van € 318,62 per verbruiksperiode van twaalf maanden toegepast. Voor elektriciteitsaansluitingen zonder verblijfsfunctie geldt een belastingvermindering van € 119,62.

Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst, of indien u geadviseerd wilt worden op uw specifieke situatie nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen via e-mail of per telefoon op het nummer 010-2010466.

Wij maken graag tijd voor u !