taxci
 

BTW en accijnzen 2010

Laatst gewijzigd: 09-02-2010

8.1 Verlaagde btw­tarieven

 

8.1.1 Verlaagd btw­tarief voor schilderen en stukadoren

 

Het tijdelijke verlaagde 6%­tarief voor schilderen en stukadoren wordt structureel gemaakt en verruimd. Voorwaarde is dat het huis slechts 2 jaar of ouder hoeft te zijn, dit was 15 jaar of ouder. Deze versoepeling is al in werking getreden op 15 september 2009.

 

8.1.2 Verlaagd btw­tarief voor schoonmaakwerkzaamheden binnen woningen

 

Schoonmaakwerk in huis wordt onder het verlaagde btw­tarief van 6 procent gebracht.

 

8.1.3 Verlaagd btw­tarief voor isolatiewerkzaamheden

 

Het laten aanbrengen van isolatiemateriaal aan dak, muur, en vloer van woningen ouder dan 2 jaar valt onder het verlaagde 6%­tarief. Deze maatregel geldt al vanaf 1 juli 2009.

 

Overgangsmaatregel

Van 1 juli 2009 t/m 31 december 2009 viel het aanbrengen van ramen, deuren en kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen inclusief beglazing met ten hoogste een warmtedoorgangscoëfficient (W/m2K) zoals genoemd in het Bouwbesluit ook onder ‘isolatiewerkzaamheden’, dus onder het 6%­tarief. Vanaf 1 januari 2010 is dit niet meer het geval. Het 19%­tarief geldt dan weer voor deze werkzaamheden. Wanneer met betrekking tot het aanbrengen van ramen, deuren en kozijnen inclusief beglazing zoals hierboven genoemd met een klant een verplichting is aangegaan t/m 31 december 2009 maar de werkzaamheden zelf worden pas afgerond na 1 januari 2010 kan tot 1 maart 2010 voor deze werkzaamheden het verlaagde tarief worden gehanteerd. Deze overgangsmaatregel geldt ook voor het aanbrengen van isolatieglas tenzij de waarde van het glas een beduidend deel vertegenwoordigt van de waarde van de totale dienst.

 

8.1.4 Verlaagd btw­tarief voor digitale informatie op fysieke dragers

 

Het btw­tarief op (luister)boeken en digitale educatieve informatie op bijvoorbeeld cd­roms en dvd’s gaat omlaag van 19 naar 6%. Tot dusver was het verlaagde 6%­BTW­tarief alleen van toepassing op boeken op schrift. E­books en andere educatieve content die wordt gedownload valt niet onder dit verlaagde tarief omdat de Europese BTW­richtlijn dit niet mogelijk maakt.

 

8.1.5 Verlaagd btw­tarief voor tuktuks, motor­en fietstaxi’s

 

Wie gebruikmaakt van vervoer per tuktuk, motor­en fietstaxi, hoeft voortaan geen 19 maar slechts 6 procent btw te betalen. Hiermee wordt vervoer via deze middelen gelijkgesteld met het vervoer per gewone taxi.

 

8.2 Uitbreiding reikwijdte integratieheffing

 

Woningcorporaties, ziekenhuizen, bejaardenhuizen, gemeentelijke woningbedrijven, pensioenfondsen en dergelijke instellingen zijn op termijn niet meer gevrijwaard van de integratieheffing als zij onroerende zaken bouwen of op eigen grond laten bouwen. Daar staat tegenover dat de btw die in rekening gebracht over de bouw ook kan worden teruggevraagd. Deze wijziging gaat gepaard met een overgangsregeling van vier jaar voor lopende bouwactiviteiten.

 

8.3 Uitbreiding btw­vrijstelling jeugdzorg

 

De btw­vrijstelling voor het verlenen van jeugdzorg wordt uitgebreid. Voortaan zijn commerciële aanbieders van het verlenen van jeugdzorg ook vrijgesteld van btw. In de huidige situatie zijn alleen niet­winstbeogende instellingen vrijgesteld.

