taxci
 

Aruba Interest - bronbelasting op rente uit Aruba

Laatst gewijzigd: 28-01-2007

Verdrag 

Aruba

Artikel 

Interest

Getekend

28 October  1964

In werking getreden 

1 January 2002

Artikel 13   Rente

1. Rente - ook in de vorm van disconto - genoten door een inwoner van een van de landen en verschuldigd door een van de andere landen, een staatkundig onderdeel van een van de andere landen of een inwoner van een van de andere landen, mag worden belast in eerstbedoeld land.
2. Indien in het land waarvan de persoon die de rente verschuldigd is, inwoner is, bij wege van inhouding een belasting van rente wordt geheven, laat het eerste lid een zodanige belasting onverlet met dien verstande, dat het tarief 10 percent niet te boven gaat. De vorige volzin vindt geen toepassing met betrekking tot rente verschuldigd door een land of een staatkundig onderdeel van een land.
3. Het eerste en het tweede lid zijn niet van toepassing ten aanzien van rente op schuldvorderingen - andere dan obligaties - verzekerd door hypotheek op een in een van de landen gelegen onroerend goed.

 

Hierboven treft u de bewoording aan van het artikel uit het belastingverdrag tussen Nederland en Aruba met betrekking tot rente. Wij attenderen u erop dat het werkelijke bronheffingspercercentage kan afwijken van hetgeen in het verdrag is bepaald, bijvoorbeeld door antimisbruik bepalingen in lokale wetgeving, afwijkende bepalingen uit het protocol, etc. Alvorens u met deze informatie aan de slag gaat, adviseren wij u dan ook om ons eerst te raadplegen voor het juiste bronheffingspercentage in uw concrete situatie. U kunt ons bereiken via e-mail of telefonisch op kantoor onder nummer 010-2010466