 

8.4 Aanpassing btw­vrijstelling beroepsonderwijs

 

Naast het wettelijk geregeld beroepsonderwijs geldt de btw­vrijstelling ook als de beroepsopleiding wordt verstrekt door een erkende instelling die is ingeschreven in het Register Kort Beroepsonderwijs. Erkenning vindt plaats door een onafhankelijk certificeringinstituut.

 

8.5 Nieuwe regels voor grensoverschrijdende btw

 

Ondernemers die zaken doen in de Europese Unie krijgen vanaf 1 januari 2010 te maken met veranderingen in de btw­regels. Deze veranderingen hebben gevolgen voor facturering, administratie en andere administratieve verplichtingen. De veranderingen vloeien voort uit de aanpak van administratieve lasten voor de ondernemer. De belastingdiensten uit alle EU­landen hebben hierover afspraken gemaakt. Zo hoeft de ondernemer die diensten verleent aan ondernemers in andere EU­landen in de meeste gevallen geen aangifte omzetbelasting meer te doen in die andere EU­landen. Ook btw terugvragen uit een ander EU­land wordt eenvoudiger. De Belastingdienst heeft een speciale website waar alle veranderingen worden toegelicht: www.belastingdienst.nl/eubtw2010.

 

8.6 Accijnzen

 

8.6.1 Wijnaccijns

 

Met ingang van 1 februari 2010 wordt het accijnstarief op wijn en tussenproducten verhoogd met 2,95%. Hierdoor stijgt de accijns op wijn met circa 1,5 cent per fles van 0,75 liter. Deze wijziging leidt er toe dat de accijns op champagne stijgt met iets meer dan 5 cent per fles van 0,75 liter en de accijns op tussenproducten zoals sherry en port met circa 2,6 cent per fles van 0,75 liter.

 

8.6.2 Sigarettenaccijns

 

Met ingang van 1 maart 2010 wordt het accijnstarief op sigaretten verhoogd. Het betreft een accijnsverhoging van circa 9 cent per pakje sigaretten van de meest gevraagde prijsklasse van 19 stuks.

 

8.6.3 Shagaccijns

 

Met ingang van 1 maart 2010 wordt het accijnstarief op shag verhoogd. Het betreft een verhoging van circa 2 cent per pakje rooktabak van de meest gevraagde prijsklasse van 47,5 gram.

 

8.6.4 Accijns van minerale oliën

 

De tarieven van de accijns op minerale oliën worden verhoogd als gevolg van de jaarlijkse indexering. De indexatiefactor voor 2010 is 1,9%.

 

Met ingang van 1 januari 2010 is over LPG, halfzware olie en gasolie alleen nog accijns verschuldigd. Voorheen was hierover ook energiebelasting verschuldigd. De energiebelasting wordt ingebouwd in het accijnstarief. Voor LPG wordt overgestapt op een uniform tarief (in de accijns). Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen de bestemmingen 'wegverkeer' en 'niet­wegverkeer'. Vergeleken met de huidige situatie wordt de belasting op LPG, gebruikt als motorbrandstof (wegverkeer), met 1,50 cent per liter verhoogd en wordt de belasting op LPG, gebruikt voor andere doeleinden (niet­wegverkeer), bijvoorbeeld LPG voor verwarmingsdoeleinden of als brandstof voor werktuigen, zoals vorkheftrucks, met 2,60 cent per liter verlaagd.

 

Omgerekend naar liters dan wel kilogrammen (voor zware stookolie) bedragen de accijnsverhogingen 1,33 cent voor ongelode benzine, 0,79 cent voor zwavelvrije dieselolie, 0,41 cent voor halfzware olie en gasolie die zijn bestemd voor de voortstuwing van luchtvaartuigen en 0,47 cent voor halfzware olie en gasolie die zijn bestemd voor ander gebruik dan voor het aandrijven van motorrijtuigen op de weg (bijvoorbeeld landbouwvoertuigen) of van pleziervaartuigen of voor de voortstuwing van luchtvaartuigen.

 

Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst, of indien u geadviseerd wilt worden op uw specifieke situatie nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen via e-mail of per telefoon op het nummer 010-2010466.

Wij maken graag tijd voor u !